Vedení ústavu

Jiri_Svoboda_IIProf. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
Ředitel Ústavu antropologie

jsvoboda@sci.muni.cz
Tel.: +420 54949 5330

Profesor antropologie, archeolog a vedoucí Střediska pro paleolit a paleoetnologii při Archeologickém ústavu Akademie věd ČR Brno v Dolních Věstonicích. Zabývá se problematikou paleoantropologie v interdisciplinárním kontextu. Je editorem řady Dolnověstonické studie a členem rad mnoha odborných časopisů.

 

 

MalinaProf. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
Zástupce ředitele ústavu

jmalina@sci.muni.cz
Tel.: +420 54949 5755

Profesor antropologie, archeolog a spisovatel. Je členem oborové rady Biologie PřF MU, rovněž je členem našich a zahraničních grémií a institucí. Zakladatel dnešního Ústavu antropologie, v letech 1998–2010 byl jeho vedoucím a od roku 2010 je zástupcem ředitele.

 

 

Kralik_Miroslavdoc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
Zástupce pro pedagogickou činnost

kralik@sci.muni.cz
Tel.: +420 54949 4966

Docent antropologie zabývající se zejména mezipohlavními rozdíly v tělesných vlastnostech a chování, jejich prenatálním a postnatálním vývojem, variabilitou a důsledky z hlediska lidského chování a sexuality. Dále se věnuje morfometrii a aplikacím biologické antropologie ve forenzní oblasti a archeologii.

 

 

MorkovskyMgr. Tomáš Mořkovský
Tajemník ústavu

tmorkovsky@email.cz
Tel.: +420 54949 4157

Antropolog, absolvent Ústavu antropologie; od roku 2006 působí jako asistent a tajemník Ústavu. Zaměřuje se Na antropologii smrti (pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých), archeologickou antropologii, historickou antropologii a aplikaci počítačových metod v antropologii.

 

 

Dana Zelenáková
Sekretářka

antrop@sci.muni.cz
Tel.: +420 54949 1432

Z historie ústavu

Novodobý Ústav antropologie byl založen v roce 1993 Janem Benešem, Jaroslavem Malinou, Vladimírem Novotným a dalšími spolupracovníky jako Katedra antropologie Přírodovědevcké fakulty MU (Ústav antropologie od 1. ledna 2006). V čele pracoviště až do své předčasné smrti stál prof. Jan Beneš (6. 5. 1935–2. 11. 1998), poté se vedení ujal prof. Jaroslav Malina (ve funkci ředitele do 30. 6. 2010), od poloviny roku 2010 je ředitelem Ústavu antropologie prof. Jiří Svoboda.

Ústav antropologie navazuje na Antropologický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, založený v letech 1923–1927 Vojtěchem Sukem, v jeho původním celostním zaměření studia a výzkumu v sepětí antropologie biologické, sociální a kulturní i s relevantními disciplínami medicínskými. Díky tomuto modernímu vědeckému trendu transdisciplinárního pojetí „biologicko-socio-kulturní antropologie“ získal ústav respektované postavení v České republice i v zahraničí. To se kromě jiného projevuje ve stabilně vysokém počtu uchazečů o studium a aktuálně též v získání výzkumného záměru v kategorii A, řady projektů v rámci GAČR, FRVŠ, GAMU a projektu OPVK FITEAMP, které umožňují dlouhodobý rozvoj zejména těch odvětví antropologie (kosterní antropologie, paleodermatoglyfika, antropologie sexuality, antropologie umění, antropologie smrti, paleoantropologie), v nichž má ústav dlouhodobou tradici nebo dokonce prioritní postavení v mezinárodním měřítku. Odborná činnost Ústavu antropologie je zaměřena na ústřední téma – Adaptační trendy člověka.

Ústav antropologie je v současnosti členěn do tří interdisciplinárně propojených oddělení: Oddělení biologické antropologie (vedoucí Petra Urbanová), Oddělení paleoantropologie (vedoucí Sandra Sázelová), Oddělení sociokulturní antropologie (vedoucí Jaroslav Malina). Podrobnější informace o Ústavu naleznete v Encyklopedii antropologie pod heslem „Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity“.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno