Jihomoravské šibenice

V rámci našeho výzkumného zájmu se nám podařilo archeologicko-antropologicky zdokumentovat několik míst, která spojujeme s výkonem hrdelního práva. Jedná se o problematiku tzv. právní archeologie/antropologie, která se velmi aktivně rozvíjí především v Německu, Švýcarsku, polském Slezsku a v poslední době také v českých zemích (Čechy, Morava). Cílem našeho zájmu je popravní místa zdokumentovat, zjistit jejich stav zachovalosti a doporučit jejich případnou památkovou ochranu. V současné době probíhá soupis popravních míst – šibenic – na jižní Moravě (býv. okresy Blansko, Brno – venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo) a přesahem do kraje Zlínského a na Vysočinu. Archeologicky byly prozkoumány tři lokality – Tišnov (2014), Křenovice – Slavkov u Brna (2016) a Ivančice (2017/2018).

Tišnov

V roce 2014 byly prozkoumány pozůstatky šibenice na vrchu Klucanina u Tišnova. Vymezen byl půdorys zděné šibenice čtvercového půdorysu a prozkoumán byl vnitřek šibenice, kde byly nalezeny zlomky nádob z 16. až 18. století a velké množství lidských kostí (minimální počet určen na 13 jedinců). Vedle odkryvu samotné šibenice se pracovní tým zaměřil i na zkoumání okolí šibenice, zejména přístupové cesty. Podrobnější informace naleznete v sekci Věda a výzkum – Tišnov, šibenice, 2014.

Křenovice – Slavkov u Brna

Archeologický výzkum byl proveden v dubnu a květnu 2016 a byl odhalen lichoběžníkový půdorys základů šibenice. Uvnitř stavby se nacházely vrstvy suti, místy proložené humusovitou mezivrstvou s četnými lidskými kostmi (minimální počet jedinců byl odhadnut na 15 osob). Na třech místech bylo patrné zahloubení do původního terénu jámami oválného půdorysu, které obsahovaly větší množství lidských i zvířecích kosterních pozůstatků a zlomky keramiky. V okolí šibenice byl proveden detektorový průzkum při němž byla nalezena stříbrná mince (grešle z r. 1696, Olešnicko-württenbergské knížeství, Slezsko) a další kovové předměty, především kovové součástí oděvu (zápínání) a hřebíky. Podrobnější informace naleznete v sekci Věda a výzkum – Křenovice/Slavkov u Brna, šibenice, 2016.

Ivančice

Archeologický výzkum byl proveden na podzim 2017 a dokončen byl na jaře 2018. V průběhu výzkumu byl odhalen půdorys kamenné dvousloupové šibenice s jasným propojením obou sloupů kamennou zídkou. Uvnitř stavby se nacházely vrstvy suti proložené humusovitou mezivrstvou s četnými lidskými kostmi (minimální počet jedinců byl odhadnut na 18 osob). Pod touto vrstvou byly odhaleny dvě kůlové jamky, které dokládají starší (dřevěnou) šibenici, opět dvousloupovou. Uvnitř šibenice bylo nalezeno značné množství zlomků keramiky (nepolévané, některé nižší kvality, zlomky napodobenin brněnského poháru) a kovových částí stavby. V okolí šibenice byl proveden detektorový průzkum při němž byla nalezena sříbrná mince (jednostranný fenik Maxmiliána Bavorského z roku 1631) a další kovové předměty. Podrobnější informace v sekci Věda a výzkum – Ivančice, šibenice, 2017-2018.

Přibičtí habáni v médiích

Náš terénní výzkum v přibicích vyvolal vlnu zájmu ze strany médií. Přinášíme vám odkazy na zatím publikované reportáže o našem výzkumu. Odkazy naleznete take v sekci Popularizace vědy.

Přibice u Brna: první nalezené pohřebiště tzv. habánů zkoumají antropologové (ČT 24, 23. 8. 2018)

V Přibicích odkrývají stovky hrobů habánů. První kost vykopali už před 40 lety (ČT 24, 24. 8. 2018)

V Přibicích zkoumají čtyři sta let staré kostry. Patří patrně habánům (Brněnský deník.cz, 26. 8. 2018)

Antropologové budou zkoumat ostatky habánů z Přibic (Týden.cz, 13. 9. 2018)

Antropologové budou zkoumat ostatly 27 habánů z Přibic (Radio Praha, 13. 9. 2018)

Letní terénní výzkumy

Během léta proběhlo několik terénních workshopů, kterých se účastnili také studenti antropologie. Celkem proběhly dva workshopy a jedna výzkumná expedice.

Dolní Věstonice

V rámci terénně-laboratorního workshopu proběhla další část čištění a inventarizace nálezů z paleolitických lokalit v Dolních Věstonicích a Pavlově. Studenti antropologie se seznámili s laboratorními prácemi i s technikou dokumentarizace nálezů po zakončení terénních prací. Workshop proběhl ve spolupráci se Střediskem pro výzkum paleolitu a paleoantropologie Archeologického ústavu AV ČR v Brně.

