Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Mezidruhové vazby v bylinné vegetaci České republiky

Toto je přehled mezidruhových vazeb pro bylinné rostlinné druhy, které se častěji vyskytují v travinné a vytrvalé bylinné vegetaci České republiky. Vazby byly počítány na základě 15.898 fytocenologických snímků z České národní fytocenologické databáze pro 918 druhů s 25 a více výskyty. Tento soubor dat zahrnoval vegetaci luk, pastvin, suchých trávníků, vřesovišť, písčin, alpínských trávníků, vysokobylinnou vegetaci, rákosiny a vegetaci vysokých ostřic, slanisk a vytrvalou ruderální vegetaci. Mezidruhové vazby byly vyjádřeny statistickým koeficientem u, odvozeným z Gaussova rozložení (Bruelheide 2000, J. Veg. Sci. 11: 167-178). Koeficient u je přímo úměrný tendenci druhu vyskytovat se ve fytocenologických snímcích, v nichž je přítomen jiný druh.

Seznam druhů je uspořádán takto:

Jména druhů (v abecedním pořadí) jsou následována počtem výskytů v souboru dat (číslo v závorce). Tento údaj přibližně odráží frekvenci výskytu druhu v české bylinné vegetaci. Za každým druhem následuje seznam patnácti druhů, které se s ním nejčastěji společně vyskytují. Tyto druhy jsou řazeny podle klesající hodnoty u, tj. podle klesající vazby výskytu na daný druh.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W