Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, doktorské akreditace 2007

Studijní obor Teoretická fyzika a astrofyzika (Doktorský 4 roky)

Návrat na seznam studijních oborů

Kód oboru 1701V035
Název oboruTeoretická fyzika a astrofyzika
Název oboru anglickyTheoretical Physics and Astrophysics
Krátký název oboruTeoretická fyzika a astrofyzika
Krátký název oboru anglickyTheoretical Physics and Astrophysics
Forma studiaPrezenční a kombinovaná
Název studijního programuFyzika
Typ studijního programuDoktorský 4 roky
Standardní doba studia4
Udělovaný titulDoktor (Ph.D.)
Akreditovat v angličtiněAno

Tato stránka obsahuje:

Přílohy:

Odkaz na Státní doktorskou zkoušku

Charakteristika oboru a cíle studia ve studijním oboru

Doktorské studium v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika je určeno absolventům odborného i učitelského magisterského studia fyziky a astrofyziky na matematicko-fyzikálních, přírodovědeckých a pedagogických fakult univerzit a absolventům fyzikálně zaměřených oborů vysokých škol technického směru s mimořádným zájmem o jmenované obory. Studium se soustřeďuje na několik nosných témat v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky: v teoretické fyzice na dvě aktuální oblasti kvantové teorie, z jichž jedna směřuje ke kvantové teorii gravitace (smyčky, struny, d-brány, ...) a druhá ke studiu hranice kvantového a klasického světa. V astrofyzice je to pak zejména výzkum horkých hvězd a hvězdných systémů s horkými složkami, speciálně pak fyziky hvězdných atmosfér horkých hvězd, hvězdného větru hnaného zářením a chemicky pekuliárních hvězd. Další tradiční astrofyzikální oblastí je výzkum proměnných hvězd včetně metodologie zpracování a interpretace pozorovacího materiálu všeho druhu.

Profil absolventa oboru

Absolvent studia má hluboké znalosti z teoretické fyziky, případně astrofyziky, které mu umožňují samostatně a tvůrčím způsobem přistupovat k řešení obtížných fyzikálních či astrofyzikálních problémů, od jejich formulace a řešení s použitím přiměřeného matematického aparátu k interpretačním závěrům a jejich prezentaci před vědeckou komunitou. Uplatní se jako samostatný vědecký pracovník na ústavech Akademie věd ČR, na vysokých školách a na dalších vzdělávacích institucích zabývajících se i základním výzkumem, jako jsou hvězdárny a planetária. Může se uplatnit i jako metodik a expert v oblasti základního a středoškolského vzdělávání či v různých funkcích státní správy tak či onak spjatých s vědou.

Doporučený individuální studijní plán

Koncepce doporučeného studijního plánu
V koncepci třístupňového studia má studium doktorské výlučné postavení. Je založeno na samostatné tvůrčí činnosti studenta, jejíž schopnost se prokazuje tvorbou a obhájením disertační práce. Na rozdíl od studia bakalářského a magisterského se studium doktorské řídí výhradně individuálním studijním plánem, a to nejen z časového a organizačního hlediska, ale i obsahově, podle konkrétního zaměření disertační práce. Význam doporučeného studijního plánu v doktorském studiu proto spočívá zejména v návrhu jistého optimálního harmonogramu studia v rámci standardní doby. Respektování doporučeného plánu je výhradně záležitostí dohody doktoranda a školitele, za předpokladu plnění požadavků studijního a zkušebního řádu nutných pro semestrální zápisy.
Součásti studia
Součástí studia v doktorském studijním programu jsou kromě povinného předmětu Příprava disertační práce (včetně přípravi tezí disertační práce) tyto typy předmětů: 
(A) předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec magisterského studia,
(B) předměty prohlubující specializované znalosti (mj. i studium literatury, odborné stáže, příprava publikací), 
(C) specializované odborné semináře,
(D) příprava a pomoc ve výuce v bakalářských a magisterských programech.
Jazyková kompetence
V průběhu studia je student povinen prokázat kompetenci v akademické a odborné angličtině. Tato kompetence se ověřuje jedním z následujících způsobů:                                                                                                                                                                      
(A) ukončení dvou příslušných semestrálních předmětů,
(B) získáním zápočtu za napsání cizojazyčné publikace pro časopis nebo sborník a zápočtu za přednesení cizojazyčné přednášky včetně řízení následné diskuse na kvalifikovaném odborném fóru; zápočty uděluje hodnotitel předem stanovený oborovou komisí.
Pravidla pro sestavení individuálního studijního plánu
Minimální kreditová hodnota studia činí 240 kreditů (30 kreditů x 8 semestrů). Kreditová hodnota povinných a povinně volitelných předmětů je uvedena v následující tabulce:

Kreditové hodnoty povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený zápis
 Předmět  kredity  sem.  kr/sem
 Příprava disertační práce  140  1 - 8 10 - 30 
 Studium literatury (B)    12   1 - 4   3 
 Pomoc při výuce (D)    16   1 - 4   4
 Jazyková kompetence      6   6   6
 Příprava publikace (B)      8  5 - 6   4
 Seminář ÚTFA (C)    12  1 - 6   2 
 Prvky fyzikálních teorií (A)      6  1 - 2   3
 Celkem povinné předměty  200    
 Povinně volitelné předměty (A,B)    20  1 - 6  0 - 12
 Celkem povinné a povinně volitelné předměty  220    
 Volitelné předměty    20  1 - 6  0 - 9
 Celkem (minimální kreditová hodnota studia)  240    

Povinně volitelné předměty zapisuje student výběrem z bloku povinně volitelných předmětů, zpravidla ve vztahu k tématu disertační práce. Předměty označené jako doporučené jsou předměty volitelnými. Jejich volba není závazná. Semestrální zápis provádí student vždy po dohodě se školitelem.

