Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace ABB01
Carici bigelowii-Nardetum strictae (Zlatník 1928) Jeník 1961
Smilkové alpínské trávníky

Carici bigelowii-Nardetum strictae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Smilkové alpínské trávníky tvoří nízké husté porosty o pokryvnosti nejčastěji 90–100 %, v nichž se jako dominanta uplatňuje smilka tuhá (Nardus stricta) nebo metlička křivolaká (Avenella flexuosa). První druh je více zastoupen v Krkonoších, druhý v Hrubém Jeseníku. V porostech se zpravidla vyskytuje kostřava nízká (Festuca supina) nebo ostřice Bigelowova (Carex bigelowii). V druhově chudých porostech je dále přítomno ještě několik druhů trav (např. Anthoxanthum alpinum, Deschampsia cespitosa a Molinia caerulea) a dvouděložných bylin (Bistorta major, Galium saxatile, Hieracium alpinum agg., Homogyne alpina, Solidago virgaurea aj.). Porosty obsahují zpravidla jen kolem 10 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro je v důsledku silného zápoje smilky a mocné vrstvy surového humusu zpravidla vyvinuto jen slabě nebo úplně chybí.

Smilkové trávníky vytvářejí rozsáhlé porosty na plochých hřebenech, vrcholových plošinách a mírných svazích v alpínském stupni zpravidla nad 1300 m n. m. Na deflačním reliéfu vrcholů a hřebenů střídají kostřavové trávníky s lišejníky (Cetrario-Festucetum supinae) alpínská vřesoviště (Avenello flexuosae-Callunetum vulgaris). Na rozdíl od těchto společenstev se smilkové trávníky vyskytují na hlubších, ale kamenitých půdách. Vyznačují se pH v rozmezí 3,7–5,0, hromaděním surového humusu a nepříznivým poměrem C:N, indikujícím malou mikrobiální aktivitu (Kubátová-Kořínková 1972, Burešová 1976, Soukupová et al. 1995). Porosty jsou po celou zimu kryty mocnější vrstvou sněhu než porosty jiných typů vegetace třídy Juncetea trifidi (Burešová 1976, Soukupová et al. 1995, Krahulec et al. 1997, Harčarik 2002).

Nomen mutatum propositum

Orig. (Jeník 1961): Carici (fyllae)-Nardetum (Zlatník 28) Jeník (Carex fyllae ~ C. bigelowii, Nardus stricta)

Syn.: Nardetum strictae caricetosum rigidae Zlatník 1928 (§ 36, nomen ambiguum), Carici rigidae-Nardetum Matuszkiewicz et Matuszkiewicz 1975

Diagnostické druhy: Avenella flexuosa, Carex bigelowii, Festuca supina, Galium saxatile, Hieracium alpinum<b> a<i>, Nardus stricta, Solidago virgaurea

Konstantní druhy: Avenella flexuosa, Bistorta major, Calamagrostis villosa, Calluna vulgaris, Carex bigelowii, Festuca supina, Hieracium alpinum agg., Nardus stricta, Solidago virgaurea

Dominantní druhy: Avenella flexuosa, Nardus stricta

Formální definice: Nardus stricta pokr. > 25 % AND skup. Festuca supina NOT skup. Ligusticum mutellina NOT Molinia caerulea s. l. pokr. > 50 %

Zdroj: Kočí M. (2007): ABB01 Carici bigelowii-Nardetum strictae (Zlatník 1928) Jeník 1961. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 81-83.