Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace ADD02
Salicetum lapponum Zlatník 1928
Subalpínské křoviny s vrbou laponskou

Salicetum lapponum

Foto na botanickafotogalerie.cz

Polykormony vrby laponské (Salix lapponum) vytvářejí nízké křovinaté porosty o výšce 0,5 až 2 m. Keřové patro bývá rozvolněné, s pokryvností kolem 80 %, a podobně i bylinné patro má pokryvnost průměrně jen kolem 70 %. Vedle Salix lapponum se na skladbě keřového patra místy podílí i vrba slezská (S. silesiaca). Dominantou bylinného patra je zpravidla tráva metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa). Mezi polykormony křovin nacházejí vhodné podmínky vysoké širokolisté byliny, např. Chaerophyllum hirsutum, Cicerbita alpina, Rumex arifolius a Veratrum album subsp. lobelianum. Na vlhkých místech se vyskytují druhy prameništní a rašelinné, např. Crepis paludosa, Epilobium nutans, Eriophorum vaginatum, Swertia perennis a Viola biflora. Počet druhů cévnatých rostlin se obvykle pohybuje v rozmezí 15–20 na ploše 16–25 m². Zpravidla velmi dobře je vyvinuto mechové patro dosahující pokryvnosti průměrně 30 %, ale místy až 80 %.

Nízké křoviny s vrbou laponskou se vyskytují na místech s dlouho ležící sněhovou pokrývkou, často na hranách karů a v mělkých svahových sníženinách se zrašelinělou půdou. Vyskytují se také ve sníženinách v okolí pramenišť nebo na plochých hřebenech na okraji rašelinišť (Matuszkiewicz & Matuszkiewicz 1975). Svahy mají převážně severní až východní orientaci, dosahují různých sklonů od 5 do 40° a nacházejí se nejčastěji v nadmořských výškách 1200–1400 m. Důležitým faktorem pro existenci tohoto typu vegetace je vysoká půdní vlhkost daná jak dlouhým odtáváním sněhu, tak i zhoršenými odtokovými podmínkami. Díky konkávnímu tvaru reliéfu jsou stanoviště často podmáčená a nezřídka na nich dochází k rašelinění. Půdy jsou většinou mělké.

Orig. (Zlatník 1928a): Salicetum Lapponum

Syn.: Salicetum lapponum deschampsiosum cespitosae Zlatník 1928, Salicetum lapponum Matuszkiewicz 1965

Diagnostické druhy: Salix lapponum; Aconitum plicatum, Adenostyles alliariae, Bistorta major, Calamagrostis villosa, Cicerbita alpina, Crepis paludosa, Ligusticum mutellina, Rumex arifolius, Swertia perennis, Trientalis europaea, Veratrum album subsp. lobelianum, Viola biflora; Brachythecium reflexum, Dichodontium palustre, Philonotis seriata, Rhizomnium punctatum, Scapania uliginosa, Sphagnum squarrosum

Konstantní druhy: Salix lapponum; Adenostyles alliariae, Bistorta major, Calamagrostis villosa, Chaerophyllum hirsutum, Cicerbita alpina, Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa, Oxalis acetosella, Rumex arifolius, Trientalis europaea, Veratrum album subsp. lobelianum, Viola biflora; Rhizomnium punctatum

Dominantní druhy: Salix lapponum; Deschampsia cespitosa; Sphagnum cuspidatum, S. squarrosum

Formální definice: Salix lapponum pokr. > 25 % AND (skup. Aconitum plicatum OR skup. Trientalis europaea OR skup. Veratrum *lobelianum)

Zdroj: Kočí M. (2007): ADD02 Salicetum lapponum Zlatník 1928. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 118-119.