Domů |  Novinky |  Akademický kalendář |  Informační servis |  Masarykova univerzita
HOME

Pokyny pro vypracování disertační práce na PřF MU

 


Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

 Opatření č. 1/2005

 V souladu se Statutem PřF, čl 6, odst. 2 vydávám toto opatření:
 

 Pokyny pro vypracování disertační práce na PřF MU

Podoba a způsob předložení disertační práce (DP) jsou určeny Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., Studijním a zkušebním řádem MU a požadavky fakulty a příslušné oborové rady/komise. Disertační práce musí obsahovat původní výsledky, které byly již publikované nebo jsou přijaté k publikaci. Podrobné požadavky na publikaci výsledků a na rozsah disertační práce stanovují oborové rady a komise. Za disertační práci může být uznán i soubor publikací nebo do tisku již přijatých rukopisů k danému tématu. Podmínkou je v tomto případě zařazení vhodného komentáře, který poskytuje ucelený obraz o disertační práci a prokazuje, že si student osvojil zásady vědeckého publikačního stylu. V případě, že je disertační práce tvořena komentovaným souborem publikací nebo do tisku přijatých rukopisů, které mají kromě autora disertační práce a jeho školitele více spoluautorů, musí být v práci vymezen a ostatními spoluautory potvrzen individuální příspěvek uchazeče.


Disertační práce musí mít tyto náležitosti

§         Musí být předložena k obhajobě v  českém nebo anglickém jazyce (jiný jazyk může výjimečně povolit děkan). Text disertační práce  musí být  po formální, gramatické a slohové stránce na dobré úrovni.

§         Disertační práce, i v případě komentovaného souboru publikací, musí být vytištěna, rozmnožena a svázána a předkládá se ve třech vyhotoveních a jedenkrát v elektronické verzi na nepřepisovatelném mediu. Vyžádá-li si to výslovně OR/OK, předloží uchazeč práci ve více vyhotoveních. Při reprodukování již zveřejněných publikací nebo jejich částí je nutno striktně dodržovat podmínky autorských práv vydavatele. Po obhajobě musí být jeden výtisk disertační práce uložen v Ústřední knihovně PřF MU a její elektronická podoba v archivu, který je součástí IS MU.

§ Ochrana autorských práv (zákon č. 121/2000 Sb.) může být ošetřena univerzitní smlouvou (http://fss.muni.cz/knihovna/edp/Dokumenty/eDP-LS-MU-final.doc). Student DSP a školitel mohou sdělit podmínky dalšího šíření práce. Tyto podmínky však neomezují možnost půjčování práce v rámci knihovních výpůjček knihovnou MU.

§         Za autoreferát (viz Studijní a zkušební řád MU) se nepovažuje Abstrakt disertační práce / Dissertation Abstract.
Abstrakt disertační práce je shrnutí celé disertační práce s rozsahem řádově 300 slov (př.: formát Dissertation Abstracts International
; http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0035.html). Abstrakt se předkládá v českém i anglickém jazyce v elektronické verzi (abstrakty budou zveřejněny v rámci archivu závěrečných prací v IS MU) a navíc obě verze abstraktu budou součástí textu disertační práce.
OR/OK mohou navíc vyžadovat i vypracování autoreferátu,
Autoreferát je brožurka formátu A4 o rozsahu cca 15 stran, která popisuje obecně o čem je samostatná disertační práce. Obsahuje tedy úvod, cíle práce, samotný text, závěr, abstrakt, seznam literatury, životopis. Autoreferát slouží pouze potřebám oboru. Autoreferát vyžadují obvykle obory programů biologie, chemie, biochemie, fyziky. Informace, zda-li jsou autoreferáty vyžadovány, lze získat u oborové komise.
Na Oddělení pro vědu, výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium se pak společně s přihláškou k obhajobě disertační práce odevzdává 20 výtisků autoreferátů.Požadavky na formu a úpravu závěrečné práce
 

§      Forma DP je dána zvyklostmi a doporučeními oboru. Disertační práce má rozměr B5 nebo A4 (rozměr je jednotný v celém studijním programu) a musí být předložena v kvalitní grafické úpravě. Je-li třeba, obrázky vyžadující větší rozměr (např. mapy) se přiloží jako příloha k DP. Formát: jednostranný tisk; písmo patkové; jednoduché řádkování; text se zarovnává do bloku; tisk černý v kvalitě laserové tiskárny.

§     Disertační práce musí být odevzdána v textové formě (vč. případných příloh) a v elektronické podobě prostřednictvím aplikace „Archiv závěrečné práce“ v IS MU před obhajobou. Elektronická forma práce je uložena nejlépe ve formátu PDF, případně RTF, DOC (MS Word) nebo PS (PostScript).

§       Číslování stran vztaženo relativně k titulnímu listu (= str. 1), úvodní strany až po obsah se nečíslují; první viditelně číslovanou stranou je úvod (viz níže). K číslování se používají arabské číslice dole vpravo. Strany obsahující pouze obrázky, příp. první strany kapitol, je možné nečíslovat (do vlastního číslování se však započítávají).

§         Číslování a formát kapitol a nadpisů: kapitoly začínají na nové stránce, pro nadpisy kapitol se používá obvykle tučné písmo větší velikosti než běžný text. Pro číslování se používá desetinné členění. Možný příklad

1 Název kapitoly
1.1 Podkapitola 

§         Pro zvýraznění částí textu se používají různé druhy písma (kurzíva, tučné); raději nepoužívat
p r o s t r k á v á n í  ani písmo podtržené.

§         V dalších detailech je vhodné dodržovat české (v případě anglicky psané práce anglické) typografické zásady (odsazení prvního řádku odstavce, dělení slov apod.) a zvyklosti konkrétního oboru (pravidla pro sazbu matematiky, chemických vzorců,  počítačových programů, popisy map, obrázků apod.).

§         Doporučený software je MS Word nebo LaTeX. OIKT poskytne šablony k úvodním stránkám.

§  Formát citací (seznamu literatury) je dán zvyklostmi oboru; jako příklad může sloužit A.P.A. styl (http://www.lib.usm.edu/research/guides/apa.html).

§         Práce se odevzdává nerozebíratelně svázaná tak, aby jednotlivé listy nebylo možno zaměňovat. Práce obvykle obsahuje tyto části
 

A.     Desky (příp. jiná nerozebíratelná vazba s potiskem) (Příloha 1)

B.      Titulní list (Příloha 2)

C.     List s bibliografickou informací (Příloha 3)

D.     List s Copyright (Příloha 4)

E.      Poděkování studenta (volitelné)

F.      Prohlášení studenta o autorském podílu na předkládané práci (volitelné)

G.     Abstrakt česky

H.     Abstrakt anglicky („Dissertation Abstract“) (viz výše)

I.       Obsah

J.       Úvod

K.      Vlastní text práce

L.      Závěr

M.    Seznam použité literatury

N.     Seznam tabulek (volitelné)

O.     Seznam obrázků (volitelné)

P.      Seznam schémat (volitelné)

Q.     Seznam zkratek (volitelné)

R.      Přílohy (volitelné)

  

Kontrolu dodržování normy vykonávají oborové rady/oborové komise.

  

Účinnosti nabývá dnem podpisu děkana Přírodovědecké fakulty MU.

 

V Brně dne 5. 9. 2005

  

                                                                           Doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., v.r.

                                                                                         děkan


Přílohy - VZORY:  (Word)
Příloha 1. VAZBA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
Příloha 2. TITULNÍ STRANA
Příloha 3. BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE
Příloha 4. COPYRIGHTŠablony:

Šablona vazby (přebalu) disertační práce - Word
Šablona prvních tří stran DP - Word
Šablona vazby (přebalu) disertační práce - OpenOffice.org 2.0. - Writer
Šablona prvních tří stran DP - OpenOffice.org 2.0. - Writer


PŘIHLÁŠKA KE STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠCE

PŘIHLÁŠKA K OBHAJOBĚ DISERTAČNÍ PRÁCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.