Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, doktorské akreditace 2007

Studijní program Chemie (Doktorský 4 roky)

Návrat na seznam studijních programů

Přechod na seznam studijních oborů

Kód 1407V
NázevChemie
Název anglickyChemistry
Krátký název
Krátký název anglicky
Typ studijního programuDoktorský 4 roky
Standardní doba studia4
Udělovaný titulDoktor (Ph.D.)
Rozšíření akreditace na další právnickou osobuAno
Rozšíření stávající akreditace studijního programuNe

Tato stránka obsahuje:

Přílohy:

Cíle studia ve studijním programu

Cílem doktorského studijního programu Chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v níže uvedených studijních oborech chemie, založená na vědeckém bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve vybraném oboru a oblasti výzkumu nebo vývoje, zaměřená buď na samostatnou a tvůrčí experimentální nebo na teoretickou činnost pod vedením školitele. Studium je založeno na hlubokých teoretických znalostech celé discipliny chemie, které student získává absolvováním povinně volitelných předmětů, doplněných nejnovějšími poznatky ze studované oblasti, jak experimentálních technik, tak nových metod, které získává studiem volitelných předmětů; učí se kriticky vyhodnocovat poznatky z literatury a o nich, stejně jako o svých výsledcích, informovat odbornou veřejnost prostřednictvím seminářů a při pomoci ve výukovém procesu studentů bakalářského či magisterského studia. Metou studia je dosáhnout významných vědeckých poznatků schopných publikace v renomovaných odborných časopisech, naučit se sepisovat publikaci v anglickém jazyce a své výsledky shrnout v podobě doktorské disertační práce.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent doktorského studia v oboru chemie má široké znalosti ze všech základních disciplin chemie, které dovede potřebně aplikovat na řešení vybraného problému. Má hluboké znalosti  v oblasti teoretických principů chemie, dokáže vyhledávát relevantní informace v literatuře, zpracovává svoje výsledky počítačem. Zná principy správné laboratorní praxe a dokáže svoje myšlenky srozumitelně prezentovat.

Absolventi se uplatňují na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd, ve výzkumných ústavech a vědeckých laboratořích. Absolvent je flexibilní a dovede se přizpůsobit i požadavkům jiných chemických pracovišť, vyhoví jejich požadavkům na řešení úkolů.

Pravidla pro postup studia v programu

Pravidla pro postup v programu stanoví podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení a pravidla pro sestavování studijních plánů v programu. Tato pravidla jsou v souladu s vnitřními univerzitními a fakultními předpisy podle Zákona o VŠ 111/1998 Sb. a Studijního a zkušebního řádu (Hlava V, čl.25-33), který stanoví základní podmínky.
V rámci jednotlivých oborů mohou být požadavky vůči minimálním podmínkám upraveny podle zvyklostí oboru, (např. nastavení scientometrických úrovní). Specifikace eventuelní odlišnosti podmínek studia v programu či oboru od minimálních podmínek je součástí položky Doporučený studijní plán, který obsahuje pravidla zařazování jednotlivých studijních předmětů nebo jejich částí do studijního plánu z hlediska jejich obsahové a časové návaznosti. Sestavování studijních plánů se dále řídí vnitřním předpisem Studijní a zkušební řád . Průběžné plnění požadavků studijních programů je hodnoceno zásadně prostřednictvím kreditového systému založeného na ECTS.

Doporučený individuální studijní plán - Obecná charakteristika

 
Podmínky absolvování čtyřletého studia DSP Chemie:
 1. Získání 240 kreditů za celé studium
 2. Získání nejméně 150 kreditů v součtu za následující povinné předměty s proměnnou kreditovou hodnotou:
  1. Příprava disertační práce (XD 100)
  2. Studium literatury (XD 101)
  3. Příprava publikace (XD 105).
 3. Získání nejméně 120 kreditů za předmět Příprava disertační práce (XD 100)
 4. Získání zapsaného počtu kreditů za další povinný předmět s proměnnou kreditovou hodnotou* a získání předepsaného počtu kreditů za následující povinné předměty s fixní kreditovou hodnotou:
  1. Rešeršní projekt* (XD 104)
  2. Pomoc při výuce (XD 102) v celkové hodnotě 24 kredity
  3. Oborový seminář (CD 101-CD 801, 8 semestrů) v celkové hodnotě 16 kreditů
  4. Seminář DSP Chemie (XD 107, 8 semestrů) v celkové hodnotě 8 kreditů
  5. Odborná přednáška v cizím jazyce* (XD 106)
 5. Získání předepsaného počtu kreditů za povinně výběrové předměty:
  1. Předměty rozšiřující teoretické znalosti (XD 110) v celkové hodnotě 16 kreditů, zakončení: zkouška.
  2. Předměty prohlubující odborné znalosti (XD 120) v celkové hodnotě 12 kreditů, zakončení: kolokvium.
 6. Získání počtu kreditů, který doplňuje počet kreditů získaných v bodech 1. až 5., případně včetně kreditů získaných za absolvování předmětu Zahraniční stáž XD 103, na celkovou hodnotu 240 kreditů. Zbývající počet kreditů lze získat absolvováním výběrových předmětů:
  1. Výběrová předmět 1 zakončený zkouškou s celkovou kreditací 4
  2. Výběrový předmět 2 zakončený kolokviem s kreditací 3
  3. Výběrový předmět 3 zakončený zápočtem s kreditací 2 
Zahraniční stáž se zapisuje jako předmět XD 103 s proměnným kreditovým hodnocením do výše 30 kreditů za jeden semestr. Podle doby trvání stáže lze zapsat následující kreditové hodnocení:
1.     Za každé započaté 2 týdny studijního pobytu zapisuje 5 kreditů až do celkové doby pobytu 8 týdnů.
2.     Za 9 až 12 týdnů zahraničního studijního pobytu se zapisuje 25 kreditů.
3.     Za více než 12 týdnů zahraniční stáže se zapisuje 30 kreditů za semestr.
4.     Předmět lze zapsat opakovaně.
Kreditové hodnocení předmětu XD 103 umožňuje nahradit definovaným způsobem kreditové hodnocení vybraných studijních povinností:
1.     Při době trvání stáže do 12 týdnů (až 25 kreditů) nahrazuje odpovídající kreditové hodnocení kredity za předmět Příprava disertační práce XD 100. Účastní–li se student ve zbývající části semestru, v němž se uskutečňuje zahraniční stáž, Oborového semináře (CD 101- CD801) a Semináře DSP Chemie (XD 107), zůstává mu zachován nárok na udělení kreditového hodnocení za tyto povinné předměty.
2.     Při době trvání stáže delší než 12 týdnů (30 kreditů) nahrazuje toto kreditové hodnocení kredity za povinné předměty Příprava disertační práce XD 100, Oborový seminář (CD 101) a Seminář DSP (XD 107).
Kreditové hodnocení předmětu Zahraniční stáž (XD 103) nenahrazuje kreditová hodnocení povinně výběrových předmětů:
1.     Předměty rozšiřující teoretické znalosti (CD 130)
2.     Předměty prohlubující odborné znalosti (CD 140)
Kreditové hodnocení předmětu Zahraniční stáž (XD 103) nenahrazuje kreditová hodnocení povinných předmětů:
1.     Studium literatury XD 101
2.     Pomoc při výuce XD 102
3.     Rešeršní projekt XD 104
4.     Příprava publikace XD 105
5.     Odborná přednáška v cizím jazyce XD 106
Předmět CD 101 – CD 801 je Oborový seminář (jednotlivých studijních oborů DSP Chemie). Seminář DSP Chemie XD 107 je společný seminář doktorandů všech studijních oborů DSP Chemie.
Předměty CD 130 a CD 140 jsou definovány obecně a je za ně možno dosadit předměty magisterského studia z výběru, který je k dispozici v katalogu. Výběrové předměty 1, 2 a 3 se rovněž volí z katalogu předmětů.
 
příklad:
Semestr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Povinně výběrové předměty  

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

SUMA

Předmět  rozšiřující teoretické znalosti

Zkouška

 

4

4

4

4

0

0

0

0

16

Předmět prohlubující odborné znalosti

Kolokvium

 

3

3

3

3

0

0

0

0

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava disertační práce

klas. záp.

