Antropologický seminář

Místo: Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno

Čas: čtvrtek, od 15.00 hodin (přednáška + diskuse, trvání kolem 90 minut)

Vedoucí semináře: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Program přednášek antropologického semináře

22. února 2018

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze

Co nám nejde pod nos?

Lidský čich se netěší nejlepší pověsti. Ale to jsou zhusta pouhé pomluvy. Svět pachů a vůní sehrává v našem životě významnou roli. Neméně důležitou úlohu hraje i v celé živočišné říši.

 

1. března 2018

Ing. Milan Petrák, Bisnode Česká republika, a.s.

Dav uvnitř člověka: vznik a evoluce víry

V otázce evolučního vzniku víry v současnosti probíhá téměř „svatá válka“ mezi zastánci teorie náboženství jako vedlejšího produktu (v čele s Richardem Dawkinsem) a mezi Davidem Sloanem Wilsonem a dalšími vědci, podle kterých víra pomáhala našim předchůdcům přežít. Obě teorie sofistikovaně vysvětlují některé aspekty náboženství, obě mají ale své trhliny. Jaké jsou jejich přednosti a v čem jsou nedostatečné? Svou roli mohla při vzniku víry sehrát agresivita mezi skupinami našich předků, žijících jako lovci a sběrači. Zkusme se na tuto možnost podívat pohledem „Terror Management Theory“. Seminář je založen na obsahu autorovy knihy Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku.

 

8. března 2018

Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Individuum a jeho odraz v archeologických pramenech: archeo- a osteobiografie zakladatele rotundy na Pohansku u Břeclavi

Ruský historik-medievalista a kulturolog Aron Jakovlevič Gurevič (1924–2006) otevřel ve své poslední knize otázku, zda již ve středověku došlo ke zrození individua. Upozornil, že jistou roli při jejím řešení může sehrát i archeologie. Přednáška bude reflexí této diskuse z pohledu archeologie. Na příkladu výzkumu velkomoravské rotundy na Pohansku u Břeclavi, v jejímž interiéru byl objeven hrob jejího zakladatele, budou prezentovány možnosti archeologie i antropologie zkoumat jedince a jeho postavení v lidské společnosti.

15. března 2018

Doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého

Asistovaná reprodukce z pohledu integrálního antropologa

Na problematiku asistované reprodukce, potažmo metody in vitro fertilizace, je možno nahlížet z různých úhlů pohledu. Z logiky věci převažuje pohled biologicko-medicínský, který je však jen jedním z mnoha. Cílem přednášky je celostní, vyvážený multidisciplinární antropologický přístup k této, specifické oblasti lidské reprodukční sexuality, kterou můžeme charakterizovat jako velmi dynamickou, proměnlivou, a to zdaleka nejen z důvodu pokroku současné reprodukční medicíny, genetiky a embryologie.

 

22. března 2018

Dr. Paweł Duma, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polsko

Archeologický výzkum popravišť v Polsku

Na území Polska, a to především ve Slezsku, byl na několika místech proveden archeologický výzkum šibenic; byly získány zajímavé doklady o konstrukci šibenic i o průběhu samotných exekucí.

 

29. března 20178

MUDr. Filip Tylš, Ph.D. – MUDr. Veronika Andrashko, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Evoluce psychedelie: od šamanské praxe k psychiatrické léčbě

Přednáška stručně přiblíží současný pohled vědy na fenomenologii a mechanismus účinku psychedelik v mozku, ale zaměří se na evoluci psychedelie. Psychedelické látky provázejí lidstvo odnepaměti, což dokumentuje řada archeologických nálezů. Fylogenetický význam psychedelik by mohl spočívat například ve vývoji abstraktního myšlení a jazyka. Sdělení se bude zabývat stručně historickým kontextem – psychedelickou revolucí a psychedelickými experimenty 60. let 20. století v bývalém Československu. Jaká je však role psychedelik v současném světě? Globalizace proměňuje tradiční šamanismus a tradiční šamanismus inspiruje západní medicínu. Medicínské využití psychedelik, psychedelická psychoterapie a transformace psychiatrie. Sebe-rozvojové využití psychedelik a svoboda zvolit si stav vědomí. Přednáška přiblíží úskalí sbližování zdánlivě neslučitelných diskurzů ve světle evoluce psychedelického vědomí.

 

5. dubna 2018

Doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. – MVDr. Martin Pyszko, Ph.D., Ústav anatomie, histologie a embryologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

„Není zub jako zub“… aneb zajímavosti z odontologie obratlovců

Představa o zubech většiny z nás vychází logicky ze znalosti chrupu člověka případně některých člověku blízkých druhů jako je například pes. U obratlovců se však setkáváme s velkou variabilitou utváření dentice. Zuby se liší velikostí, tvarem, stavbou a strukturou, lokalizací, dobou délky růstu, počtem generací v životě jedince, vzájemnou podobností či odlišností a mnoha dalšími charakteristikami. Cílem prezentace je ukázat některé zajímavosti z oboru odontologie obratlovců.

 

12. dubna 2018

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., Sexuologický ústav Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Etické, právní a ideologické aspekty lidské sexuality

Přehled historického vývoje etických, právních a ideologických postojů v oblasti sexuality. S důrazem na postmoderní („postpravdivou“) situaci ve vyspělé, „euroatlantické“ civilizaci. Rozložení hodnotové hierarchie a relativizace tradičních hodnot jsou příznaky výrazné sociální krize, která se velmi názorně uplatňuje také v oblasti lidského sexuálního chování.

 

19. dubna 2018

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.

Genetika kolem nás

Analýzu DNA a genetiku si nejčastěji asociujeme s biomedicínou a  kriminalistickou laboratoří. Ale existuje celá řada dalších zajímavých spojení jako je genetika a vaření piva, DNA a architektura, genetika a cílené biologické zbraně, genetika a přepisování učebnic, DNA a výpočetní technika, …

 

26. dubna 2018

Mgr. Jaroslav Šejvl, Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze

Tak co chceš věneček, nebo rakvičku? Snad, oboje …

Zákon o pohřebnictví, tak jak byl připraven v roce 2001 a nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002 přinesl do této oblasti nejen sjednocení odborné terminologie, ale i stanovení jednotlivých pravidel pro pohřební služby, krematoria, veřejná a neveřejná pohřebiště, ale rovněž nabídl širokou míru rozvoje pro ty, kteří se dané oblasti chtěli věnovat. Cílem semináře je říci, co vše vlastně v pohřbívání je možné a nemožné, co můžeme chtít po pohřební službě, provozovateli pohřebiště, hrobníkovi… Hrobka, hrobeček, urňáček, kremace, macerace, Casperovo pravidlo, rakev, urna, sociální pohřeb, tančení na pohřbu, rozjímání nad rakví, rozptyl popela na zahrádce, rybáři do řeky, parašutisté z nebe… Možné a nemožné, chtěné a nechtěné, vtipné i smutné…

 

3. května 2018

Prof. PhDr. Josef Unger a kolektiv, Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Nové výsledky evidence a výzkumu šibenic

V rámci evidence míst, kde v 17. a 18. století stávaly na Moravě šibenice, byly získány další poznatky, podle nichž většina těchto dříve výrazných krajinných dominant zmizela beze stopy. Nové výsledky jsou z antropologicko-archeologického výzkumu šibenice u Ivančic, při němž byly odkryty zbytky zděné šibenice s lidskými pozůstatky.

 

10. května 2018

MUDr. Lenka Vargová, Ph.D., Anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Příspěvek k historii tuberkulózy v českých zemích

Podle hlášení WHO se odhaduje, že v současnosti je téměř třetina světové populace infikována tuberkulózou. Prudký nárůst vědeckých poznatků v posledních dvou stoletích sice výskyt tuberkulózy výrazně snížil, avšak ani zavedení očkování, dokonalejší diagnostika i užití účinnějších antituberkulotik nedokázalo tuto infekční nemoc eradikovat. I v současnosti je proto věnována tuberkulóze zvýšená pozornost, a to včetně jejího historického vývoje. Z tohoto hlediska jsou přínosem i paleopatologické studie zaměřené na sledování chorobných změn na kosterních pozůstatcích historických populací, neboť předkládají přímé doklady o existenci tuberkulózy v minulosti. Prezentované sdělení si klade za cíl informovat širší veřejnost o nálezech kostní tuberkulózy v historických osteologických souborech z archeologických výzkumů z českých lokalit a tím doplnit komplexní pohled na vývoj tbc ve střední Evropě.

 

17. května 2018

Doc. Mgr. David Uher, Ph.D., Katedra asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

O čínských rytířích

O čínském slově sia – „rytíř“, aneb nad čínskými slovníky. Prvním čínským rytířem byla žena. Mohistická všeláska a čínské rytířství. Potulní rytíři Válčících států. Rytíři a chanští císařové. Sungští lapkové a čchingští mstitelé. O rytířství v čínské próze, poezii i dramatu. Liang Čchi-čchao: Čínské bušidó.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno