Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, doktorské akreditace 2007

Studijní obor Fyzická geografie (Doktorský 4 roky)

Návrat na seznam studijních oborů

Kód oboru 1301V003
Název oboruFyzická geografie
Název oboru anglickyPhysical Geography
Krátký název oboruFyzická geografie
Krátký název oboru anglickyPhysical Geography
Forma studiaPrezenční a kombinovaná
Název studijního programuGeografie
Typ studijního programuDoktorský 4 roky
Standardní doba studia4
Udělovaný titulDoktor (Ph.D.)
Akreditovat v angličtiněAno

Tato stránka obsahuje:

Přílohy:

Odkaz na Státní doktorskou zkoušku

Charakteristika oboru a cíle studia ve studijním oboru

Obor fyzická geografie se orientuje na celostní a složkové chápání procesů a jevů, odehrávajících se v krajinné sféře Země, se zohledněním jejich časového a prostorového aspektu a interakce s působením člověka a jeho aktivit. Jde jednak o analýzu stávajícího stavu fyzickogeografické sféry s pochopením příčinných souvislostí a mechanismů fungování, jednak o studium časového vývoje se zřetelem na prognózu budoucího vývoje s cílem formulace alternativních scénářů vývoje s hodnocením dopadů na člověka a z pohledu principu trvalé udržitelnosti. Obor fyzická geografie v sobě zahrnuje studium procesů a jevů odehrávajících se v jednotlivých geosférách (geomorfologie, klimatologie, hydrologie, biogeografie, pedogegografie) i na úrovni syntetického spojení do krajinných ekosystémů.
Důležitou součástí oboru je aplikovaná fyzická geografie, řešící nejen otázky dopadů fyzicko-geografických charakteristik na člověka a jeho aktivity, ale i ve smyslu hodnocení možných impaktů, zejména se zřetelem na proces globálního oteplování a jeho projevy v kulturní krajině. Obor zároveň zahrnuje veškeré techniky a metody získávání fyzicko-geografických dat a metody a technologie jejich moderního zpracování (aplikace geografických informačních systémů, moderní statistické metody, geostatistika), terénní průzkum a výzkum v návaznosti na územní plánování a regionální rozvoj.

Profil absolventa oboru

Student získává hluboké teoretické a praktické poznatky, dovednosti a kompetence, které mu umožňují adekvátně formulovat a řešit vědecké problémy týkající se studia procesů a jevů v krajinné sféře Země, a to jak z pohledu jednotlivých fyzickogeografických složek, tak v celostním pohledu na systém fyzickogeografické sféry Země.
Ovládá široké spektrum metod fyzickogeografického výzkumu, vícerozměrných statistických metod, GIS a metod dálkové detekce, stejně jako vlastní práce v terénu. Má přehled o stavu řešené tématiky v ČR a v zahraničí, zejména pak v oblasti své specializace dané tématem doktorské disertační práce. Je schopen komunikovat se speciality dalších vědních oborů zabývajících se krajinnou sférou Země, kde má předpoklady plnit vůdčí roli při formulaci, provádění a zpracování projektů díky komplexnímu chápání procesů a jevů odehrávajících se v ní.
Je připraven pro další samostatnou vědeckou práci v oblasti fyzické geografie i jednotlivých složek (reliéf, klima, vodstvo, biota, půdy), stejně jako krajinné ekologie, kde může uplatnit zejména svoji hlubokou teoretickou přípravu. Vedle toho je dobře připraven pro řešení praktických problémů v oblasti aplikované fyzické geografie.
Jeho široký základ a přehled o krajinné sféře jako celku mu umožní přizpůsobovat se při řešení výzkumných témat měnícím se potřebám praxe. Absolvent DSP fyzické geografie tak má požadované předpoklady k uplatnění v základním výzkumu na ústavech Akademie věd ČR, stejně jako v pedagogickém a vědeckém působení na vysokých školách. Při řešení praktických úloh má absolvent dobré předpoklady pro práci v resortních ústavech, výzkumných a projektových firmách, příp. v podnikatelské činnosti.

Doporučený individuální studijní plán

Studijní předměty

Část A:

  • ZD111 Globální klima a užitá hydrologie
  • ZD121 Vybrané kapitoly z pedogeografie a biogeografie
  • ZD131 Antropogenní transformace reliéfu

Část B:
příklady předmětů rozšiřujících vědní základ podle výběru školitelem:

  • Geostatistika
  • Pravděpodobnost a matematická statistika
  • Hydrologické prognózy
  • Modely v klimatologii a hydrologii.

