Výzkum ekologie rašelinišť

Ústav botaniky a zoologie | Masarykova univerzita | Přírodovědecká fakulta | Výzkumný záměr

 

Horské mokřady Bulharska

High-mountain wetland vegetation above timberline

 • Subalpine and alpine mires (Scheuchzerio-Caricetea fuscae)
 • Subalpine and alpine springs (Montio-Cardaminetea)
 • Bottoms of high-mountain lakes (Isoeto-Littorelletea)
 • Subalpine and alpine tall-forb vegetation (Mulgedio-Aconitetea) in construction, uncompleted
 • Studied mountain wetland vegetation below timberline

 • Fen vegetation (Scheuchzerio-Caricetea fuscae)
 • Bog woodlands (Oxycocco-Sphagnetea: Eriophoro vaginati-Pinetum sylvestris)
 • Submontane Montia springs (Montio-Cardaminetea: Stellario alsinae-Montietum)
 • Submontane waterlogged meadows (Molinio-Arrhenatheretea: Calthion)
 • Submontane intermittently wet meadows (Molinio-Arrhenatheretea: Molinion caerulae, Deschampsion caespitosae)
 • Grant KJB6163302: Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích.

  Doba trvání: 2003 - 2005

  Řešitel(é): Michal Hájek, Petra Hájková, Martin Kočí (Mulgedio-Aconitetea), Kateřina Šumberová (Isoeto-Nanojuncetea), Kateřina Kočí (taxonomy/taxonomie)

  Spolupracovníci: Iva Apostolova (Botanical Institute, Bulgarian Academy of Science)

  Projekt si klade za cíl vyplnit jednu z největších mezer v poznání evropské vegetace, kterou je absence údajů o mokrřadní vegetaci v bulharských horských oblastech. Diverzita a druhové složení cévnatých rostlin a mechorostů ve vztahu k hlavním ekologický m faktorům budou zkoumány na prameništích, rašeniništích, vlhkých a mokrých loukách, v porostech, vysokých ostřic a v subalpinské vysokobylinné a křovinné vegetaci. Všechna dostupná data o této vegetaci budou (i) syntetizována za použití ordinačních meto d a metod formalizované klasifikace vegetace, (ii) použita v syntetických studiích o variabilitě a rozšíření málo známých mokřadních společenstev ve střední a jv. Evropě a o vlivu regionální flóry na druhové složení různých mokřadních biotopů a (iii) sro vnána s daty z ostatních evropských regionů. Projekt bude realizován v úzké spolupráci s Botanickým ústavem Bulharské akademie věd.

  For details see:
  Hájek M., Hájková P. & Apostolova I. (2006): New wetland vascular plants for Bulgaria. Phytologia Balcanica 12: 367-370. - fulltext in pdf 
  Hájek M., Hájková P. & Apostolova I. (2005): Notes on the Bulgarian wetland flora, including new national and regional records. Phytologia Balcanica 11: 173-184. - fulltext in pdf 
  Hájek M., Hájková P. & Apostolova I. (2006): The diversity of mire and spring vegetation in Bulgaria. IV. Balkan Botanical Congress. Sofia, Bulgaria, 20-25 July 2006. Book of abstracts, pp. 58-59. - presentation 
  Hájek M., Hájková P. & Apostolova I. (2008): New plant associations from Bulgarian mires. Phytologia Balcanica 14: 377-399. - fulltext in pdf 
  Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Sopotlieva D. & Velev N. (2006): Report 49-52 (In.: New floristic records in the Balkans: 2). Phytologia Balcanica 12: 286-287. - fulltext in pdf 
  Hájek M., Tichý L., Schamp B.S., Zelený D., Roleček J., Hájková P., Apostolova I. & Dítě D. (2007): Testing the Species pool hypothesis for mire vegetation: exploring the influence of pH specialists and habitat history. Oikos 116: 1311-1322. - fulltext on BlackwellSynergy 
  Hájek M., Tzonev R., Hájková P., Ganeva A. & Apostolova I. (2005): Plant communities of the subalpine mires and springs in the Vitosha Mt. Phytologia Balcanica 11: 193-205. - fulltext in pdf + web project
  Hájek M., Velev N. , Sopotlieva D., Apostolova I. & Rozbrojová Z. (2007): Reports 51-57 (In.: New floristic records in the Balkans: 6). Phytologia Balcanica 13: 440-441. - fulltext in pdf 
  Hájková P. & Hájek M. (2007): Sphagnum distribution patterns along environmental gradients in Bulgaria. Journal of Bryology 29: 18-26.  
  Hájková P. & Hájek M. (2006): Sphagnum distribution patterns along environmental gradients in Bulgaria. IV. Balkan Botanical Congress. Sofia, Bulgaria, 20-25 July 2006. Book of abstracts, p. 220. - poster in pdf 
  Hájková P., Hájek M. & Apostolova I. (2006): Diversity of wetland vegetation in the Bulgarian high mountains, main gradients and context-dependence of the pH role. Plant Ecology 184: 111-130. - fulltext on SpringerLink 
  Hájková P., Hájek M., Apostolova I., Zelený D. & Dítě D. (2008): Shifts in the ecological behaviour of plant species between two distant regions: evidence from the base richness gradient in mires. Journal of Biogeography 35: 282-294. - fulltext on Blackwell-Synergy 
  Hájková P., Plášek V. & Hájek M. (2007): A contribution to the Bulgarian bryoflora. Phytologia Balcanica 13: 307-310. - fulltext in pdf 
  Hájková P., Plášek V., Hájek M., Shaw B. & Hradílek Z. (2007): New bryophyte records in the Balkans 2: Reports 1-32. Phytologia Balcanica 13: 247-254. - fulltext in pdf 
  Hájková P., Shaw B., Hájek M., Hinterlang D. & Plášek V. (2007): The role of base saturation and altitude in habitat differentiation within Philonotis in springs and mires of three different European regions. Bryologist 110: 776-787. - fulltext on BioOne