Expedice Gydan

V průběhu srpna proběhla výzkumná expedice na poloostrov Gydan (Rusko, jamalo-něnecký AO) s cílem zmapovat odlehlá tábořiště Něnců. Získané poznatky poslouží jako podklad pro srovnání s paleolitickými lovci v Evropě. expedice proběhla ve spolupráci se Střediskem pro výzkum paleolitu a paleoantropologie Archeologického ústavu AV ČR v Brně. Více informací naleznete zde: Gydan, 2018.

Přibice

V srpnu proběhla první (zjišťovací) sezóna výzkumu novokřtěnského hřbitova nedaleko Přibic. Cílem výzkumu bylo odkrytí pohřebiště hutterské komunity, která zde pohřbívala na přelomu 16. a 17. století. Jedná se o unikátní příležitost popsat skupinu obyvatel, která se na Moravu dostala z prostoru Tyrolska, Švýcarska a jižního Německa. Více informací naleznete zde: Přibice, novokřtěnský hřbitov, 2018.

UMĚNÍ SVĚTA SLOVEM A OBRAZEM – nová multimediální encyklopedie

Kolegové, přátelé, studenti:

po třech elektronických encyklopediích:

Encyklopedie antropologie: První interaktivní mezinárodní encyklopedie antropologie

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html

 

Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encykl-sexuality/index.html

 

Člověk-Auto-Encyklopedie: První mezinárodní encyklopedie o vztahu člověka a automobilu

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/clovek-auto/index.html

 

uvádíme do „zkušebního provozu“ multimediální encyklopedii

UMĚNÍ SVĚTA SLOVEM A OBRAZEM v antropologickém kontextu od paleolitu po současnost

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/umeni_sveta/index.html

 

Tato encyklopedie sleduje pomocí poetické zkratky, vysvětlivek a reprodukcí malířských a sochařských děl vývojovou křivku umělecké tvorby v podstatě od paleolitu a mladších pravěkých období přes starověk a pozdější údobí až po naši současnost. V úhrnných obrysech se pokouší zaznamenat odkaz anonymních i známých tvůrců s přihlédnutím k přínosu plynoucímu ze specifických znaků různých etnik, světových kultur a uměleckých škol.

Vzhledem k naznačenému širokému odbornému zájmu bylo nutno při výběru a celkové skladbě hesel rezignovat na úplnost. Encyklopedie je proto omezena na volbu převážně těch tvůrců, jejichž dílo vedle individuálních rysů obsáhlo též obecnější stylové tendence doby a vyhovělo tak naučnému poslání encyklopedie.

V této podobě jde zatím jen o abecedně uspořádaný přehled tvůrců. Teprve jejich začleněním do příslušných kulturních a civilizačních areálů (okruhů) v rámci základních hesel pojednaných na antropologickém půdorysu (čínské umění, egyptské umění, japonské umění, paleolitické umění, řecké umění, římské umění, umění předkolumbovské Ameriky atd.) vznikne encyklopedie hodná toho slova. Na tom začínáme pracovat v trojčlenném souručenství s kolegy z Univerzity Karlovy – antropoložkou a kunsthistoričkou PhDr. Barborou Půtovou, Ph.D. et Ph.D., a antropologem doc. PhDr. Václavem Soukupem, CSc., a s řadou odborníků specializovaných na příslušné kulturní areály.

Budu vám však vděčen, když encyklopedii zhlédnete už v této „předběžné podobě“ a sdělíte mi své názory, náměty apod.

S díky a pozdravy

Jaroslav Malina

Nadace Universitas

Bylo vypsáno nové veřejné řízení pro rozdělování nadačních příspěvků pro rok 2018. Podrobnosti naleznete v příloze v sekci Nadace Universitas.

Studentský doktorandský seminář

Srdečně vás zveme na seminář našich doktorandských studentů, kteří představí postupy ve svých dizertačních projektech. Setkání se uskuteční 29. června 2018 od 8.00 hod. v učebně Bp 1 (místnost 01007) na Ústavu antropologie v areálu Kotlářské, pavilon 2. Podrobný program naleznete v této příloze.

Breitenbach 2018 – terénní výzkum

Možnost terénní praxe nabízí letní výzkum aurignacké stanice v Breitenbachu (Německo). podrobnosti naleznete v příloženém letáčku – Breitenbach 2018 Flyer.

Druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus +

Podávání přihlášek do druhého kola výběrovéh řízení na akademický rok 2018/2019 je možné v aplikaci ISOIS Centra zahraniční spolupráce od 16.4.2018 do 2.5. 2018. Více informací je v sekci Zahraniční studia a na nástěnce ÚA.

Antropologický seminář – jaro 2018

V rubrice Antropologický seminář byl zveřejněn program přednášek na jarní semsetr 2018. Věříme, že si najdete nejen své oblíbené téma, ale že se přijdete podívat i na ostatní přednášky, které přednesou přední odborníci českého vědeckého prostředí. Těšíme se na bohatou účast.

Předkové – Evoluce člověka

Srdečně vás zveme na přednášku prof. Jiřího Svobody, prof. Miloše Macholána, Pavla Dvorského a Martina Frouze u příležitosti uvedení druhého vydání úspěšné knihy o evoluci člověka. Kam se dostal výzkum počátků našeho druhu od prvního vydání knihy? A jak se změnil názor na evoluci člověka? Na tyto otázky nám odpovědí autoři publikace ve středu 25. října 2017 od 17.30 v prostoru kavárny Knihkupectví Academia v Brně.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno