Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace ADD05
Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae (Kästner 1938) Sýkora et Hadač 1984
Mléčivcové nivy montánního stupně

Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Chaerophyllo-Cicerbitetum tvoří vysoké porosty s převahou širokolistých bylin a kapradin, dosahující výšky až 1,5 m a pokryvnosti blízké 100 %. Dominantami společenstva jsou nejčastěji mléčivec horský (Cicerbita alpina) a devětsil bílý (Petasites albus), silně se uplatňuje také papratka samičí (Athyrium filix-femina) a ve vyšších nadmořských výškách i papratka horská (A. distentifolium). K nim často přistupují lesní druhy (např. Prenanthes purpurea a Senecio nemorensis agg.) a druhy subalpínských vysokobylinných niv (nejčastěji Chaerophyllum hirsutum, Doronicum austriacum, Ranunculus platanifolius a Valeriana excelsa subsp. sambucifolia). Ve spodní vrstvě bylinného patra rostou vlhkomilné druhy Chrysosplenium alternifolium, Stellaria nemorum, Viola biflora aj. V porostech se zpravidla vyskytuje 15–20 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Dobře vyvinuto je mechové patro, které dosahuje vyšších pokryvností, často okolo 30 %.

Mléčivcové nivy rostou na stinných a vlhkých místech, nejčastěji v úzkých zářezech potoků v horském stupni, kde tvoří pobřežní lemovou vegetaci, a také na dnech chladných kaňonovitých údolí ve skalních městech (Prinz 1937, Hadač & Štursa 1983). Většina lokalit se nachází v montánním až supramontánním stupni a jen ojedinělé výskyty zasahují do subalpínského stupně nad horní hranicí lesa, kde okolí potoků doprovázejí většinou porosty asociace Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae. Pro sciofilní asociaci Chaerophyllo-Cicerbitetum je určujícím faktorem dostatek půdní vlhkosti a živin v průběhu celého roku. To je zajištěno akumulací sněhu v zimě, blízkostí vodního toku, vysoko položenou hladinou podzemní vody v průběhu celého roku, konkávním tvarem reliéfu a zastíněním porostů. Průměrné roční teploty v oblasti výskytu této asociace jsou zpravidla v rozsahu 3–5 °C, tedy vyšší než u jiných asociací třídy Mulgedio-Aconitetea. Půdy jsou bohaté živinami díky jejich splavování z okolního výše položeného terénu.

Orig. (Sýkora & Hadač 1984): Chaerophyllo-Cicerbitetum alpinae, nomen novum; Basionym: Mulgedietum alpini montanum Kästner l. c. (Chaerophyllum hirsutum)

Syn.: Petasitetum albi Zlatník 1928 (§ 36, nomen ambiguum), Petasito albi-Cicerbitetum alpinae Tüxen 1937 prov. (§ 3b), Mulgedietum alpini montanum Kästner 1938 (§ 34), Adenostylo-Athyrietum alpestris petasitetosum albi Kopecký et Hejný 1971, Chaerophyllo-Petasitetum albi Sýkora et Hadač 1984

Diagnostické druhy: Athyrium distentifolium, Cicerbita alpina, Doronicum austriacum, Petasites albus, Prenanthes purpurea, Ranunculus platanifolius, Stellaria nemorum, Valeriana excelsa subsp. sambucifolia; Pellia epiphylla, Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata

Konstantní druhy: Athyrium distentifolium, A. filix-femina, Chaerophyllum hirsutum, Cicerbita alpina, Crepis paludosa, Galeobdolon luteum s. l., Oxalis acetosella, Petasites albus, Prenanthes purpurea, Ranunculus platanifolius, Rubus idaeus, Senecio nemorensis agg., Stellaria nemorum, Urtica dioica; Plagiomnium affine s. l., Rhizomnium punctatum

Dominantní druhy: Cicerbita alpina, Petasites albus

Formální definice: Cicerbita alpina pokr. > 25 % AND (skup. Cardamine *amara OR skup. Petasites albus)

Zdroj: Kočí M. (2007): ADD05 Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae (Kästner 1938) Sýkora et Hadač 1984. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 124-126.