Vegetation Science Group

Department of Botany and Zoology | Faculty of Science | Masaryk University

Phytosociological data online

This website contains phytosociological data from the Czech Republic freely available to the public, including data published in papers or other documents, or unpublished data that were made available to the public by their authors. Thanks are due to all the data providers who agreed to make their data available online.
Online data are stored in two formats:

  • TURBOVEG XML – a format for TURBOVEG or JUICE programs. In TURBOVEG a new database must be created and data imported through menu Import. In JUICE the file can be open in menu Import / Table / from TURBOVEG XML Format File.
  • CSV – a format for MS EXCEL and other spreadsheets. It is a text file with table fields separated by semicolons.
  • TXT – plain text

Online data

Vegetation plots from the Czech habitat mapping project (Natura 2000). Mapping coordination: Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic. Database digitization: Czech National Phytosociological Database, Masaryk University, Brno. XMLCSVTXT
Ambrozek L. & Chytrý M. (1990): Die Vegetation der Zwergstrauchheiden im xerothermen Bereich am Südostrand des Böhmischen Massivs. Čas. Morav. Muz. Brno 75: 169-184. XMLCSVTXT
Balátová-Tuláčková E. & Hájek M. (1998): Feuchtwiesengesellschaften des südlichen Teiles des Landschaftsschutzgebietes Bílé Karpaty (Südost-Mähren). Verh. Zool.Bot. Ges. Wien 135: 1-40. XMLCSVTXT
Chytrý M. & Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. Preslia 68: 193-240. XMLCSVTXT
Chytrý M. & Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. Ann. Bot. (Roma) 55: 105-126. XMLCSVTXT
Chytrý M. & Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. Academia, Praha. XMLCSVTXT
Chytrý M. & Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 22: 1-125. XMLCSVTXT
Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Thayensia 5: 11-84. XMLCSVTXT
Chytrý M. (1991): Phytosociological notes on the xerophilous oak forests with Genista pilosa in south-western Moravia. Preslia 63: 193-204. XMLCSVTXT
Chytrý M., unpublished data, suché trávníky údolí střední Svitavy, 1984–1985 XMLCSVTXT
Chytrý M. (1990): Melicetum ciliatae Kaiser 1926 na Znojemsku. Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 71-75. XMLCSVTXT
Chytrý M. (1993): Bemerkungen zur Vegetation der primär waldfreien Flächen auf nichtxerothermen Standorten in Flusstälern des Südostrandes des Böhmischen Massivs. Čas. Morav. Muz. Brno 77: 123-137. XMLCSVTXT
Danihelka J. & Grulich V. (2000): Pampeliška pozdní (Taraxacum serotinum) v České republice. Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 123-134. XMLCSVTXT
Danihelka J. & Řepka R. (1995): Melica altissima v Mikulově. Zpr. Čes. Bot. Společ. 30: 107-110. XMLCSVTXT
Danihelka J. & Rotreklová O. (2001): Achillea pratensis - a recently recognized species of the Czech flora. Preslia 73: 1-27. XMLCSVTXT
Danihelka J. & Šmarda P. (2001): Triglochin maritima na Slanisku u Nesytu. Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 45-47. XMLCSVTXT
Danihelka J. (1998): Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky Dunajovické kopce s náměty pro přípravu plánu péče. Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Brno.] XMLCSVTXT
Danihelka J. (1999): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Kočičí skála. Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.] XMLCSVTXT
Danihelka J. (1999): Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Turold. Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.] XMLCSVTXT
Danihelka J., Chytrý M., Grulich V. & Tichý L. (2000): Stipa eriocaulis - přehlížený druh české flóry. Preslia 72: 399-410. XMLCSVTXT
Danihelka J. (1995): O druhu Artemisia pancicii v České republice a příbuzných taxonech. Zpr. Čes. Bot. Společ. 30: 81-90. XMLCSVTXT
Hájek M. & Hájková P. (2002): Vegetation composition, main gradient and subatlantic elements in spring fens of the northwestern Carpathian borders. Thaiszia 12: 1-24. XMLCSVTXT
Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27. XMLCSVTXT
Hájek M. (1997): Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP Olomouc.] XMLCSVTXT
Hájek M. (1997): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 17-30. XMLCSVTXT
Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 1-158. XMLCSVTXT
Hájek M. (1999): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech 2. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 12-18. XMLCSVTXT
Hájková P. & Hájek M. (2000): Streuwiesengesellschaften des Gebirges Hostýnské vrchy und ihre synchorologischen Beziehungen in den mährischen Karpaten. Linzer Biol. Beitr. 32: 763-790. XMLCSVTXT
Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51. XMLCSVTXT
Hájková P. (2000): Zajímavé společenstvo se Sphagnum subnitens v Krušných horách. Bryonora 26: 5-6. XMLCSVTXT
Hájková P., Hanáková P. & Hájek M. (2001): Několik fytocenologických zápisů rašelinné vegetace z přírodních rezervací Borkovická blata a Kozohlůdky. Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 41: 35-42. XMLCSVTXT
Hettenbergerová E. (2006): Vliv kontaktních fytocenóz na druhové složení prameništních slatinišť. Ms., thesis, PřF MU, Brno. XMLCSVTXT
Hettenbergerová E., unpublished data, Bílé Karpaty, 2009 XMLCSVTXT
Lososová Z., unpublished data, plevelová a ruderální vegetace, 1997-200X XMLCSVTXT
Michalcová D. (2009): Diverzita lesní vegetace Moravského krasu a přilehlého území. Ms., thesis, PřF MU, Brno. XMLCSVTXT
Tichý L. & Chytrý M. (1996): Festuco pallentis-Alyssetum saxatilis na jihozápadní Moravě. Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 187-192. XMLCSVTXT
Velebil J. (2012): Sorbus omissa, a new endemic hybridogenous species from the lower Vltava river - Preslia 84: 375-390. XMLCSVTXT
Velebil J., unpublished data, Sorbus omissa, 2010 XMLCSVTXT
Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.] XMLCSVTXT
Zelený D. & Li C.-F. (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. Acta Rer. Natur. 5: 177-194. XMLCSVTXT
Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169. XMLCSVTXT