Témata BP pro rok 2012/2013

Molekulární biologie a genetika, Antropogenetika
schválená témata – konečná verze
(aktualizace 12.10.2012, 8:45)


1)
Školitel: RNDr. Bohuslav Janoušek, Ph.D.

Variabilita typů genetické determinace pohlaví a jejich dynamika

2)
Školitel: Mgr. Václav Brázda, PhD.

Konzultant: Prof. Petr Dubový
Molekulární mechanismy regulace růstu axonů ve vývoji a neuroregeneraci

3)
Školitel: Mgr. Václav Brázda, PhD.
Konzultanti: Doc. RNDr. Miroslav Fojta Csc., Prof. Cheryl H. Arrowsmith, Ph.D.
Postranslační modifikace proteinu p53 a jejich vliv na DNA vazebné vlastnosti

4)
Školitelka: Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Přínos analýzy DNA pro diagnostiku roztroušené sklerózy
Studentka: Nikol Kobsová

5)
Školitel: Ing. Vojtěch Hudzieczek
Konzultant: RNDr. Roman Hobza Ph.D.
Buněčné mechanismy rostlinné adaptace

6)
Školitelka: doc. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.
Studium strukturních změn proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie

7)
Školitelka: Mgr. Šárka Pavlová, PhD.
Molekulární patogeneze myelodysplastických syndromů

8)
Školitelka: Doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D
Nekroptóza

9)
Školitel: doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.
Aktivita transposonů a lidské nemoci

10)
Školitelka: Dr. Irena K. Koutná, Ph.D.
Endoteliální progenitorové buňky a jejich potenciál v regeneraci tkání

11)
Školitelka: Dr. Irena K. Koutná, Ph.D.
Derivace iPS buněk a  jejich genová korekce

12)
Školitelka: Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D.
Úloha proteinu p63 při vývoji nádorového onemocnění

13)
Školitel: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
Energetický metabolismus nádorových buněk

14)
Školitel: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
Molekulárně cílená terapie maligního melanomu

15)
Školitelka: Mgr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
Cytokinové profily u mnohočetného myelomu, MGUS a Waldenströmovy makroglobulinémie
Studentka: Kateřina Sadílková

16)
Školitelka: Mgr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
Cykliny D v regulaci a dysregulaci buněčného cyklu u mnhočetného myelomu
Studentka: Monika Dúcká

17)
Školitel: Mgr. Vladimír Rotrekl Ph.D.
Údržba genomu pluripotentních kmenových buněk kultivovaných in vitro.
Student: Jan Raška

18)
Školitel: Mgr. Vladimir Rotrekl, Ph.D.
Rozdíly v získávání energie mezi kmenovými a diferencovanými buňkami in vitro
Student: Petr Fojtík

19)
Školitel: Ing. Čegan Radim, Ph.D.
Metody analýzy genové exprese

20)
Školitel: Mgr. Josef Večeřa, Ph.D.
Konzultant: Jiří Pacherník
Význam transkripčního faktoru HIF pro kmenové buňky

21)
Školitel: Mgr. Josef Večeřa, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Jiří Pacherník Ph.D.
Mechanismy regulace energetického metabolismu buňky při hypoxii

22)
Školitel: Mgr. Jiří Pacherník Ph.D.
Mechanismus regulace sebeobnovy embryonálních kmenových buněk signální drahou PI3-K->Akt

23)
Školitel: Mgr. Jiří Pacherník Ph.D.
Konzultant: Mgr. Josef Večeřa, Ph.D.)
Senzory kyslíku u savců

24)
Školitelka: Mgr. Civáňová Kristína, Ph.D.
Studium genové exprese u ryb
Student: Martin Ivanecký

25)
Školitel: Doc. RNDr. Omar Šerý Ph.D.
Molekulární příčiny Alzheimerovy choroby
Student: Lukáš Pešák

26)
Školitel: MUDr. Fedor Kryukov
Myší modely v hematologických malignitách

27)
Školitelka: Mgr. Lucie Říhová Ph.D.
Postavení NK buněk v imunitním systému u pacientů s mnohočetným myelomem

28)
Školitelka: Mgr. Anna Potáčová, Ph.D.
Amyloidózy: molekulární a buněčné mechanismy

29)
Školitelka: RNDr. Iveta Valášková
Moderní molekulárně genetické postupy v prenatální diagnostice genetických chorob

