Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace ACA02
Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae Jeník et al. 1980
Alpínské skalní trávníky s psinečkem alpským

Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Alpínské skalní trávníky s psinečkem alpským (Agrostis alpina) tvoří nízké, zpravidla otevřené, méně často zapojené porosty pestrého druhového složení. Počet druhů kolísá zpravidla v rozmezí 15–30 na ploše 4–16 m² v závislosti na sklonu, orientaci a reliéfu svahu a tomu odpovídajícím půdním a vlhkostním podmínkách. Méně druhů se vyskytuje ve stinných částech prudších skalnatých svahů, zatímco více druhů se nachází na osluněných mírnějších svazích. V porostech se jako dominanty uplatňují různé druhy trav i dvouděložných bylin, častěji např. Agrostis alpina, Festuca supina, Galium boreale subsp. boreale, Molinia caerulea, Poa alpina, Prunella grandiflora a Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus. Spolu s nimi se vyskytují bazifilní skalní druhy (např. Asplenium viride, Hieracium villosum a Saxifraga paniculata), druhy přesahující ze subalpínských trávníků s třtinou rákosovitou (např. Anemone narcissiflora, Bupleurum longifolium subsp. vapincense a Thesium alpinum) i druhy subalpínských smilkových trávníků (např. Potentilla aurea, Rhinanthus pulcher a Silene vulgaris). Na místech, kde častěji stéká voda, se hojně vyskytují hygrofilní druhy Allium schoenoprasum, Bartsia alpina a Parnassia palustris. Typickým rysem této vegetace je společný výskyt arkticko-alpínských druhů (např. Hedysarum hedysaroides a Scabiosa lucida) a hojné zastoupení mírně teplomilných druhů s optimem výskytu v suchých trávnících třídy Festuco-Brometea (např. Carex montana Carlina acaulis, Linum catharticum a Prunella grandiflora).

Tyto trávníky se vyskytují na skalnatých svazích karu Velké kotliny v Hrubém Jeseníku. Jsou vázány na výchozy hornin s vyšším obsahem vápníku nebo na místa obohacená transportem živin povrchovou vodou, plazivým sněhem nebo lavinami. Svahy jsou převážně severovýchodní až jihovýchodní orientace a dosahují sklonu od 30 do 90°. Na mírnějších svazích se tato vegetace vyskytuje zpravidla tehdy, pokud se nacházejí přímo v lavinové dráze karu. Během jarního tání nebo letních dešťů může být vegetace krátkodobě zaplavena, naopak během suchých období v létě půda silně vysychá. Porosty na osluněných skalnatých svazích jsou za slunných letních dnů vystaveny vysokým teplotám, podobně jako je tomu např. u vegetace skalních stepí. V zimě jsou před mrazem chráněny mocnou vrstvou sněhu, který se ukládá v karu.

Orig. (Jeník et al. 1980): Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae associatio nova

Syn.: Hedysaro hedysaroidis-Molinietum caeruleae Jeník et al. 1980

Diagnostické druhy: Agrostis alpina, Allium schoenoprasum, Cystopteris fragilis, Galium boreale subsp. boreale, Hedysarum hedysaroides, Hieracium villosum, Leontodon hispidus, Molinia caerulea s. lat. (M. caerulea s. str.), Phyteuma orbiculare, Rosa pendulina, Scabiosa lucida, Sedum alpestre, Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus; Lejeunea cavifolia

Konstantní druhy: Agrostis alpina, Allium schoenoprasum, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Calluna vulgaris, Campanula rotundifolia agg. (Campanula rotundifolia subsp. sudetica), Cystopteris fragilis, Galium boreale subsp. boreale, Hieracium villosum, Leontodon hispidus, Molinia caerulea s. l. (M. caerulea s. str.), Phyteuma orbiculare, Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, Rosa pendulina, Scabiosa lucida, Sedum alpestre

Dominantní druhy: Agrostis alpina

Formální definice: skup. Agrostis alpina

Zdroj: Kočí M. (2007): ACA02 Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae Jeník et al. 1980. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 88-90.