Výzkum ekologie rašelinišť

Ústav botaniky a zoologie | Masarykova univerzita | Přírodovědecká fakulta | Výzkumný záměr

 

Hlavní činnost skupiny je zaměřena na
výzkum vegetace a druhové diverzity rašelinišť, slatinišť, mokřadních luk a pramenišť ve vztahu k hlavním faktorům prostředí včetně historického a současného antropického vlivu. Zvláštní pozornost je věnována korelacím mezi druhovým složením společenstev různých taxonomických skupin organismů (cévnaté rostliny, mechy, řasy, měkkýši, houby, skrytěnky). Druhové složení společenstev je hodnoceno jak podél lokálních gradientů faktorů prostředí, tak i podél rozsáhlých geografických gradientů. Výzkum zahrnuje škálu kontrastních biotopů (vrchoviště, pěnovcová prameniště, zrašeliněné rybníky, fertilní mokré louky, vysokohorská rašeliniště)Eriophoretum v různých bioklimatických a geologických oblastech (jižní Čechy, vysoká sudetská pohoří, vnější západní i východní flyšové Karpaty, centrální Karpaty, balkánská pohoří). V rámci výzkumného směru probíhají jak syntézy dosavadních znalostí z relativně dobře prozkoumaných oblastí, tak i pionýrské výzkumné aktivity v dosud neprobádaných oblastech, například na Balkáně. Jeho součástí je i vývoj nových a testování konvenčních metod ekologického výzkumu rašelinišť, např. metody sběru vzorků řas a měkkýšů z rašeliništní vegetace, metody sledování dlouhodobých redukčních podmínek rašeliništní půdy a metody stanovení živinové limitace pomocí chemického složení rostlin. Část výzkumu je zaměřena na dlouhodobý monitoring fyzikálně-chemických vlastností vody primárně ovlivňující rašeliništní ekosystémy a na posouzení vypovídací schopnosti jednorázově měřených faktorů prostředí.