30)
Školitelka: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
DNA reparace a epigenetické procesy u embryonálních kmenových buněk

31)
Školitelka: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
Dynamika jaderných proteinů studovaná in vivo pomocí FRAP a FRET techniky

32)
Školitel: Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
Strukturně-specifické nukleázy jako terapeutické cíle

33)
Školitel: MUDr. Tomáš Freiberger Ph.D.
Poruchy sestřihu pre-mRNA vyvolané mutacemi (přídatných) regulačních elementů sestřihu v kontextu lidských dědičných onemocnění

34)
Školitelka: RNDr. Jitka Kadlecová, PhD.
Sekvenační analýza v prenatální diagnostice

35)
Školitel: Mgr. Petr Beneš Ph.D.
Úloha proteinu CD105 v rozvoji nádorových onemocnění

36)
Školitel: Mgr. Martin Benešík
Konzultant: Doc. RNDr. Roman Pantůček Ph.D.
Biologie a aplikace bakteriofágů rodu Pseudomonas
Student: Michal Zeman

37)
Školitelka: Mgr. Ivana Mašlaňová
Konzultant: Doc. RNDr. Roman Pantůček Ph.D.
Evoluce genetického elementu SCCmec u rodu Staphylococcus
Studentka: Adéla Indráková

38)
Školitelka: Doc. RNDr. Vlaďka Růžičková CSc.
Možnosti aplikace MALDI-TOF MS pro detekci bakteriálních toxinů.
Studentka: Tereza Vavrdová

39)
Školitel: Doc. RNDr. Petr Kuglík CSc.
Mutace a polymorfizmy v genech ovlivňující sportovní výkony

40)
Školitel: Mgr. Jan Smetana
Význam a možnosti celogenomového sekvenování u monoklonálních gamapatií

41)
Školitelka: Mgr. Aneta Mikulášová
Molekulární klasifikace mnohočetného myelomu v postgenomové éře

42)
Školitelka: RNDr. Vladimíra Vallová Ph.D.
Význam a možnosti celogenomového sekvenování u pacientů s mentální retardací
Studentka: Dita Vystavělová

43)
Školitelka: Mgr. Kateřina Kašíková
Možnosti preimplantačního vyšetření strukturních chromosomových aberací

44)
Školitelka: Doc. RNDr. Jana Řepková CSc.
Cannabis sativa v éře genomiky a biologické léčby
Studentka: Kateřina Tejkalová

45)
Školitelka: Doc. RNDr. Jana Řepková CSc.
Možnosti celogenomového sekvenování při studiu genomů rodu Triforium

46)
Školitel: RNDr. Petr Chlapek Ph.D.
Význam hypoxie v nádorovém mikroprostředí

47)
Školitel: RNDr. Jakub Neradil Ph.D.
Signální dráhy sebeobnovy nádorových kmenových buněk (a strategie jejich inhibice)

48)
Školitel: Mgr. Jan Škoda
ABC transportéry a jejich význam v tumorigenezi

49)
Školitelka: Doc. RNDr. Renata Veselská Ph.D.
Úloha MET onkogenu v tumorigenezi sarkomů

50)

Školitelka: Mgr. Lucia Knopfová
Matricelulární proteiny jako molekulární efektory metastázování

51)
Školitel: Prof. RNDr. Jan Šmarda CSc.
Specifické rysy mikroprostředí nádoru a jejich vliv na účinnost protinádorových terapií

52)
Školitelka: Mgr. Blanka Jančeková
Lysozomy a lysozomální proteázy v procesech buněčné smrti: význam pro buňky nádorové

53)
Školitel: MUDr. Karel Zitterbart Ph.D.
Role virové infekce v patogenezi primárních zhoubných nádorů mozku

54)
Školitelka: RNDr. Alena Kuderová, CSc.
Odborný konzultant: RNDr. Eliška Nejedlá, CSc
Heterologní systémy bakterií a kvasinek využitelné pro funkční analýzu cytokininových receptorů rostlin

55)
Školitel: RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Význam mikroRNA u nádorových kmenových buněk
Studentka: Renata Kleinová

56)
Školitel: RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Využití sekvenování nové generace ve studiu krátkých RNA u nádorových onemocnění
Studentka: Zdeňka Kosařová

57)
Školitel: MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.
Úloha mikroprostředí v rezistenci leukémií a lymfomů na chemo-imuno terapii

