Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, doktorské akreditace 2007

Studijní obor Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (Doktorský 4 roky)

Návrat na seznam studijních oborů

Kód oboru 1302V007
Název oboruKartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Název oboru anglickyCartography, Geoinformatics and Remote Sensing
Krátký název oboruKartografie, geoinformatika a DPZ
Krátký název oboru anglickyCartography and Geoinformatics
Forma studiaPrezenční a kombinovaná
Název studijního programuGeografie
Typ studijního programuDoktorský 4 roky
Standardní doba studia4
Udělovaný titulDoktor (Ph.D.)
Akreditovat v angličtiněAno

Tato stránka obsahuje:

Přílohy:

Odkaz na Státní doktorskou zkoušku

Charakteristika oboru a cíle studia ve studijním oboru

Kartografie a geoinformatika je zaměřena na studium různých aspektů analogového a digitálního znázorňování povrchu Země a všech jevů probíhajících ve fyzickogeografické a socioekonomické sféře Země. Orientuje se jednak na tradiční složkové chápání kartografie, jednak na komplexní řešení problémů v rámci geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ) za pomoci nejmodernějšího programového a počítačového vybavení. Doktorandi jsou vedeni k chápání a teoretickému i praktickému využívání kartografické vizualizace pro kartografické modelování zobrazovaných jevů. Přitom je velká pozornost kladena na otázky kvality dat a schopnost kritického výběru dat z různých zdrojů pro rozmanité uživatele podle jejich potřeb. Při studiu je pozornost věnována adaptabilní elektronické kartografii, kartografické generalizaci v digitálním prostředí, tvorbě a využívání národních prostorových datových infrastruktur a evropských a globálních prostorových datových projektů, jakými jsou Global Map, GSDI, Digital Earth a Geografická databáze OSN. Doktorandi se dále seznamují s webovou kartografií a telekartografií. Kromě obsahových a technologických aspektů je pozornost věnována i legislativním a bezpečnostním aspektům prostorových dat. V návaznosti na základní dokumeny ČR a EU v oblasti informační politiky a vytváření informační společnosti se studenti věnují i uplatňování geografických informací v rámci portálů veřejné správy a samosprávy, jakož i portálů soukromých, resp. studijních.

Profil absolventa oboru

Student získává hluboké teoretické a praktické poznatky, pracovní návyky a dovednosti, které mu umožňují adekvátně formulovat a řešit vědecké problémy týkající se studia procesů a jevů v krajinné sféře Země z pohledu jednotlivých složek trvale udržitelného rozvoje, tj. ekologických, ekonomických, sociálních, technologických, kulturních a etických.
Doktorand zvládá široké spektrum metod geoinformatiky, analytické, webové a adaptabilní elektronické kartografie, telekartografie a DPZ, zejména metody kartografické generalizace, kartografické vizualizace, metody analýzy, zpracování a interpretace dat a informací DPZ. Přitom se opírá o znalost historických map, analogových a digitálních (zejména tématických) mapových děl a atlasů. Absolvent je také schopen vstupovat, spolupracovat a doplňovat data a informace do českých, evropských, resp. globálních prostorových datových projektů.
Je schopen tvůrčím způsobem reagovat na požadavky využití geografických informací pro potřeby informační/znalostní společnosti, zejména pak při tvorbě národní geografické informační infrastruktury ČR a portálů veřejné správy a samosprávy. Znalost analytické a webové kartografie, jakož i využití IS pro zpracování vědeckých i praktických úkolů, schopnost integrace geografických dat, jejich analýzy a interpretace dává absolventovi dobrou možnost uplatnění jak na výzkumných pracovištích vysokých škol či akademie věd, tak i v aplikovaném výzkumu pro širokou škálu institucí a pracovišť zpracovávajících prostorové informace (katastrální a krajské úřady, vládní úřady, ekologicky a ekonomicky zaměřená pracoviště, aj.) a v široké podnikatelské činnosti.

