Olšany u Prostějova – „Zlatniska“

(Ve spolupráci s Ústavem archeologické a památkové péče Brno, v. v. i., pracoviště Prostějov)

Od 7. do 24. července 2015 probíhal ve spolupráci s Pavlem Fojtíkem z prostějovského pracoviště Ústavu archeologické a památkové péče v Brně záchranný archeologicko-antropologický výzkum na ploše budoucích výrobních hal na okraji obce Olšany u Prostějova. Archeologický výzkum na této lokalitě probíhá již od roku 1995 v souvislosti s výstavbou výrobních hal a postupně se podařilo odkrýt pravěké sídlištní objekty (eneolit, KZP) a slovanské pohřebiště. Pracovníci našeho ústavu se spolu se studenty připojili k výzkumu mladohradištního pohřebiště, které bylo nalezeno při výstavbě parkoviště v roce 2001. Cílem našeho výzkumu bylo prozkoumat zbylou část pohřebiště a uvolnit zkoumanou plochu pro další stavební činnost.

Během výzkumu bylo odkryto 22 hrobových situací datovaných do mladohradištního období (10./11. století) – 7 dětí a 15 dospělých. Hroby byly uloženy mělce pod povrchem, byly orientovány ve směru Z – V a svou hrobovou výbavou odpovídají mladohradištnímu období (záušnice, náušnice, korálky, nožík). V jednom hrobě byla objevena keramická nádoba (láhev), v dalším hrobě broušený polodrahokam karneol („kámen krve“) a asi u 2 letého dítěte řetízek z záušnic a náušnic. V několika hrobech byly nalezeny zbytky dřevěných desek (rakev).

Od 10. až 29. července 2016 proběhla 2. sezóna záchranného archeologického výzkumu slovanského pohřebiště z 10./11. století, která navázala na výzkum z roku 2015. V roce 2016 bylo dokumentováno celkem 10 objektů, z toho 9 hrobů slovanského pohřebiště (3 děti a 6 dospělých) a 1 novověký objekt obsahující nářadí, lékovky a láhve od nápojů z 20. až 40. let 20. století.

Posluchači antropologie si během terénního výzkumu osvojili praktické dovednosti preparace a dokumentace (písemná, kresebná a fotografická) nálezových situací, především hrobů. Součástí byly také odběry vzorků pro analýzu DNA a fotogrammetrická dokumentace sloužicí jako podklad pro 3D modely objevené situace.

V současné době probíhá zpracování archeologických nálezů a lidských kosterních pozůstatků. Podrobnější informace o výzkumu naleznete také na stránkách Ústavu archeologické a památkové péče v Brně.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno

Vinařská 5
603 00 Brno