PRovoznÍ ŘÁD

přírodovědecké fakulty MU v Brně

 

 

 

Po projednání v Akademickém senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a ve Výboru základní odborové organizace Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně vydává děkan fakulty svým opatřením č. 2/2003 tento Provozní řád.

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:

Článek 1:          Rozsah platnosti

Článek 2:          Vstup na Fakultu a pobyt na Fakultě

Článek 3:          Vjezd a parkování vozidel

Článek 4:          Ochrana majetku Fakulty a ochrana osob

Článek 5:          Ochrana zdraví při práci – ochranné pracovní prostředky

Článek 6:          Odpadové hospodářství

Článek 7:          Práce s chemickými látkami a geneticky modifikovanými organismy

Článek 8:          Správa poslucháren, seminárních místností a počítačových učeben

Článek 9:          Provoz telefonní ústředny

Článek 10:        Krátkodobé užívání prostor Fakulty jinými subjekty

Článek 11:        Spisová a skartační činnost

Článek 12:        Číselník pracovišť

Článek 13:        Závěrečná ustanovení

Příloha 1:          Seznam osobních ochranných pracovních prostředků používaných
na Přírodovědecké fakultě MU v Brně

Příloha 2:          Povolení pobytu na fakultě mimo provozní dobu

Příloha 3:          Číselník pracovišť PřF MU v Brně

 


Článek 1

Rozsah platnosti

a)             Tento Provozní řád stanoví pravidla provozu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (dále jen Fakulta). Je závazný pro zaměstnance Fakulty v hlavním i vedlejším pracovním poměru i pro ty, kteří pracují pro Fakultu na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce.

b)             Pro studenty Fakulty je závazný, pokud upravuje záležitosti, které se týkají studentů.

c)             Přiměřeně platí i pro návštěvníky Fakulty.

d)             Upravuje především záležitosti, týkající se provozu Areálu na Kotlářské ulici 2 (dále jen Areál), pro dislokovaná pracoviště platí přiměřeně.

 

Článek 2

Vstup na Fakultu a pobyt na Fakultě

Provozní doba Fakulty je od 5.00 do 21.00 hodin v pracovní dny. Pobyt na Fakultě mimo provozní dobu je mimořádným pobytem a platí pro něj tyto podmínky:

a)             Při vstupu na Fakultu mimo provozní dobu jsou zaměstnanci a studenti povinni prokázat svou identitu vrátné službě, případně strážné službě bezpečnostní agentury.

Při vstupu na Fakultu mimo provozní dobu, jakož i při setrvání na pracovišti po ukončení provozní doby, jsou zaměstnanci a studenti povinni se zaevidovat na vrátnici. 

Pracovníci fakulty a studenti DSP jsou dále povinni evidovat svoji přítomnost na pracovišti obvyklým způsobem.

b)             Akademickým pracovníkům je umožněn pobyt na Fakultě mimo provozní dobu bez speciálního povolení. Podmínkou tohoto pobytu však je splnění podmínek uvedených v bodě (a) tohoto předpisu

Pobyt akademických pracovníků v laboratořích a jiných rizikových prostorách mimo  provozní dobu je dále upraven provozním řádem příslušné laboratoře a odpovídajícími bezpečnostními předpisy.

c)             Studentům s již ukončeným jedním studijním programem a studujícím v dalším studijním programu a neakademickým pracovníkům je povolován pobyt na Fakultě mimo provozní dobu jen se souhlasem přímého nadřízeného (učitele) a vedoucího sekce (tajemníka).

Při pobytu neakademických pracovníků a studentů s již ukončeným jedním studijním programem a studujícím v dalším studijním programu na Fakultě mimo běžnou provozní dobu musí být dodrženy podmínky uvedené v bodě b, odstavec 2.

d)             Studentům bez ukončeného studijního programu je pobyt mimo provozní dobu Fakulty povolován vedoucím příslušného pracoviště, který zajistí odpovídající pedagogický dozor. Tito studenti jsou rovněž povinni dodržovat podmínky stanovené v bodě (a) tohoto předpisu. Výjimku povoluje vedoucí příslušné sekce.

e)             Návštěvy v mimoprovozní době jsou evidovány na vrátnici a jejich vstup do areálu je umožněn pouze v doprovodu zaměstnance nebo studenta Fakulty, oprávněného k pobytu.

f)               Seznam neakademických pracovníků a studentů Fakulty s povolením mimořádného pobytu na Fakultě je uložen na vrátnici.

g)             Na sekretariátech sekcí a fakultních pracovišť  je uložen upřesňující rozpis přístupových práv pro jednotlivé pracovníky a studenty.

h)             Děkan Fakulty, proděkani Fakulty, tajemník Fakulty, vedoucí sekcí Fakulty, vedoucí Technicko provozního oddělení, technik BOZP a PO a obsluha výměníkové stanice mají vstup na Fakultu  povolen kdykoliv. Mimo provozní dobu jsou i oni povinni zaevidovat svůj příchod a odchod písemně na vrátnici.

i)               Uskutečnění organizovaných hromadných akcí pro mimofakultní veřejnost je podmíněno povolením tajemníka Fakulty. Stejné ustanovení se týká akcí pro fakultní veřejnost v pracovní dny po 20.00 hodině nebo ve dnech pracovního klidu či pracovního volna. Pořadatel akce je kromě toho povinen ohlásit konání akce vrátné službě a stanovit zodpovědnou osobu.

j)               Také konání mimořádné hromadné akce v pracovní dny v provozní době do 20.00  hodin nahlásí pořadatel vrátné službě, která  zajistí správné směrování návštěvníků akce.

 

Článek 3

Vjezd a parkování vozidel

a)             Ke krátkodobému vjezdu do Areálu za účelem dovozu a odvozu materiálu a zařízení vystavuje vrátná služba řidiči vozidla propustku, která jej opravňuje k parkování vozidla v Areálu po dobu nejvýše 2 hodin. Propustku podepisuje vedoucí pracoviště nebo jím pověřený pracovník. Bez vyplněné a podepsané propustky nebude umožněn výjezd vozidla z Areálu a záležitost projednána s vedoucím pracoviště, jehož se vjezd týkal. Stálým dodavatelům Fakulty se propustka nevystavuje.

b)             Krátkodobý vjezd do Areálu je umožněn v předem zdůvodněných případech také osobám, které na Fakultu přijíždějí na pozvání vedoucích pracovníků Fakulty. Parkování vozidla v Areálu je v těchto případech, na základě souhlasu sekretariátu děkana, povoleno na dobu nezbytně nutnou a je uplatněno přiměřeně ustanovení  písmena a).

c)             Oprávnění vjezdu pro dodavatele stavebních prací vystavuje vedoucí technicko provozního oddělení s určením místa k parkování.

d)             Oprávnění volného vjezdu soukromým vozidlem do Areálu má děkan Fakulty, tajemník Fakulty a obsluha výměníkové stanice. Děkan Fakulty nebo tajemník Fakulty mohou povolovat výjimky volného vjezdu soukromým vozidlem do Areálu. Písemná povolení těchto výjimek jsou uložena na vrátnici.

e)             Zaměstnanci mohou parkovat svá vozidla v prostoru v blízkosti vrátnice. Toto parkoviště má 10 parkovacích míst, ke kterým jsou vydávány parkovací karty. Karta neopravňuje k parkování jinde v Areálu.

f)               Provoz vozidel v Areálu se řídí dopravním značením umístěným u vjezdu do Areálu.

g)             Vrátná i strážná služba je oprávněna provést namátkovou kontrolu nákladu vozidla při vjezdu i výjezdu. Při pochybnostech o oprávněnosti transportu nákladu může být sepsán zápis dostatečný k identifikaci nákladu, který podepíše řidič i vrátná nebo strážná služba. Zápis bude předán vedoucímu příslušné sekce nebo fakultního pracoviště. Vedoucí je oprávněn událost dořešit za případné pomoci vedoucího sekce nebo tajemníka fakulty.

 

 

 

Článek 4

Ochrana majetku Fakulty a ochrana osob

a)             Součástí pracovněprávních povinností zaměstnanců Fakulty je předcházet poškození, ztrátě, zničení a zneužití majetku Fakulty.

b)             Na Fakultě je zřízena vrátná služba v pracovní dny od 5.00 do 21.00 hodin a ve dnech pracovního volna a dnech pracovního klidu od 6.00 do 18.00 hodin. Ve zbývající době je zřízena strážná služba, prováděná dodavatelsky. Ve 20.00 vrátná služba uzamyká vjezdovou bránu Areálu a od 20.00 provádí kontrolu uzamčení objektů Areálu. Součástí výkonu strážné služby v Areálu je pochůzková činnost se psem, od 22.00 je proto nutné ohlásit každý pohyb (odchody) v Areálu strážné službě.

c)             Vedoucí každého pracoviště Fakulty odpovídá za uzamčení všech prostor pracoviště, uzavření oken, vypnutí osvětlení a uzavření vchodu do budovy po 20.00 hodině.

d)             V případě, že v objektu pracoviště pobývá zaměstnanec nebo student s povolením k mimořádnému pobytu, přecházejí povinnosti uvedené pod písmenem c) po 20.00 hodině na tohoto zaměstnance, ve výjimečném případě na studenta s povolením pobytu dle čl. 2.

e)             Na vrátnici jsou uloženy náhradní klíče od vchodů do budov Fakulty a od všech pracovišť a v zapečetěné obálce popsána místa, kde je umístěna sada náhradních klíčů pracoviště. Sada náhradních klíčů od všech místností daného pracoviště je uložena v místnosti určené vedoucím pracoviště. Vedoucí pracoviště odpovídá za bezpečné uložení sady náhradních klíčů, za její úplnost a označení každého klíče.

f)               Náhradní klíče lze použít jen v naléhavých případech. O události, která vyvolala použití náhradních klíčů, musí být informován vedoucí pracoviště a musí být o ní proveden zápis v knize událostí, vedené na vrátnici, s podpisy osob, které prováděly nezbytný zásah.

 

 

Článek 5

Ochrana zdraví při práci – ochranné pracovní prostředky

a)             Zaměstnanci jsou povinni dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) vztahující se k práci jimi vykonávané (§ 73 odst. 1 písm. c) Zákoníku práce (dále ZP).

b)             Vedoucí pracovišť odpovídají za seznámení zaměstnanců s předpisy BOZP a za dodržování těchto předpisů (§ 74 odst. 1 písm. c) ZP).

c)             Za vybavení jednotlivých pracovišť příruční lékárničkou, hasicími přístroji a dalšími ochrannými zařízeními i OOPP zodpovídá vedoucí pracoviště.

d)             V souladu se Směrnicí Masarykovy univerzity (dále MU) č. 5/95 a Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. poskytuje Fakulta pracovníkům, jejichž výkon práce to vyžaduje, osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 tohoto Provozního řádu.

e)             Ustanovení k BOZP jsou uvedena také v Pracovním řádu Fakulty.

 

Článek 6

Odpadové hospodářství

a)             Odpadové hospodářství je organizováno prostřednictvím technicko provozního oddělení. Na www stránkách Fakulty je zveřejněn Katalog odpadů, knihy Průběžná evidence odpadů,  Měsíční hlášení o produkci a nakládání s odpady a Roční hlášení o nakládání s odpady.

b)             Do popelnic a kontejnerů uvnitř fakulty může být odkládán běžný komunální odpad, nádoby pro speciální odpady jsou umístěny v prostoru u Auly.

c)             Osoby pověřené úklidem mají v pracovních  povinnostech nosit odpad do kontejnerů u auly.

d)             Pod hrozbou sankčního postihu je zaměstnancům zakázáno vnášet do areálu odpad ze své domácnosti a odkládat jej mezi odpad Fakulty.

e)             V běžném komunálním odpadu se nesmí objevit injekční stříkačky, jehly, gumové rukavice, pokud byly kontaminovány.

f)               Pokud zaměstnanci odkládají do odpadu obaly velkého objemu, nejdříve je poskládají, zmenší jejich objem a odloží do příslušného kontejneru u Auly.

g)             Vyřazený nábytek je možné umístit před budovu jenom k odvozu ve dni likvidace, mimo den likvidace je pracovník povinen umístit jej sám nebo po předchozí domluvě s technicko provozním oddělením na určeném místě u Auly.

h)             Skleněný odpad odnáší  každý zaměstnanec sám do příslušných nádob u Auly.

 

 

Článek 7

Práce s chemickými látkami a  geneticky modifikovanými organismy

a)             Práci s chemickými látkami  upravují předpisy zveřejněné na www stránkách Fakulty. Pro dohled nad nakládáním s nebezpečnými látkami a přípravky ustavila Fakulta autorizovanou osobu.

b)             Rozhodnutím MŽP ČR ze dne 25.9.2001 je na Fakultě povoleno nakládání s geneticky modifikovanými organismy první kategorie rizika výhradně pro potřeby výuky nebo vědeckého výzkumu a vývoje. Nakládání se řídí samostatným „Provozním řádem PřF MU v Brně pro práci s geneticky modifikovanými organismy“.

 

 

Článek 8

Správa poslucháren, seminárních místností a počítačových učeben

a)             Správa poslucháren, seminárních místností a počítačových učeben spočívá:

·       v kontrole pořádku a úklidu,

·       v nahlašování závad a požadavků na opravy a úpravy technicko provoznímu oddělení,

·       v zajišťování zásoby psacích potřeb na používané typy tabulí,

·       v zajišťování provozu audiovizuální, projekční a výpočetní techniky,

·       v zajišťování modernizace z rozvojových prostředků sekcí, případně uplatňování požadavků na modernizace z rozvojových prostředků  Fakulty.

b)             Správu poslucháren, seminárních místností a počítačových učeben zajišťují sekce Fakulty dle následujícího přehledu:

Sekce

Místnosti

Matematická

M1, M2, M3, P1, P2, UM

Fyzikální

F1, F2, F3, F4

Chemická

CH1, CH2, CH3,  KAM, COMPC

Biologická

B1, B2, Bp1,  COMPB

Věd o Zemi

G1, G2, Z1, Z2, Z3

c)             Správu Auly zajišťuje oddělení informačních a komunikačních technologií.

d)             Pořádek a úklid kontroluje v posluchárnách P1, P2 a Aule Ústřední knihovna.

e)             Správou jazykových učeben je pověřeno oddělení jazyků.

f)               Správu pronajatých učeben řeší technicko provozní oddělení ve spolupráci s uživateli.

 

Článek 9

Provoz telefonní ústředny

a)             Přepojování telefonních hovorů a obsluhu fakultního faxu provádějí v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hodin spojovatelky, mimo tuto dobu přepojuje telefonní hovory vrátná nebo strážná služba.

 

Článek 10

Krátkodobé užívání prostor Fakulty jinými subjekty

a)             Fakulta má oprávnění poskytovat ke krátkodobému užívání své prostory jiným subjektům. Jinými subjekty jsou míněny útvary Masarykovy univerzity a dále cizí právní subjekty. Prostory poskytované ke krátkodobému užívání jiným subjektům jsou posluchárny, seminární místnosti, zasedací místnosti, prostory v botanické zahradě, popřípadě volný prostor v Areálu.

b)             Užívání prostor Fakulty jiným subjektem podléhá povolení, které může udělit tajemník Fakulty a v případě jeho nepřítomnosti vedoucí technicko provozního oddělení Fakulty. Využití sekčních učeben výpočetní techniky jinými subjekty je vyloučeno.

c)             Útvarům Masarykovy univerzity jsou poskytovány prostory Fakulty ke krátkodobému užívání pro účely přijímacího řízení zpravidla recipročně bezplatně nebo za úhradu pouze provozních nákladů.

d)             Prostory Fakulty mohou být poskytovány ke krátkodobému užívání cizím subjektům pouze za úplatu. Minimální sazba platná od 1.6.2003 je 200,- Kč/hod.; 800,- Kč/hod. za akci, která nepřesáhne dobu trvání 6 hodin; 1200,- Kč/hod. za akci v trvání 6 až 10 hodin. Sazby se týkají úhrady za užívání jedné místnosti. Úhradu za užívání Auly stanovuje tajemník fakulty pro každý případ individuálně.

e)             Užívání Auly pro fakultní akce mimo výuku uvedenou v rozvrhu je třeba předem dohodnout s příslušnou referentkou studijního oddělení, která o akcích v Aule vede evidenci.

f)               Jedná-li se o akci ve fakultních prostorách, na které bude vybíráno vstupné, byť jen dobrovolné, musí být povolena tajemníkem Fakulty.

g)             Užívání prostor Fakulty Spolkem přírodovědců je řešeno individuálně.

Článek 11

Spisová a skartační činnost

V souladu se Směrnicí MU č. 3/94 Spisový a skartační řád MU, navazující na Zákon
č. 343/92 Sb., vydává Fakulta její doplněk, a to pravidla pro spisovou službu, ukládání a skartaci písemností na  pracovištích Fakulty. Vymezení základních pojmů, které obsahuje Směrnice MU, neopakujeme.

a)             P ř í j e m  p í s e m n o s t í

Pracovník pověřený donáškou písemností z pošty  předá katedrám a ostatním pracovištím veškeré písemnosti  do samostatných uzamykatelných schránek, umístěných v prostoru vrátnice. Úhrnný dodací lístek doručených zásilek předá pracovnici podatelny k archivaci.

Pracovník pověřený spisovou službou na pracovišti přebere písemnosti z uzamykatelné schránky a  otevře  všechny písemnosti s výjimkou těch, u nichž je jméno adresáta uvedeno před jménem organizace (tyto předá přímo adresátovi) a písemností, které jsou na obálce úředně označeny jako tajné.

Na  pracovišti  budou písemnosti zaevidovány do podacího protokolu pracoviště, kromě letáků, katalogů, časopisů apod. a poté předány k vyřízení  vždy cestou vedoucího.

Písemnosti adresované děkanátu  budou zaevidovány do centrálního protokolu na fakultní podatelně.U doporučených písemností se obálka ponechá jako součást spisu.

V podacím protokolu bude u každé písemnosti vyplněno číslo jednací v rámci kalendářního roku, datum doručení, označení odesílatele, u doporučených zásilek číslo doporučené zásilky, stručný obsah písemnosti a útvar (osoba), kterému byla věc přidělena k vyřízení. Písemnost bude označena číslem jednacím, shodným se zápisem v protokolu.

Přijatá i odesílaná korespondence se zapisuje pouze do jedné společné knihy (protokolu) pro poštu přijímanou i odesílanou..

b)             P í s e m n o s t i  v l a s t n í

Každá úředně odesílaná písemnost se řídí státní normou pro úpravu písemností.

Dopisy odesílané mimo Fakultu se píší na papír s úředním předtiskem. Pokud pracoviště použije v záhlaví vlastní logo, musí být umístěno až pod  nadpisem  MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, Přírodovědecká fakulta. Odesílané písemnosti musí být zapsány v podacím protokolu. Pokud jsou reakcí na podnět, pak pod stejným jednacím číslem jako podání, a to v protokolu, ve kterém byl zapsán podnět.

Při odesílání písemností přes podatelnu Fakulty bude číslo jednací uvedeno i na obálce v jejím levém horním rohu  nad adresou odesílatele.

Vlastní číslo jednací je tvořeno pořadovým číslem v podacím protokolu, číslem útvaru podle jednotného číslování středisek, které je přílohou tohoto předpisu a rokem vyřízení, např. 69/3030/03. Číslo Fakulty není nutné uvádět (místo 313030 je možno uvést pouze 3030).

c)             U k l á d á n í  p í s e m n o s t í

Vyřízené písemnosti se ukládají v příručních registraturách útvaru.

Písemnosti jedinečné (archiválie) jsou  přímo z registratur předávány k archivaci archivu MU.

Písemnosti správní povahy jsou po dobu skartační lhůty uloženy v registratuře, případně předány do spisovny útvaru tam, kde je spisovna zřízena. Při  skartaci  se postupuje dle Směrnice MU č. 3/94.

 

Článek 12

Číselník pracovišť

a)             Dělení Fakulty na pracoviště, odsouhlasené Akademickým senátem Fakulty, je vyjádřeno v číselníku, který je aktualizován každoročně k 1. lednu a je umístěn na www stránkách Fakulty.

b)             Číslo pracoviště dle číselníku je základní identifikací k vedení účetní a majetkové evidence, pracovníci jsou povinni je uvádět na všech obchodních smlouvách a objednávkách a požádat dodavatele, aby je uvedl na faktuře.

c)              Současně platný číselník je uveden v příloze č. 3 tohoto Provozního řádu.

 

Článek 13

Závěrečná ustanovení

a)             Nedílnou součástí tohoto řádu jsou přílohy vyjmenované v textu, které mohou být průběžně aktualizovány dle příslušné procedury bez toho, aby byl měněn tento Provozní řád.

b)             Dnem schválení tohoto Provozního řádu pozbývají platnosti:

·       Vnitřní pokyn k ochraně majetku ve správě Fakulty ze dne 8.12.1999

·       Vnitřní pokyn k poskytování OOPP ze dne 27.11.1997

·       Vnitřní pokyn ke spisové a skartační činnosti ze dne 1.12.1977

·       Vnitřní pokyn ke krátkodobému užívání prostor PřF jinými subjekty ze dne 1.12.1999

·       Přípis Správa poslucháren a seminárních místností ze dne 24.8.2000.

 

 

 

 

 

V Brně, 30.6.2003                                                                        Doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

děkan

 

 

 

Projednáno V Akademickém senátu Fakulty dne 19.května 2003.                 

Projednáno Fakultním výborem odborové organizace dne 5.června 2003.


SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ

používaných na Přírodovědecké fakultě MU v BrněPracovní činnost

Rozsah vybavení                                                                        Doba používání v měsících

                                                                                                                                                   (PP = podle potřeby)

Geolog - mineralog pracující v terénu za každého počasí

Plášť z impregnované plachtoviny s vložkou................................................................... 60

Holínky gumové............................................................................................................ 24

Rukavice textilní............................................................................................................ 12

Přilba hornická.............................................................................................................. 60

Ochranné brýle............................................................................................................. 36

Obuv kožená................................................................................................................ 60

Pracovníci laboratoří bakteriologických, virologických
a s vysoce virulentními nákazami včetně vedení kultur a sbírkových kmenů

Dvoudílné prádlo - muži.................................................................................................. 6

Třídílné prádlo - ženy ....................................................................................................  6

Bílý plášť...................................................................................................................... 12

Bílé kalhoty................................................................................................................... 12

Zdravotní obuv - sandálová........................................................................................... 12

Galoše chirurgické......................................................................................................... 24

Zástěra z pogumovaného textilu nebo igelitová .............................................................. 24

Rukavice gumové......................................................................................................... PP

Košile........................................................................................................................... 12

Obličejový štítek nebo brýle.......................................................................................... 24

Rouška......................................................................................................................... PP

Ponožky......................................................................................................................... 3

Zoolog, parazitolog, hydrobiolog při práci v terénu za každého počasí
(při smýkání, kladení pastí, měřících přístrojů apod.)

Oblek parazitologický nebo kombinéza.......................................................................... 60

Obuv kožená................................................................................................................ 60

Holínky gumové............................................................................................................ 24

Plášť do deště tříčtvrteční.............................................................................................. 60

Kabát gumový - rybářský tříčtvrteční............................................................................. 60

Rukavice gumové......................................................................................................... PP

Pracovník při práci s pokusnými zvířaty

Plášť bílý...................................................................................................................... 12

Kalhoty bílé.................................................................................................................. 12

Košile bílá..................................................................................................................... 12

Zástěra  igelitová............................................................................................................. 6

Rukavice kožené........................................................................................................... 12

Rukavice chirurgické..................................................................................................... PP

Gumové galoše............................................................................................................. 24

Pracovník laboratoří zoologických, parazitologických, chemických, fyziologických,
biofyzikálních, toxikologických, antropologických, hydrobiologických, biochemických

Bílý plášť...................................................................................................................... 12

Bílé kalhoty  ................................................................................................................. 12

Bílá košile..................................................................................................................... 12

Rukavice chirurgické..................................................................................................... PP

Zástěra z pogumovaného textilu..................................................................................... 12

Rouška nebo štítek....................................................................................................... PP

Pracovník fyzikální laboratoře

Pracovní plášť keprový................................................................................................. 12

Ochranné brýle nebo štít obličejový............................................................................... 24

Rukavice dielektrické.................................................................................................... 12

Obuv dielektrická.......................................................................................................... 24

Pracovník elektronové mikroskopie

Plášť bílý...................................................................................................................... 18

Kalhoty bílé.................................................................................................................. 18

Umývačka skla

Oblek keprový nebo kalhoty s náprsenkou.................................................................... 12

Zástěra gumová nebo igelitová......................................................................................... 6

Igelitové rukávníky........................................................................................................ PP

Obličejová rouška........................................................................................................ PP

Rukavice gumové drsné................................................................................................ PP

Obličejový štít.............................................................................................................. PP

Obuv ochranná s protiskluzovou podrážkou................................................................... 24

Pracovník výzkumných laboratoří ve styku s chemickými agresivními látkami

Plášť bílý...................................................................................................................... 12

Kalhoty bílé.................................................................................................................. 12

Košile bílá  ................................................................................................................... 12

Zástěra z pogumovaného textilu..................................................................................... 24

Rukavice gumové......................................................................................................... PP

Respirátor.................................................................................................................... PP

Obličejový štít nebo brýle............................................................................................. PP

Rukavice pro práci s kryokyselinami.............................................................................. 12

Rukavice kyselinovzdorné  ........................................................................................... 12

Pracovník pracující s uzavřenými zářiči a se zdroji ionizujícího záření

Bílé kalhoty................................................................................................................... 18

Bílý plášť  .................................................................................................................... 18

Bílá košile  ................................................................................................................... 18

Obličejová rouška........................................................................................................ PP

Gumové rukavice  ........................................................................................................ PP

Igelitová zástěra  .......................................................................................................... 12

Obuv lehká zdravotní  .................................................................................................. 12

Dozimetr...................................................................................................................... PP

Pracovník – sklář

Plášť pracovní............................................................................................................... 12

Rukavice textilní - kombinované.................................................................................... 24

Zástěra z plachtoviny  ................................................................................................... 24

Chemik – skladník

Oblek keprový.............................................................................................................. 12

Zástěra gumová  - kyselinovzdorná................................................................................ 12

Obuv kožená s gumovou podrážkou.............................................................................. 12

Holínky gumové  .......................................................................................................... 24

Ochranný štít................................................................................................................. 24

Maska s filtry podle charakteru látek............................................................................. 48

Rukavice kyselinovzdorné (rozpouštědlům vzdorné)  .................................................... PP

Prošívaný kabát 3/4  .................................................................................................... 36

Rukavice pro práci s kryokyselinami.............................................................................. 24

Soustružník – údržbář

Čepice ......................................................................................................................... 12

Obuv kožená s W podrážkou........................................................................................ 24

Brýle nebo štítek........................................................................................................... 24

Oblek keprový.............................................................................................................. 12

Prošívaný kabát tříčtvrteční............................................................................................ 36

Klempíř – údržbář

Oblek keprový.............................................................................................................. 12

Obuv kožená s W podrážkou........................................................................................ 24

Rukavice kombinované prstové....................................................................................... 6

Ochranné brýle proti mechanickým vlivům....................................................................... 6

Prošívaný kabát tříčtvrteční............................................................................................ 36

Zástěra kožená krátká................................................................................................... 36

Rukavice textilní tříprsté s vyztuženou dlaní....................................................................... 6

Instalatér – údržbář

Oblek keprový.............................................................................................................. 12

Kabát prošívaný tříčtvrteční........................................................................................... 36

Obuv kožená................................................................................................................ 24

Holínky gumové............................................................................................................ 36

Rukavice gumové......................................................................................................... PP