Doporučený individuální studijní plán

Studijní předměty

Předměty části A:
  • ZD212 Vybrané kapitoly z dálkového průzkumu Země,
  • ZD213 Webová kartografie
  • ZD 222 Národní prostorové informační infrastruktury
  • ZD225 Mapová semiotika

Příklady předmětů části B:
  • Dějiny kartografie,
  • Globální databáze
  • Prostorové databáze
  • Programové prostředky pro dálkový průzkum Země
  • Gnozeologické koncepce v kartografii.
Další povinnosti
 
Část C: Oborový seminář I-IV, Seminář I-II.
Část D: Pomoc při výuce I-VI.
Část E: vypracování tezí disertační práce.
Část F: referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce.
Ostatní: publikace části práce nebo celé práce v recenzovaných periodikách

Část A: zahrnuje povinné předměty podle zvoleného oboru studia, stanovené oborovou radou/komisí, zakončené obvykle zkouškou.

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
ZD212 Vybrané kapitoly z DPZ 4 2/0 zk Dobrovolný
ZD213 Webová kartografie 5 2/1 zk Staněk
Jarní semestr
Povinné předměty
ZD222 Národní prostorové informační infrastruktury 5 3/0 zk Konečný
ZD225 Mapová semiotika 5 3/0 zk Drápela

Část B: zahrnuje výběrové předměty, doporučené studentovi školitelem s cílem rozšíření potřebných znalostí s ohledem na DSP a téma disertační práce.

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinně volitelné předměty
Předmět III (na doporučení školitele) 3 K
Předmět I (na doporučení školitele) 3 K
Jarní semestr
Povinně volitelné předměty
Předmět IV (na doporučení školitele) 3 K
Předmět II (na doporučení školitele) 3 K

Část C: zahrnuje aktivní účast studentů na oborových geografických seminářích.

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
ZD251 Oborový seminář I 2 0/2 z Konečný
ZD253 Oborový seminář III 2 0/2 z Konečný
Jarní semestr
Povinné předměty
ZD252 Oborový seminář II 2 0/2 z Konečný
ZD254 Oborový seminář IV 2 0/2 z Konečný

Část D: zahrnuje pomoc studentů ve výuce podle požadavků Geografického ústavu.

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
ZD001 Pomoc při výuce 1 3 z Herber
ZD003 Pomoc při výuce 3 3 z Herber
ZD005 Pomoc při výuce 5 3 z Herber
Jarní semestr
Povinné předměty
ZD002 Pomoc při výuce 2 3 z Herber
ZD004 Pomoc při výuce 4 3 z Herber
ZD006 Pomoc při výuce 6 3 z Herber

Část E: vypracování tezí disertační práce. Teze obsahují především přehled řešené problematiky na základě rešerše domácí a zahraniční literatury včetně metod zpracování tématiky doktorské disertační práce. Předkládají se v podobě písemného elaborátu školi

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
ZD010KG Teze dizertační práce 18 z školitel
ZD011KG Příprava dizertační práce I 16 z školitel
ZD014 Příprava dizertační práce IV 27 z školitel
ZD016 Příprava dizertační práce VI 30 z školitel
ZD031 Studium literatury I 2 z školitel
Jarní semestr
Povinné předměty
ZD012KG Příprava dizertační práce II 16 z školitel
ZD013KG Příprava dizertační práce III 18 z školitel
ZD015 Příprava dizertační práce V 17 z školitel
ZD017 Příprava dizertační práce VII 30 z školitel
ZD032 Studium literatury II 2 z školitel

Část F: referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce. Jde o aktivní přednesení příspěvku na mezinárodní konferenci v anglickém jazyce alespoň jednou během studia.

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
ZD024 Referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce 3 z předseda OK
Jarní semestr
Povinné předměty
ZD024 Referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce 3 z předseda OK

Ostatní: publikace v recenzovaném časopise

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinně volitelné předměty
ZD021 Publikace v odborném časopise v anglickém jazyce 10 z předseda OK
ZD022 Publikace v recenzovaném časopise I (ČR) 3 z předseda OK
ZD023 Publikace v recenzovaném časopise II (Slovensko) 4 z předseda OK
Jarní semestr
Povinně volitelné předměty
ZD021 Publikace v odborném časopise v anglickém jazyce 10 z předseda OK
ZD022 Publikace v recenzovaném časopise I (ČR) 3 z předseda OK
ZD023 Publikace v recenzovaném časopise II (Slovensko) 4 z předseda OK

Návrat na seznam studijních oborů

Poslední změna: Alžběta Rašková 20.2.2007 08:54