Další povinnosti:

Část C: Oborový seminář I-IV, Seminář I-II.

Část D: Pomoc při výuce I-VI.

Část E: vypracování tezí disertační práce.

Část F: referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce.

Ostatní: publikace části práce nebo celé práce v recenzovaných periodikách


 

 

 

Část A: zahrnuje povinné předměty podle zvoleného oboru studia, stanovené oborovou radou/komisí, zakončené obvykle zkouškou.

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
ZD121 Vybrané kapitoly z pedogeografie a biogeografie 6 4/0 zk Culek,Máčka
ZD131 Antropogenní transformace reliéfu 4 2/0 zk Kirchner
Jarní semestr
Povinné předměty
ZD111 Globální klima a užitá hydrologie 6 4/0 zk Brázdil,Prošek,Kolář

Část B: zahrnuje výběrové předměty, doporučené studentovi školitelem s cílem rozšíření potřebných znalostí s ohledem na DSP a téma disertační práce.

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinně volitelné předměty
Předmět III (na doporučení školitele) 4 Zk
Předmět I (na doporučení školitele) 4 Zk
Jarní semestr
Povinně volitelné předměty
Předmět II (na doporučení školitele) 4 Zk

Část C: zahrnuje aktivní účast studentů na oborových geografických seminářích.

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
ZD122 Oborový seminář I 2 0/2 z Brázdil
ZD141 Oborový seminář III 2 0/2 z Brázdil
Jarní semestr
Povinné předměty
ZD123 Oborový seminář II 2 0/2 z Brázdil
ZD142 Oborový seminář IV 2 0/2 z Brázdil

Část D: zahrnuje pomoc studentů ve výuce podle požadavků Geografického ústavu.

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
ZD001 Pomoc při výuce 1 3 z Herber
ZD003 Pomoc při výuce 3 3 z Herber
ZD005 Pomoc při výuce 5 3 z Herber
Jarní semestr
Povinné předměty
ZD002 Pomoc při výuce 2 3 z Herber
ZD004 Pomoc při výuce 4 3 z Herber
ZD006 Pomoc při výuce 6 3 z Herber

Část E: vypracování tezí disertační práce. Teze obsahují především přehled řešené problematiky na základě rešerše domácí a zahraniční literatury včetně metod zpracování tématiky doktorské disertační práce. Předkládají se v podobě písemného elaborátu školi

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
ZD010FG Teze dizertační práce 17 z školitel
ZD011FG Příprava dizertační práce I 13 z školitel
ZD014 Příprava dizertační práce IV 27 z školitel
ZD016 Příprava dizertační práce VI 30 z školitel
ZD031 Studium literatury I 2 z školitel
Jarní semestr
Povinné předměty
ZD012FG Příprava dizertační práce II 13 z školitel
ZD013FG Příprava dizertační práce III 25 z školitel
ZD015 Příprava dizertační práce V 17 z školitel
ZD017 Příprava dizertační práce VII 30 z školitel
ZD032 Studium literatury II 2 z školitel

Část F: referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce. Jde o aktivní přednesení příspěvku na mezinárodní konferenci v anglickém jazyce alespoň jednou během studia.

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
ZD024 Referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce 3 z předseda OK
Jarní semestr
Povinné předměty
ZD024 Referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce 3 z předseda OK

Ostatní: publikace v časopise

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinně volitelné předměty
ZD021 Publikace v odborném časopise v anglickém jazyce 10 z předseda OK
ZD022 Publikace v recenzovaném časopise I (ČR) 3 Z předseda OK
ZD023 Publikace v recenzovaném časopise II (Slovensko) 4 z předseda OK
Jarní semestr
Povinné předměty
ZD021 Publikace v odborném časopise v anglickém jazyce 10 z předseda OK
ZD022 Publikace v recenzovaném časopise I (ČR) 3 z předseda OK
ZD023 Publikace v recenzovaném časopise II (Slovensko) 4 z předseda OK

Návrat na seznam studijních oborů

Poslední změna: RNDr. Vladimír Herber CSc.13.2.2007 08:05