 

8

9

10

12

20

20

16

27

122

Studium literatury

Zápočet

 

0

2

2

2

2

2

3

0

13

Pomoc při výuce

Zápočet

 

6

6

6

6

0

0

0

0

24

Rešeršní projekt

klas. záp.

 

2

0

0

0

0

0

0

0

2

Oborový seminář 

Zápočet

 

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Seminar DSP Chemie

Zápočet

 

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Odborná přednáška v cizím jazyce

Zápočet

 

0

0

0

0

0

0

3

0

3

Příprava publikace

Zápočet

 

0

0

0

0

5

5

5

0

15

Výběrový předmět 1

zk

 

4

0

0

0

0

0

0

0

4

Výběrový předmět 2

kolokvium

 

0

3

0

0

0

0

0

0

3

Výběrový předmět 3

zápočet

 

0

0

2

0

0

0

0

0

2

SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

 
 hodnoty XD-předmětů
Semestr Kód 1.-8. sem. kr.
Příprava disertační práce XD 100 5 až 30*
Studium literatury XD 101 1 až 5
Pomoc při výuce XD 102 6
Zahraniční stáž XD 103 5 až 30
Rešeršní projekt XD 104 1 až 5
Příprava publikace XD 105 2 až 10
Odborná přednáška v cizím jazyce XD 106 2 až 5
Seminář DSP Chemie XD 107 1
 

Záměr rozvoje a odůvodnění studijního programu

Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem schváleným oborovou radou/komisí na návrh studenta předložený prostřednictvím školitele. Individuální studijní plán má přednost před harmonogramem akademického roku.
V průběhu studia je student povinen prokázat kompetenci v akademické a odborné angličtině nebo jiném světovém jazyce obvyklém pro program nebo obor.

Součástí studia v doktorském programu jsou kromě přípravy disertační práce (čl. 8 odst. 3) zejména:
a) předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec studia v magisterském programu,
b) předměty prohlubující specializované znalosti,
c) specializované odborné semináře,
d) příprava a pomoc ve výuce v bakalářských a magisterských programech.
Součástí studia je příprava tezí disertační práce.

Disertační práce

Rámcové požadavky na disertační práci

Konkrétní požadavky jsou uvedeny u jednotlivých oborů.

pozn.: V rámci meziuniverzitního studia existuje možnost realizovat doktorský studijní program s dvojím vedením, a to na základě dohody uzavřené mezi MU a jinou vysokou školou nebo výzkumnou institucí v cizím státě. Viz Studijní a zkušební řád MU, čl. 29.

http://www.rect.muni.cz/statut/studrad_new.htm

Návrh témat disertační práce

Návrhy témat disertačních prací jsou uvedeny u jednotlivých oborů programu Chemie.

Obhajoba disertační práce

Probíhá podle Studijního a zkušeního řádu MU, čl. 32., a čl. 33.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky

Státní doktorská zkouška
 - probíhá podle Studijního a zkušeního řádu MU, čl. 31., a čl. 33.

Personální zabezpečení studijního programu

Program je zabezpečován
 • oborovou radou,
 • oborovými komisemi,
 • školiteli,
 • přednášejícími,

Složení oborové rady je uvedeno v samostatné příloze.

Složení oborové komise, školitelů a přednášejících je uvedeno u jednotlivých oborů.

Návrat na seznam studijních programů

Poslední změna: Alžběta Rašková 13.3.2007 14:20