Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, doktorské akreditace 2007

Studijní obor Regionální geografie a regionální rozvoj (Doktorský 4 roky)

Návrat na seznam studijních oborů

Kód oboru 1301V013
Název oboruRegionální geografie a regionální rozvoj
Název oboru anglickyRegional Geography and Regional Development
Krátký název oboruReg. geografie a reg. rozvoj
Krátký název oboru anglickyRegional Geography
Forma studiaPrezenční a kombinovaná
Název studijního programuGeografie
Typ studijního programuDoktorský 4 roky
Standardní doba studia4
Udělovaný titulDoktor (Ph.D.)
Akreditovat v angličtiněAno

Tato stránka obsahuje:

Přílohy:

Odkaz na Státní doktorskou zkoušku

Charakteristika oboru a cíle studia ve studijním oboru

Obor Regionální geografie a regionální rozvoj poskytuje všestranný pohled na strukturu regionu různé hierarchické úrovně a jejich dominující či citlivé sociální, ekonomické a enviromentální charakteristiky. Přispívá k hlubšímu poznání vzájemné podmíněnosti nejen řady sociálně-geografických, ale i fyzickogeografických jevů a procesů v konkrétních regionech. Obor je směrován na hlubší studium problematiky regionálního rozvoje v České republice, pro které přináší i srovnávací materiál z vyspělých i tranzitivních ekonomik. Obor studuje také problematiku regionálního rozvoje v různých zeměpisných oblastech světa.

Profil absolventa oboru

Zvládnutí hlubokých teoretických a praktických poznatků z oboru regionální geografie a regionální rozvoj. Zvládnutí širokého spektra metod regionálně geografického výzkumu, včetně vícerozměrných statistických metod. Samostatné zvládnutí přípravy a vyhodnocení složitějších anketárních šetření. Pochopení vzájemných souvislostí a podmíněností studovaných regionálně geografických jevů a procesů, posouzení míry relevance jednotlivých jevů pro možný rozvoj daného území. Schopnost predikce rozvoje regionů. Schopnost komparativní analýzy regionů v ČR a ve světě. Schopnost tvorby strategických dokumentů jak české, tak evropské regionální politiky (strategie, operační plány, programy rozvoje). Schopnost tvorby konkrétních rozvojových programů pro venkovské obce, města a regiony různé hierarchické úrovně. Absolvent DSP regionální geografie a regionální rozvoj má velmi dobré předpoklady uplatnit se v základním výzkumu na některých ústavech Akademie věd ČR nebo na vysokých školách. Při řešení praktických úloh má absolvent dobré předpoklady pro práci na resortních ústavech, regionálních rozvojových agenturách, odborech regionálního rozvoje nebo odborech životního prostředí na krajských a městských úřadech a také útvarech rozvoje jednotlivých měst. Absolventi najdou uplatnění i v soukromých regionálních poradenských firmách.

Doporučený individuální studijní plán

Studijní předměty

Předměty části A:  
ZD321 Regionální politika: teorie a praxe
ZD322 Venkov a zemědělství po vstupu do EU
ZD331 Geographical Thought
ZD342 Diskurz rozvoje: analýza a alternativy

Příklady předmětů části B:  
Trh práce v regionálně geografickém výzkumu,  Regionální politika v EU, Obchod: současné trendy a jeho geografické aspekty, Životní prostředí České republiky.

Další povinnosti
 
Část C: Oborový seminář I-IV
Část D: Pomoc při výuce I-VI.
Část E: vypracování tezí disertační práce.
Část F: referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce.
Ostatní: publikace části práce nebo celé práce v recenzovaných periodikách
 

Část A: zahrnuje povinné předměty podle zvoleného oboru studia, stanovené oborovou radou/komisí, zakončené obvykle zkouškou.

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
ZD331 Geographical Thought 4 1/1 zk Hynek
Povinně volitelné předměty
ZD321 Regionální politika: teorie a praxe 4 2/0 zk Toušek
Jarní semestr
Povinné předměty
ZD322 Venkov a zemědělství po vstupu do EU 4 2/0 zk Věžník
ZD342 Nerovnoměrný rozvoj: geografická perspektiva 4 2/0 zk Daněk

Část B: zahrnuje výběrové předměty, doporučené studentovi školitelem s cílem rozšíření potřebných znalostí s ohledem na DSP a téma disertační práce.

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinně volitelné předměty
Předmět III (na doporučení školitele) 3 K
Předmět I (na doporučení školitele) 3 K
Jarní semestr
Povinně volitelné předměty
Předmět IV (na doporučení školitele) 3 K
Předmět II (na doporučení školitele) 3 K

Část C: zahrnuje aktivní účast studentů na oborových geografických seminářích.

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
ZD371 Oborový seminář I 2 0/2 z Toušek
ZD373 Oborový seminář III 2 0/2 z Toušek
Jarní semestr
Povinné předměty
ZD372 Oborový seminář II 2 0/2 z Toušek
ZD374 Oborový seminář IV 2 0/2 z Toušek

Část D: zahrnuje pomoc studentů ve výuce podle požadavků Geografického ústavu.

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
ZD001 Pomoc při výuce 1 3 z Herber
ZD003 Pomoc při výuce 3 3 z Herber
ZD005 Pomoc při výuce 5 3 z Herber
Jarní semestr
Povinné předměty
ZD002 Pomoc při výuce 2 3 z Herber
ZD004 Pomoc při výuce 4 3 z Herber
ZD006 Pomoc při výuce 6 3 z Herber

Část E: vypracování tezí disertační práce. Teze obsahují především přehled řešené problematiky na základě rešerše domácí a zahraniční literatury včetně metod zpracování tématiky doktorské disertační práce. Předkládají se v podobě písemného elaborátu školi

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
ZD010RG Teze dizertační práce 18 z školitel
ZD011RG Příprava dizertační práce I 16 z školitel
ZD014 Příprava dizertační práce IV 27 z školitel
ZD016 Příprava dizertační práce VI 30 z školitel
ZD031 Studium literatury I 2 z školitel
Jarní semestr
Povinné předměty
ZD012RG Příprava dizertační práce II 16 z školitel
ZD013RG Příprava dizertační práce III 18 z školitel
ZD015 Příprava dizertační práce V 17 z školitel
ZD017 Příprava dizertační práce VII 30 z školitel
ZD032 Studium literatury II 2 z školitel

Část F: referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce. Jde o aktivní přednesení příspěvku na mezinárodní konferenci v anglickém jazyce alespoň jednou během studia.

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
ZD024 Referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce 3 z předseda OK
Jarní semestr
Povinné předměty
ZD024 Referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce 3 z předseda OK

Ostatní: Publikace v odborném časopise

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinně volitelné předměty
ZD021 Publikace v odborném časopise v anglickém jazyce 10 z předseda OK
ZD022 Publikace v recenzovaném časopise I (ČR) 3 z předseda OK
ZD023 Publikace v recenzovaném časopise II (Slovensko) 4 z předseda OK
Jarní semestr
Povinně volitelné předměty
ZD021 Publikace v odborném časopise v anglickém jazyce 10 z předseda OK
ZD022 Publikace v recenzovaném časopise I (ČR) 3 z předseda OK
ZD023 Publikace v recenzovaném časopise II (Slovensko) 4 z předseda OK

Návrat na seznam studijních oborů

Poslední změna: Alžběta Rašková 23.2.2007 09:14