Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, doktorské akreditace 2007

Studijní obor Obecné otázky fyziky (Doktorský 4 roky)

Návrat na seznam studijních oborů

Kód oboru 1701V028
Název oboruObecné otázky fyziky
Název oboru anglickyGeneral physics
Krátký název oboruObecné otázky fyziky
Krátký název oboru anglickyGeneral physics
Forma studiaPrezenční a kombinovaná
Název studijního programuFyzika
Typ studijního programuDoktorský 4 roky
Standardní doba studia4
Udělovaný titulDoktor (Ph.D.)
Akreditovat v angličtiněAno

Tato stránka obsahuje:

Přílohy:

Odkaz na Státní doktorskou zkoušku

Charakteristika oboru a cíle studia ve studijním oboru

Doktorské studium v oboru Obecné otázky fyziky je určeno absolventům odborného i učitelského studia fyzikálních oborů matematicko-fyzikálních, přírodovědeckých a pedagogických fakult univerzit a absolventům fyzikálně zaměřených studijních oborů vysokých škol technického směru. Pokrývá široké spektrum obecných fyzikálních problémů, zejména teoretických, spadajících především do oblasti disciplín: mechanika hmotných bodů a jejich soustav, mechanika kontinua, teorie relativity, teorie pole, kvantová fyzika, statistická fyzika, astronomie a astrofyzika, geometrické přístupy a variační problémy v mechanice a teorii pole. Zasahuje i do problematiky interdisciplinárního charakteru: interakce elektromagnetického pole s látkou, interakce nabitých částic s látkou, aplikace geometrické analýzy v mechanice a teorii pole. Studium těchto disciplín může být, podle zájmu uchazeče, zaměřeno i na výstup získaných výsledků do oblasti fyzikálního vzdělávání na úrovni vysokoškolských kurzů obecné i teoretické fyziky, včetně tvorby fyzikálně-matematických a didaktických textů, demonstračních experimentů, výukových pomůcek pro distanční vzdlávání a e-learning. Umožňuje zaměření tvůrčí činnosti doktorandů v rámci zpracování disertační práce i na oblast fyzikálního vzdělávání na středoškolské, zejména gymnaziální úrovni, a to formou tvorby alternativních středoškolských textů, didaktických učebních pomůcek a experimentů, e-learningových pomůcek či fyzikálně kvalitních popularizačních textů. Jednou z kategorií obecných otázek fyziky je historie fyziky, nahlížená především z fyzikálního hlediska a založená na studiu a tvůrčí interpretaci originálních fyzikálních prací, popřípadě reprodukci vybraných experimentů a jejich zpracování pro účely fyzikálního vzdělávání.

Profil absolventa oboru

Profil absolventa a uplatnění: Absolvent má hluboké znalosti problematiky obecných matematicko-fyzikálních disciplín. Je schopen samostatně a tvůrčím spůsobem přistupovat k řešení problémů obecného charakteru, od jejich formulace a řešení s použitím přiměřeného matematického aparátu k interpretačním závěrům, včetně návrhu případných experimentů. Je kvalifikovaným tvůrčím pracovníkem se schopností stát se odbornou individualitou. Uplatní se jako samostatný vědecký pracovník v ústavech AVČR, na vysokých školách a v dalších institucích, zabývajících se řešením komplexně pojatých fyzikálně-matematických problémů i problémů nestandardního charakteru. Absolventi magisterského studia učitelství, kteří své doktorské studium a disertační práci zaměřili do oblasti fyzikálního vzdělávání, jsou vysoce kvalifikovanými učiteli fyziky resp. matematiky na středních školách, kteří své vzdělání a tvůrčí schopnosti uplatní mj. i při práci s nadanými žáky.

Doporučený individuální studijní plán

Koncepce doporučeného studijního plánu

V koncepci třístupňového studia má studium doktorské výlučné postavení. Je založeno na samostatné tvůrčí činnosti studenta, jejíž schopnost se prokazuje tvorbou a obhájením disertační práce. Na rozdíl od studia bakalářského a magisterského se studium doktorské řídí výhradně individuálním studijním plánem, a to nejen z časového a organizačního hlediska, ale i obsahově, podle konkrétního zaměření disertační práce. Význam doporučeného studijního plánu v doktorském studiu proto spočívá zejména v návrhu jistého optimálního harmonogramu studia v rámci standardní doby. Respektování doporučeného plánu je výhradně záležitostí dohody doktoranda a školitele, za předpokladu plnění požadavků studijního a zkušebního řádu nutných pro semestrální zápisy.

