Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KAB01
Salicetum elaeagno-purpureae Sillinger 1933
Křoviny vrby šedé a lýkovcové na štěrkových lavicích divočících řek

Salicetum elaeagno-purpureae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tyto křoviny na štěrkových lavicích jsou tvořeny vrbou šedou (Salix elaeagnos), vzácněji i vrbou lýkovcovou (S. daphnoides), které skoro vždy doprovází vrba nachová (S. purpurea). Výška porostů je zpravidla kolem 3 m. V lemech křovin a na světlinách mezi nimi se mohou vyskytovat porosty devětsilů (Petasites hybridus a P. kablikianus) nebo třtin (Calamagrostis epigejos a C. pseudophragmites). V bylinném patře se běžně vyskytují ruderální druhy (např. Daucus carota, Echium vulgare, Poa compressa, Tanacetum vulgare a Tussilago farfara), druhy mezických a vlhkých lesních lemů (např. Aegopodium podagraria, Chaerophyllum aromaticum a Stachys sylvatica), druhy typické pro štěrkové náplavy (např. Epilobium dodonaei) i druhy invazní (např. Impatiens glandulifera, Reynoutria ×bohemica, R. japonica a Solidago canadensis). Porosty jsou druhově bohaté, zpravidla s 25–50 druhy cévnatých rostlin na plochách o velikosti 25–50 m2. Mechové patro má malou pokryvnost.

Vrbové křoviny této asociace jsou vázány na štěrkové lavice v nivách divočících řek. Substrát tvoří hrubé valouny flyšových pískovců nebo jílovců. Většinou se vyskytují na vyšších částech štěrkových lavic v říční nivě, často na ostrovech mezi větvemi toku. Při každoročních jarních povodních zde voda zpravidla vystupuje k povrchu štěrkového substrátu nebo nad něj. Tyto vyšší části štěrkových lavic mají mezi valouny více akumulovaného humusu, naopak ze sousedních nižších částí lavic, kde se tato vegetace nevyskytuje, je humus při vyšších stavech vody odnášen proudem a valouny se pravidelně posunují a přeskupují. Při silných povodních, které vznikají jednou za několik let, jsou porosty zaplaveny celé a silně narušeny. Díky úzkým dlouhým listům a pružným větvím vrby nekladou proudu velký odpor a lámání větví je tím poněkud omezeno, přesto však mohou být některé porosty zcela zničeny, protože silné povodně mohou přeplavit existující štěrkové lavice novou vrstvou štěrku, jiné zanikají nebo jsou přemístěny na nová místa.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Sillinger 1933): Salicetum incano-purpureae (Salix incana = S. elaeagnos)

Diagnostické druhy: Alnus glutinosa, A. incana,.Salix daphnoides, S. elaeagnos, S. euxina, S. purpurea; Cardamine flexuosa, Centaurea phrygia agg., Echium vulgare, Epilobium dodonaei, Erigeron annuus agg., Impatiens glandulifera, Medicago lupulina, Melilotus albus, Oenothera biennis s. l., Orobanche flava, Petasites hybridus, P. kablikianus, Poa compressa, Silene dioica, S. vulgaris, Solidago canadensis, Stachys sylvatica, Tanacetum vulgare, Tussilago farfara, Verbascum nigrum

Konstantní druhy: Alnus glutinosa, A. incana, Salix elaeagnos, S. purpurea; Agrostis stolonifera, Daucus carota, Echium vulgare, Erigeron annuus agg., Geranium robertianum, Impatiens parviflora, Medicago lupulina, Melilotus albus, Phalaris arundinacea, Poa compressa, Silene vulgaris, Solidago canadensis, Stachys sylvatica, Tanacetum vulgare, Taraxacum sect. Taraxacum, Tussilago farfara, Urtica dioica

Dominantní druhy: Salix elaeagnos, S. purpurea

Formální definice: Salix daphnoides pokr. > 25.% OR Salix elaeagnos pokr. > 25 % OR ((Salix daphnoides pokr. > 5 % OR Salix elaeagnos pokr. > 5 %) AND Salix purpurea pokr. > 5 %)

Zdroj: Chytrý M. (2013): KAB01 Salicetum elaeagno-purpureae Sillinger 1933. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 55-57.