Elektroúdržbář

Oblek keprový.............................................................................................................. 12

Ochranné rukavice gumové dielektrické........................................................................... 6

Holínky gumové dielektrické ......................................................................................... 36

Prošívaný kabát tříčtvrteční............................................................................................ 36

Obuv kožená................................................................................................................ 24

Truhlář – údržbář

Oblek keprový.............................................................................................................. 12

Ochranné brýle............................................................................................................. 12

Rukavice textilní kombinované......................................................................................... 6

Zástěra cellová ............................................................................................................. 12

Zástěra kožená krátká................................................................................................... 12

Boty kožené s W podrážkou ........................................................................................ 24

Prošívaný kabát tříčtvrteční............................................................................................ 36

Obsluha výměníkové stanice

Oblek keprový.............................................................................................................. 12

Rukavice pětiprsté - useň ............................................................................................. 12

Obuv kožená protiskluzová........................................................................................... 24

Pracovník při sváření

Rukavice svářečské tříprsté s manžetou......................................................................... 12

Brýle svár. proti fyzikálním vlivům.................................................................................. 12

Kukla svářečská........................................................................................................... 24

Zástěra kožená svářečská nebo ohnivzdorně impregn..................................................... 24

Pokrývka hlavy ohnivzdorně impregnovaná.................................................................... 12

Rukavice kožené s vyztuženou dlaní................................................................................. 6

Zedník – údržbář

Oblek keprový.............................................................................................................. 12

Ochranné brýle............................................................................................................. 12

Boty kožené s W podrážkou......................................................................................... 24

Holínky gumové............................................................................................................ 24

Rukavice kožené........................................................................................................... 12

Prošívaný kabát tříčtvrteční ........................................................................................... 36

Pracovník venkovního úklidu

Oblek keprový.............................................................................................................. 12

Rukavice textilní s koženou dlaní................................................................................... PP

Boty kožené s W podrážkou ........................................................................................ 24

Prošívaný kabát tříčtvrteční............................................................................................ 24

Plášť do deště tříčtvrteční.............................................................................................. 24

Čepice zimní ................................................................................................................ 24

Malíř – Lakýrník

Oblek keprový   ........................................................................................................... 12

Kožené boty s W podrážkou......................................................................................... 24

Rukavice gumové nebo kožené...................................................................................... 12

Čepice plátěná.............................................................................................................. 12

Ochranné brýle nebo štítek............................................................................................ 12

Prošívaný plášť tříčtvrteční............................................................................................ 36

Vrátná služba

Plášť do deště tříčtvrteční   ........................................................................................... 36

Prošívaný plášť tříčtvrteční............................................................................................ 36

Kožené boty s W podrážkou ........................................................................................ 36


Vedoucí údržby a vedoucí TPO

Prošívaný plášť tříčtvrteční............................................................................................ 36

Kožené boty s W podrážkou ........................................................................................ 36

Uklizečka

Plášť keprový............................................................................................................... 12

Rukavice gumové  ....................................................................................................... PP

Obuv ochranná s protiskluzovou podešví....................................................................... 24

Zahradník

Oblek keprový nebo kalhoty s náprsenkou.................................................................... 12

Boty kožené s W podrážkou......................................................................................... 24

Plášť do deště s kapucí tříčtvrteční................................................................................ 36

Kabát prošívaný tříčtvrteční........................................................................................... 36

Rukavice zimní textilní ..................................................................................................... 6

Rukavice gumové  ....................................................................................................... PP

Holínky gumové  .......................................................................................................... 24

Čepice zimní................................................................................................................. 24

Zahradník - práce ve skleníku

Oblek keprový nebo kalhoty s náprsenkou.................................................................... 12

Holínky gumové............................................................................................................ 24

Rukavice gumové......................................................................................................... PP

Zástěra PVC................................................................................................................. 24

Obuv protiskluzová ...................................................................................................... 24

Při chemické ochraně rostlin

Gumový plášť s kapucí.................................................................................................. 36

Gumové rukavice.......................................................................................................... PP

Gumová zástěra ........................................................................................................... 24

Ochranný štítek s plachetkou......................................................................................... 36

Ochranné brýle............................................................................................................. 36

Respirátor..................................................................................................................... 24

Pracovník údržby fakultní počítačové sítě

Plášť keprový............................................................................................................... 12

Plášť prošívaný tříčtvrteční  .......................................................................................... 36

Učitel,vědeckovýzkumný, administrativní nebo technický pracovník nezahrnutý mezi výše vyjmenované

Plášť bílý keprový......................................................................................................... 60

 

 

 


Povolení pobytu na fakultě mimo provozní dobu

Jméno a příjmení:                                                             Pracovní zařazení:                                   

Student  stud. programu:                                                 Katedra – pracoviště:                              

Budova číslo:                            , poschodí:                        

Žádám o povolení pobytu na pracovišti:                                                                                          

V pracovní den dne                                                od  22  do                     hodin

V sobotu, v neděli, svátek dne                                od  18  do                     hodin

Důvod žádosti :

 

 

Zavazuji se,  že předpokládaný pobyt, který se netýká jen prvního dne povolení, denně nahlásím vrátné službě nejpozději l hodinu před ukončením běžného provozu, tj. v pracovní den do 21 a v den pracovního volna nebo klidu do 17 hodin. Při pobytu na pracovišti budu dbát pravidel bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a energetických úspor. Při odchodu z pracoviště zhasnu světla, zavřu okna a zamknu i vchodové dveře budovy.