Součásti studia

Součástí studia v doktorském studijním programu jsou kromě povinného předmětu Příprava disertační práce (včetně přípravi tezí disertační práce) tyto typy předmětů: 

(A) předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec magisterského studia,

(B) předměty prohlubující specializované znalosti (mj. i studium literatury, odborné stáže, příprava publikací), 

(C) specializované odborné semináře,

(D) příprava a pomoc ve výuce v bakalářských a magisterských programech.

Studijní obor Obecné otázky fyziky zahrnuje řadu okruhů fyzikální tématiky vhodné pro zaměření disertační práce, která mnohdy přesahuje šíři dílčí problematiky, na niž byly soustředěny jednotlivé obory magisterského studijního programu Fyzika. Součástí bloků povinných nebo povinně volitelných předmětů typu (A) jsou proto, kromě předmětů koncipovaných výhradně pro doktorské studium, také ty předměty magisterského studijního programu, jejichž absolvování fakticky přinese rozšíření a prohloubení znalostí získaných v úžeji zaměřeném oboru magisterském, a zároveň je nezbytné pro dané konkrétní tématické zaměření disertační práce.

Jazyková kompetence

V průběhu studia je student povinen prokázat kompetenci v akademické a odborné angličtině. Tato kompetence se ověřuje jedním z následujících způsobů:                                                                                                                                                                      

(A) ukončení dvou příslušných semestrálních předmětů,

(B) získáním zápočtu za napsání cizojazyčné publikace pro časopis nebo sborník a zápočtu za přednesení cizojazyčné přednášky včetně řízení následné diskuse na kvalifikovaném odborném fóru; zápočty uděluje hodnotitel předem stanovený oborovou komisí.

Pravidla pro sestavení individuálního studijního plánu

Minimální kreditová hodnota studia činí 240 kreditů (30 kreditů x 8 semestrů). Kreditová hodnota povinných a povinně volitelných předmětů je uvedena v následující tabulce:

Kreditové hodnoty povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený zápis
 Předmět  kredity  sem.  kr/sem
 Příprava disertační práce  140  1 - 8 10 - 30 
 Studium literatury (B)    12   1 - 4   3 
 Pomoc při výuce (D)    16   1 - 4   4
 Jazyková kompetence      6   6   6
 Příprava publikace (B)      8  5 - 6   4
 Seminář ÚTFA (C)    12  1 - 6   2 
 Prvky fyzikálních teorií (A)      6  1 - 2   3
 Celkem povinné předměty  200    
 Povinně volitelné předměty (A,B)    20  1 - 6  0 - 12
 Celkem povinné a povinně volitelné předměty  220    
 Volitelné předměty    20  1 - 6  0 - 9
 Celkem (minimální kreditová hodnota studia)  240    

Povinně volitelné předměty zapisuje student výběrem z bloku povinně volitelných předmětů, zpravidla ve vztahu k tématu disertační práce. Předměty označené jako doporučené jsou předměty volitelnými. Jejich volba není závazná. Semestrální zápis provádí student vždy po dohodě se školitelem.

