Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace AAA02
Junco trifidi-Empetretum hermaphroditi Šmarda 1950
Skalní alpínská vřesoviště s šichou

Junco trifidi-Empetretum hermaphroditi

Foto na botanickafotogalerie.cz

Skalní alpínská vřesoviště s dominantní šichou oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum), doprovázenou brusnicemi (Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea). Vedle keříčků se zpravidla vyskytují traviny Avenella flexuosa a Juncus trifidus. Porosty jsou druhově chudé, zpravidla s 5–10 druhy cévnatých rostlin na ploše 16–25 m², a ne zcela zapojené. V mezerách mezi keříčky a v jejich polykormonech se vyskytují lišejníky a mechorosty, hojněji např. Cetraria islandica a Polytrichum piliferum, řidčeji další zástupci rodu Cetraria a druhy rodu Cladonia.

Alpínská vřesoviště s šichou patří mezi vzácná maloplošná společenstva vyskytující se v alpínském stupni hor v nadmořských výškách kolem 1300 m. Zpravidla jde o hrany izolovaných skalních útvarů, okraje suťových polí a skalních výchozů. Podobně jako u alpínských vřesovišť panují na těchto stanovištích extrémní klimatické a půdní poměry. Stanoviště jsou silně ovlivňována erozními a vysoušecími účinky větru a na skalním podloží se vyvíjejí mělké, kamenité, vysychavé půdy, v zimě silně ovlivňované mrazem.

Orig. (Šmarda 1950): Asociace: Juncus trifidus-Empetrum hermaphroditum

Diagnostické druhy: Avenella flexuosa, Empetrum nigrum s. l. (E. hermaphroditum), Festuca supina, Huperzia selago, Juncus trifidus, Melampyrum sylvaticum, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Cetraria islandica, Cladonia uncialis, Dicranum fuscescens, Polytrichastrum alpinum, Racomitrium lanuginosum, Racomitrium sudeticum

Konstantní druhy: Avenella flexuosa, Empetrum nigrum s. l. (E. hermaphroditum), Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Cetraria islandica, Pleurozium schreberi, Polytrichum piliferum

Dominantní druhy: Empetrum nigrum s. l. (E. hermaphroditum)

Formální definice: Empetrum nigrum s. l. pokr. > 25% NOT skup. Eriophorum vaginatum NOT Vaccinium uliginosum pokr. > 25 % NOT Vaccinium vitis-idaea pokr. > 50 %

Zdroj: Kočí M. (2007): AAA02 Junco trifidi-Empetretum hermaphroditi Šmarda 1950. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 69-70.