1. rok

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
FB151 Studium literatury 4 z školitel
FB310 Příprava disertační práce 10 z školitel
F6730 Seminář ÚTFA 2 0/1 z Lenc
Povinně volitelné předměty
FB061 Seminář o základech kvantové fyziky 2 0/2 z Lenc,Velický
FB200 Conformal Field Theory 2 2/0 z von Unge
FB201 Supersymmetry 3 2/0 z von Unge
FB210 Matematické základy fyzikálních variačních teorií 2 2/1 k Musilová
FB270 Vybrané kapitoly z astrofyziky 1+1 1/0 k Mikulášek
F5550 Astronomický seminář 1 0/1 z Krtička
F7600 Fyzika hvězdných atmosfér 3+2 2/1 zk Kubát
Doporučené předměty
FB280 Zářivě (magneto)hydrodynamický seminář 1+1 1/0 k Mgr. Daniela Korčáková, PhD.
Jarní semestr
Povinné předměty
FC152 Studium literatury 4 z školitel
FC300 Pomoc při výuce 4 0/2 z
FC310 Příprava disertační práce 10 školitel
F6730 Seminář ÚTFA 2 0/1 z Lenc
Povinně volitelné předměty
FC062 Seminář o základech kvantové fyziky 2 0/2 z Lenc,Velický
FC210 Advanced Quantum Field Theory 2 2/0 z von Unge
FC220 Vybrané aplikace teorie funkcí komplexní proměnné 3 2/1 z Musilová
F5550 Astronomický seminář 1 0/1 z Krtička
Doporučené předměty
FC280 Zářivě (magneto)hydrodynamický seminář 1+1 1/0 k Mgr. Daniela Korčáková, PhD.

2. rok

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
FB151 Studium literatury 4 z školitel
FB300 Pomoc při výuce 4 0/2 z
FB310 Příprava disertační práce 12 školitel
F6730 Seminář ÚTFA 2 0/1 z Lenc
Povinně volitelné předměty
FB270 Vybrané kapitoly z astrofyziky 1+1 1/0 k Mikulášek
F5550 Astronomický seminář 1 0/1 z Krtička
F7600 Fyzika hvězdných atmosfér 3+2 2/1 zk Kubát
Doporučené předměty
FB061 Seminář o základech kvantové fyziky 2 0/2 z Lenc,Velický
FB280 Zářivě (magneto)hydrodynamický seminář 1+1 1/0 k Mgr. Daniela Korčáková, PhD.
Jarní semestr
Povinné předměty
FC152 Studium literatury 4 z školitel
FC300 Pomoc při výuce 4 0/2 z
FC310 Příprava disertační práce 14 školitel
F6730 Seminář ÚTFA 2 0/1 z Lenc
Povinně volitelné předměty
F5550 Astronomický seminář 1 0/1 z Krtička
Doporučené předměty
FC062 Seminář o základech kvantové fyziky 2 0/2 z Lenc,Velický
FC280 Zářivě (magneto)hydrodynamický seminář 1+1 1/0 k Mgr. Daniela Korčáková, PhD.

3. rok

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
FB300 Pomoc při výuce 4 0/2 z
FB310 Příprava disertační práce 16 školitel
F6730 Seminář ÚTFA 2 0/1 z Lenc
Povinně volitelné předměty
FB061 Seminář o základech kvantové fyziky 2 0/2 z Lenc,Velický
FB270 Vybrané kapitoly z astrofyziky 1+1 1/0 k Mikulášek
F5550 Astronomický seminář 1 0/1 z Krtička
Doporučené předměty
FB280 Zářivě (magneto)hydrodynamický seminář 1+1 1/0 k Mgr. Daniela Korčáková, PhD.
Jarní semestr
Povinné předměty
FC310 Příprava disertační práce 18 školitel
FC320 Příprava publikace 4 z
F6730 Seminář ÚTFA 2 0/1 z Lenc
Povinně volitelné předměty
FC062 Seminář o základech kvantové fyziky 2 0/2 z Lenc,Velický
FC320 Příprava publikace z
F5550 Astronomický seminář 1 0/1 z Krtička
Doporučené předměty
FC280 Zářivě (magneto)hydrodynamický seminář 1+1 1/0 k Mgr. Daniela Korčáková, PhD.

4. rok

kódnázev předmětukreditrozsahukončenívyučující
Podzimní semestr
Povinné předměty
FB310 Příprava disertační práce 26 školitel
Povinně volitelné předměty
FB320 Příprava publikace z
Doporučené předměty
FB061 Seminář o základech kvantové fyziky 2 0/2 z Lenc
FB270 Vybrané kapitoly z astrofyziky 1+1 1/0 k Mikulášek
F6730 Seminář ÚTFA 2 0/1 z Lenc
Jarní semestr
Povinné předměty
FC310 Příprava disertační práce 30 školitel
Doporučené předměty
FC062 Seminář o základech kvantové fyziky 2 0/2 z Lenc
F5550 Astronomický seminář 1 0/1 z Krtička
F6730 Seminář ÚTFA 2 0/1 z Lenc

Návrat na seznam studijních oborů

Poslední změna: Alžběta Rašková 2.3.2007 15:08