1. rok

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
FB151 Studium literatury 3 z školitel
FB310 Příprava disertační práce 10 z školitel
F6730 Seminář ÚTFA 2 0/1 z Lenc
F9051 Prvky fyzikálních teorií 1 3 1/1 z Černohorský
Povinně volitelné předměty
FB151 Studium literatury 3 z školitel
FB210 Matematické základy fyzikálních variačních teorií 2 2/1 k Musilová
FB270 Vybrané kapitoly z astrofyziky 1+1 1/0 k Mikulášek
F3080 Úvod do fyziky hvězd 2+2 3/1 zk Mikulášek
F5550 Astronomický seminář 1 0/1 z Krtička
F6180 Úvod do nelineární dynamiky 2 2/1 k Celý
F7581 Praktická astrofyzika - základy 5+2 2/2 kz Mikulášek
F7591 Úlohy z teoretické fyziky 6 1/3 kz Lenc
F7600 Fyzika hvězdných atmosfér 3+2 2/1 zk Kubát
Doporučené předměty
F5540 Proměnné hvězdy 1+2 2/0 zk Mikulášek
F7140 Obecná teorie relativity 3+2 2/1 zk von Unge
F7340 Nástrahy středoškolské fyziky 3 2/1 z Musilová,Czudková,Trunec, Bartoš
F7410 Fyzika galaxií 2+2 2/1 zk Hroch
M5858 Diferenciální rovnice a jejich užití I 4+2 2/2 zk Pospíšil

Poznámka 1: Byl-li předmět F9051 absolvován v předchozím ukončeném studiu, může být uznán podle příslušného ustanovení studijního a zkušebního řádu (čl. 14 odst 5 Studijního a zkušebního řádu MU).

Poznámka 2: Povinně volitelné předměty jsou voleny podle tématu disertační práce po dohodě se školitelem. Povinně volitelné předměty, které byly absolvovány v předchozím ukončeném studiu, lze uznat podle příslušného ustanovení studijního a zkušebního řádu (čl. 14 odst 5 Studijního a zkušebního řádu MU).

Jarní semestr
Povinné předměty
FA052 Prvky fyzikálních teorií 2 3 1/1 z Černohorský
FC152 Studium literatury 3 z školitel
FC300 Pomoc při výuce 4 0/2 školitel
FC310 Příprava disertační práce 10 z školitel
F6730 Seminář ÚTFA 2 0/1 z Lenc
Povinně volitelné předměty
FC152 Studium literatury 3 z školitel
F4190 Úvod do fyziky hvězdných soustav 2+2 3/1 zk Mikulášek
F5550 Astronomický seminář 1 0/1 z Krtička
F6420 Diferenciální a integrální počet na varietách a jejich aplikace ve fyzice 4 2/2 z Musilová
F7601 Fyzika horkých hvězd 1+2 2/0 zk Mikulášek
F7780 Nelineární vlny a solitony 2 2/1 k Celý
F8592 Pokročilé úlohy z teoretické fyziky 6 1/3 kz Lenc
Doporučené předměty
F6290 Zajímavá teoretická fyzika 1 1/1 k Tyc
F8250 Hvězdné atmosféry 1+2 2/1 zk Štefl
M6868 Diferenciální rovnice a jejich užití II 4+2 2/2 zk Pospíšil

Poznámka 1.: Byl-li předmět FA052 absolvován v přeechozím ukončeném studiu, může být uznán podle příslušného ustanovení studijního a zkušebního řádu MU (čl. 14, odst. 5 Studijního a zkušebního řádu MU).

Poznámka 2: Povinně volitelné předměty jsou voleny podle tématu disertační práce po dohodě se školitelem. Povinně volitelné předměty, které byly absolvovány v předchozím ukončeném studiu, lze uznat podle příslušného ustanovení studijního a zkušebního řádu (čl. 14 odst 5 Studijního a zkušebního řádu MU).

2. rok

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
FB151 Studium literatury 3 z školitel
FB300 Pomoc při výuce 4 0/2 z školitel
FB310 Příprava disertační práce 12 z školitel
F6730 Seminář ÚTFA 2 0/1 z Lenc
Povinně volitelné předměty
FB061 Seminář o základech kvantové fyziky 2 0/2 z Lenc
FB151 Studium literatury 3 z školitel
FB210 Matematické základy fyzikálních variačních teorií 2+1 2/1 k Musilová
FB270 Vybrané kapitoly z astrofyziky 1+1 1/0 k Mikulášek
F5550 Astronomický seminář 1 0/1 z Krtička
F7600 Fyzika hvězdných atmosfér 3+2 2/1 zk Kubát
F7771 Polní popis soustav mikročástic 1 3 2/0 z Velický
F8670 Fyzika chladných hvězd 1+2 2/0 zk Štefl
Doporučené předměty
M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu 2 1/2 z Plch
M7110 Diferenciální geometrie 6+3 4/2 zk Kolář

Poznámka 1: Povinně volitelné předměty jsou voleny podle tématu disertační práce po dohodě se školitelem. Povinně volitelné předměty, které byly absolvovány v předchozím ukončeném studiu, lze uznat podle příslušného ustanovení studijního a zkušebního řádu (čl. 14 odst 5 Studijního a zkušebního řádu MU).

Jarní semestr
Povinné předměty
FC152 Studium literatury 3 z školitel
FC300 Pomoc při výuce 4 0/2 z školitel
FC310 Příprava disertační práce 14 z školitel
F6730 Seminář ÚTFA 2 0/1 z Lenc
Povinně volitelné předměty
FC062 Seminář o základech kvantové fyziky 2 0/2 z Lenc
FC152 Studium literatury 3 z školitel
FC220 Vybrané aplikace teorie funkcí komplexní proměnné 3 2/1 z Musilová
F5550 Astronomický seminář 1 0/1 z Krtička
F8772 Polní popis soustav mikročástic 2 3 2/0 z Velický
Doporučené předměty
M6140 Topologie 3+2 2/1 zk Rosický
M6800 Calculus of Variations 2+2 2/0 zk Šimon Hilscher

Poznámka 1: Povinně volitelné předměty jsou voleny podle tématu disertační práce po dohodě se školitelem. Povinně volitelné předměty, které byly absolvovány v předchozím ukončeném studiu, lze uznat podle příslušného ustanovení studijního a zkušebního řádu (čl. 14 odst 5 Studijního a zkušebního řádu MU).

3.rok

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
FB300 Pomoc při výuce 4 0/2 z školitel
FB310 Příprava disertační práce 16 z školitel
FB320 Příprava publikace 4 z školitel
F6730 Seminář ÚTFA 2 0/1 z Lenc
Povinně volitelné předměty
FB270 Vybrané kapitoly z astrofyziky 1+1 1/0 k Mikulášek
F5550 Astronomický seminář 1 0/1 z Krtička
Doporučené předměty
FB340 Stáž 10 z školitel
MB131 Seminář z diferenciální geometrie 2 0/2 z Kolář
Jarní semestr
Povinné předměty
FC310 Příprava disertační práce 18 z školitel
FC320 Příprava publikace 4 z školitel
FC330 Akademická angličtina 6 z vyučující angličtiny (A),pověřený hodnotitel (B)
F6730 Seminář ÚTFA 2 0/1 z Lenc
Doporučené předměty
FCxxx Státní doktorská zkouška a obhajoba tezí DP 0 szk komise
FC340 Stáž 10 z školitel
MC132 Seminář z diferenciální geometrie 2 0/2 z Kolář

Přihlášku ke státní doktorské zkoušce lze podat v případě, že jsou splněny všechny povinné předměty , povinně volitelné předměty v kreditové hodnotě 26 kreditů, a prokázání jazykové kompetence. Po složení státní doktorské zkoušky může student zapisovat pouze předměty Příprava disertační práce, Stáž a Příprava publikace tak, aby ve výsledku bylo dosaženo alespoň minimální kreditové hodnoty studia 240 kreditů.

4.rok

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
FB310 Příprava disertační práce 30 z školitel
Doporučené předměty
F6730 Seminář ÚTFA 2 0/1 z Lenc
Seminář ÚTFA je v 7 a 8 semestru zařazen do doporučených předmětů, neboť standardně bude student skládat státní doktorskou zkoušku po 6. semestru. V dalších semestrech studia již proto nebudou v doporučeném plánu zařazovány povinné ani povinně volitelné předměty.
Jarní semestr
Povinné předměty
FC310 Příprava disertační práce 30 z školitel
Doporučené předměty
F6730 Seminář ÚTFA 2 0/1 z Lenc
Seminář ÚTFA je v 7 a 8 semestru zařazen do doporučených předmětů, neboť standardně bude student skládat státní doktorskou zkoušku po 6. semestru. V dalších semestrech studia již proto nebudou v doporučeném plánu zařazovány povinné ani povinně volitelné předměty.

Návrat na seznam studijních oborů

Poslední změna: Alžběta Rašková 22.2.2007 09:02