58)
Školitelka: RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
Molekulární podstata UPR (Unfolded Protein Response)
Studentka: Veronika Svobodová

59)
Školitelka: Julie Bienertová-Vašků, M.D., Ph.D.,
Genetická variabilita v kódujících i nekódujících oblastech vybraných genů pro adipokiny jako faktor modulující klinický průběh psoriázy
Studentka: Silvia Rybecká

60)
Školitel: Dr. Kamil Růžička
Odborný konzultant: Doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
Úloha N6-adenosyl methylací v úpravách mRNA

61)
Školitel: Dr. Kamil Růžička
Odborný konzultant: Doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
Alternativní sestřih v rostlinách

62)
Školitelka: Ing. Blanka Pekárová, Ph.D.
Odborný konzultant: Doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
Vliv divalentních iontů na strukturu a funkci regulačních domén etylénových receptorů

63)
Školitelka: Ing. Blanka Pekárová, Ph.D.
Odborný konzultant: Doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
Strukturní a funkční analýza intracelulárních regulačních domén cytokininového receptoru AHK4 u Arabidopsis thaliana

64)
Školitel: doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
Odborný konzultant: Mgr. Vojtěch Didi
Mechanizmy regulace diferenciace xylému prostřednictvím hormonálních regulací u Arabidopsis

65)
Školitel: doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
Odborný konzultant: Mgr. Pavel Reichman
Regulace signalizace fytohormonů pomocí změny vnitrobuněčné lokalizace signálních proteinů

66)
Školitelka: Mgr. Markéta Žďárská
Odborný konzultant: doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
Vliv interakcí cytokininů a etylénu na růst a vývoj rostliny

67)
Školitelka: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.
Odborný konzultant: Doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
Vliv auxinu a cytokininu na gravitropismus u Arabidopsis thaliana

68)
Školitelka: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.
Odborný konzultant: Doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
Úloha auxinu a cytokininu v organogenezi Arabidopsis thaliana

69)
Školitel: Mgr. Marian Varga
Konzultant: Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Vlastnosti a klinický význam koaguláza-negativních druhů stafylokoků
Studentka: Lenka Fišarová

70)
Školitel: Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Hana Kolářová
Regulace exprese proteinů glykokalyx endoteliálních buněk
Student: Martin Kubeš

 

Antropogenetika

1)
Školitelka: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Morová onemocnění způsobená Yersinií pestis u historických populací a možnosti jejich diagnostiky moderními genetickými metodami (na příkladech výzkumů)

2)
Školitelka: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Pracoviště: ÚEB, Oddělení MBG
Výskyt tuberkulózy u neolitických a eneolitických populací z ekologického a diagnostického hlediska

3)
Školitelka: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Začlenění genetického pohledu do výzkumu variability člověka (historický přehled)

4)
Školitelka: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Poruchy metabolismu purinových bází, jejich projevy a možnosti diagnostiky u středověkých a novověkých populací

5)
Školitelka: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Možnosti určení věku u lidských kosterních pozůstatků (forenzních případů a historických populací) genetickými metodami

6)
Školitelka: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Pohled na druhy rakovinných nádorů diagnostikovaných u historických populací z hlediska dědičnosti

7)
Školitelka: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Syndrom získaného selhání imunity jako model vzniku evolučních adaptací lidského organismu

8)
Školitelka: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Vzácné krevní skupiny a jejich význam pro adaptace organismu na extrémní podmínky životního prostředí

9)
Školitelka: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Umělé deformace lebky a jejich vliv na funkci mozku člověka

10)
Školitelka: Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.
Diagnostika genetických onemocnění u historických populací

11)
Školitelka: Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.
Technologie nové generace sekvenování (Next Generation Sequencing) a její využití při analýze aDNA

12)
Školitelka: Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.
Využití genealogických databází pro studium DNA historických populací

13)
Školitelka: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D.
Využití volné DNA ve forenzní genetice

14)
Školitelka: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D.
Využití mikro RNA ve forenzní genetice

15)
Školitelka: Mgr. et Mgr. Kristýna Pížová
Konzultant doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. ÚEB
Využití nových postupů sekvencování pro analýzu aDNA

16)
Školitelka: Mgr. Dana Fialová
Konzultant: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Lidský zub jako konzervátor aDNA. Příčiny větších výtěžků aDNA z lidských zubů oproti jiným lidským tkáním.

17)
Školitelka: PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
Downův syndrom z hlediska současné antropologie a genetiky