Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída KB
Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tüxen 1962
Mezofilní a xerofilní křoviny a akátiny

KBA Prunion fruticosae – Nízké stepní křoviny

KBB Berberidion vulgaris – Mezofilní a suché křoviny nelesního prostředí

KBC Sambuco-Salicion capreae – Mezofilní křoviny pasek, lesních světlin a narušovaných stanovišť

KBD Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae – Nitrofilní křoviny ruderálních stanovišť

KBE Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae – Mezofilní akátiny s nitrofilními druhy

KBF Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae – Akátiny suchých písčitých půd

KBG Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae – Nízké akátiny suchých a teplých stanovišť s mělkou půdou

Orig. (Tüxen 1962): Rhamno-Prunetea

Syn.: Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell 1961 prov. (§ 3b), Crataego-Prunetea Tüxen 1962 (§ 3a), Sambucetea Doing 1962 (§ 2b, nomen nudum), Rubo-Sambucetea Passarge in Scamoni 1963, Urtico-Sambucetea (Doing 1962) Passarge et Hofmann 1968, Robinietea Jurko ex Hadač et Sofron 1980

Diagnostické druhy: Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, Rosa canina agg., Sambucus nigra; Chelidonium majus, Geum urbanum

Konstantní druhy: Robinia pseudoacacia; Galium aparine, Urtica dioica

Zdroj: Sádlo J., Vítková M. & Chytrý M. (2013): KB Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tüxen 1962. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 74-80.