Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KAC02
Salicetum fragilis Passarge 1957
Měkké luhy s vrbou křehkou

Salicetum fragilis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominantou světlých porostů je vrba křehká (Salix euxina) nebo její hybrid s vrbou bílou (S. ×rubens). Další vrby (S. purpurea, S. triandra a S. viminalis) se vyskytují roztroušeně až hojně v keřovém patře. Fyziognomii bylinného patra určují nejčastěji chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), osídlující vlhčí stanoviště, a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), která je vázaná na relativně sušší místa. Z vlhkomilných druhů se též vyskytuje Chaerophyllum hirsutum, Myosotis palustris agg. a Solanum dulcamara. Na méně vlhkých a řidčeji zaplavovaných stanovištích jsou běžné Aegopodium podagraria, Impatiens noli-tangere a Lamium maculatum. V porostech se obvykle vyskytuje 20–30 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 100–200 m2. Mechové patro bývá většinou vyvinuto jen slabě; objevují se v něm druhy Brachythecium spp. nebo Plagiomnium undulatum.

Společenstvo bylo zaznamenáno na březích větších vodních toků nejčastěji ve výškách 150–500 m n. m., vzácně i výše. Na většině lokalit je každoročně zaplavováno během jarních povodní a nezřídka i v létě po vydatných deštích. Půdy jsou jílovitohlinité až štěrkovité, nejčastěji nevyvinuté fluvizemě. Svrchní půdní horizont se vyznačuje silně nasyceným sorpčním komplexem (90–100 %), poměrem C : N v rozmezí 10–21 a kyselou půdní reakcí (pHKCl = 4,2–4,7; Neuhäuslová 1987). Místy se tyto vrbiny vyskytují i v okolí rybníků.

Orig. (Passarge 1957): Salicetum fragilis (Salix fragilis = S. euxina)

Syn.: Salicetum albo-fragilis Tüxen ex Moor 1958 p. p., Chaerophyllo-Salicetum fragilis Müller et Görs 1958

Diagnostické druhy: Salix euxina, S. purpurea, S. triandra; Lamium maculatum

Konstantní druhy: Salix euxina; Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Galeopsis tetrahit agg., Galium aparine, Geum urbanum, Glechoma hederacea agg. (G. hederacea s. str.), Impatiens noli-tangere, Lamium maculatum, Phalaris arundinacea, Poa trivialis, Rumex obtusifolius, Urtica dioica

Dominantní druhy: Salix euxina; Aegopodium podagraria, Galium aparine, Lamium maculatum,.Phalaris arundinacea, Poa trivialis, Urtica dioica

Formální definice: Salix euxina pokr. > 50 %

Zdroj: Neuhäuslová Z. & Douda J. (2013): KAC02 Salicetum fragilis Passarge 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 66-69.