Odchod z pracoviště v době mezi 22 a 05 hodinou nahlásím vrátné službě na tel. 1222 kvůli zamezení střetu s hlídacím psem.

V případě, že se povolení vydává pro neakademického pracovníka, pracovník potvrzuje, že se nejedná o přesčasovou práci a bere na vědomí, že mu v souvislosti s tímto pobytem nenáleží žádné mzdové příplatky.

 

datum                                             podpis pracovníka (studenta)                                                   

 

V případě pobytu studenta bude pedagogický dozor provádět:                                                       

 

Souhlas příslušného vedoucího:

 

datum                                             podpis příslušného vedoucího                                                   

 

 

Vedoucí sekce (tajemník) nese z pověření děkana plnou zodpovědnost za povolení pobytu.

P o b y t   p o v o l u j i  –  n e p o v o l u j i

datum                                             podpis vedoucího sekce (tajemníka)                                         

 

 

VYŘÍZENÉ POVOLENÍ POBYTU PŘEDÁ PRACOVNÍK (student) SÁM VRÁTNÉ SLUŽBĚ.

 

Číselník pracovišť PřF MU v Brně (fakultních hospodářských středisek)
platný od 1. 1. 2003

 

 

Číslo                   Název pracoviště  (VP= výzkumné pracoviště)
pracoviště

 

310000        Přírodovědecká fakulta

311000          Matematická sekce

311001               Laboratoř výpočetní techniky matematické sekce

311010               Katedra matematické analýzy

311011               VP pro funkcionální diferenciální rovnice a matematicko-statistické modely

311020               Katedra algebry a geometrie

311021               VP matematické struktury algebry a geometrie

311030               Katedra matematiky

311040               Katedra aplikované matematiky

312000          Fyzikální sekce

312010               Katedra obecné fyziky

312020               Ústav fyziky kondenzovaných látek

312030               Katedra fyzikální elektroniky

312040               Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

312050               Laboratoř fyziky plazmatu a plazmových zdrojů

312060               Biofyzikální centrum

313000          Chemická sekce

313001               Laboratoř výpočetní techniky chemické sekce

313010               Katedra anorganické chemie

313011               VP pro studium struktury molekulových ansamblů

313020               Katedra analytické chemie

313021               Laboratoř atomové spektrochemie

313030               Katedra teoretické a fyzikální chemie

313040               Katedra organické chemie

313050               Katedra biochemie

313051               VP pro studium strukturně-funkčních vztahů
a metabolických projevů biomolekul

313060               Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii

313080               Laboratoř NMR spektroskopie

314000          Biologická sekce

314002               Centrum biostatistiky a analýz

314010               Katedra fyziologie a anatomie rostlin

314020               Katedra zoologie a ekologie

314021               Pracovní skupina Biodiverzita

314030               Katedra srovnávací fyziologie živočichů a obecné zoologie

314040               Katedra botaniky

314050               Katedra mikrobiologie

314060               Katedra genetiky a molekulární biologie

314061               Pracoviště výzkumu genomu

314070               Katedra antropologie

314080               Laboratoř funkční genomiky a proteomiky

314090               Česká sbírka mikroorganismů

315000          Sekce věd o Zemi

315010               Ústav geologických věd

315011               VP geologie

315020               Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy

315030               Geografický ústav

315031               VP polární ekologie

315040               Ústav fyziky Země

316000          Národní centrum pro výzkum biomolekul

319300          Fakultní oddělení celoškolských kateder

319360               Oddělení Centra jazykového vzdělávání

319800          Účelová pracoviště

319810               Botanická zahrada

319840               Ústřední knihovna

319900          Děkanát

319911               Sekretariát děkana

319912               Personální oddělení

319913               Studijní oddělení

319914               Ekonomické oddělení

319917               Oddělení pro výzkum, vývoj, zahraniční vztahy a doktorské studium

319930               Oddělení informačních a komunikačních technologií

319980               Technicko provozní oddělení

 

Poznámka: Oddělení celoškolských kateder účtují pouze náklady vzniklé s jejich činností Přírodovědecké fakultě.