Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace ADE01
Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris Sýkora et Štursa 1973
Subalpínské kapradinová vegetace s kapradí samcem

Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Subalpínská kapradinová vegetace s dominantní kapradí samcem (Dryopteris filix-mas) tvoří druhově bohaté porosty s pokryvností 90–100 % a výškou 70–100(–120) cm. Mezi trsy kapradě se vyskytují nejen různé vysoké byliny typické pro jiná společenstva třídy Mulgedio-Aconitetea, ale také druhy bučin a eutrofních suťových lesů, např. Athyrium filix-femina, Galeobdolon luteum s. l., Lilium martagon a Milium effusum. Vtroušeny jsou některé keře, zejména lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), a křovité formy stromů, zejména javoru klenu (Acer pseudoplatanus). Počet druhů cévnatých rostlin se zpravidla pohybuje mezi 20 a 30 na ploše 16–25 m². Mechové patro bývá vesměs dobře vyvinuto a dosahuje pokryvnosti 10–20 %. Objevují se v něm hlavně druhy rostoucí na povrchu kamenů, jako je Dicranum scoparium a Racomitrium sudeticum.

Asociace Daphno-Dryopteridetum má optimum v poměrně úzkém rozpětí nadmořských výšek 1000–1300 m, kde osídluje zejména zazemňující se sutě nebo osypové kužely na bázi prudkých svahů v karech. Svahy mají většinou sklon 25–40° a převládající východní až jihovýchodní orientaci. V závětrné poloze se v zimě ukládá značného množství sněhu, který zabraňuje promrznutí půdy. Na jaře však sníh odtává poměrně brzy, což je způsobeno strmostí svahů, jejich příznivou orientací a vysychavým suťovým substrátem, ve kterém proudí vzduch a vytváří se specifické mikroklima (Kučerová & Jeník 1963, Kubát 1972). Stanoviště jsou tak ve srovnání s jinými biotopy subalpínského stupně velmi suchá a teplá (Sýkora & Štursa 1973).

Orig. (Sýkora & Štursa 1973): Daphno (mezereo)-Dryopteridetum filix-mas ass. nova

Diagnostické druhy: Athyrium distentifolium, Calamagrostis arundinacea, Carduus personata, Dryopteris filix-mas, Epilobium alpestre, Gentiana asclepiadea, Lilium martagon, Milium effusum, Paris quadrifolia, Polygonatum verticillatum, Rumex arifolius, Senecio nemorensis agg., Stellaria nemorum, Trientalis europaea, Veratrum album subsp. lobelianum; Pohlia nutans, Racomitrium sudeticum

Konstantní druhy: Athyrium distentifolium, A. filix-femina, Calamagrostis arundinacea, Carduus personata, Dryopteris filix-mas, Epilobium alpestre, Galeobdolon luteum s. l., Gentiana asclepiadea, Geranium sylvaticum, Lilium martagon, Milium effusum, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Polygonatum verticillatum, Rubus idaeus, Rumex arifolius, Senecio nemorensis agg., Stellaria nemorum, Trientalis europaea, Urtica dioica, Veratrum album subsp. lobelianum; Dicranum scoparium, Pohlia nutans, Racomitrium sudeticum

Dominantní druhy: Dryopteris filix-mas

Formální definice: Dryopteris filix-mas pokr. > 25 % AND (Rumex arifolius pokr. > 5 % OR skup. Veratrum *lobelianum)

Zdroj: Kočí M. (2007): ADE01 Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris Sýkora et Štursa 1973. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 127-129.