Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KBB03
Populo tremulae-Coryletum avellanae Br.-Bl. in Kielhauser 1954
Teplomilné lískové křoviny

Populo tremulae-Coryletum avellanae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Vzhled těchto křovin určuje dominantní líska obecná (Corylus avellana), tvořící volné mezernaté skupiny o výšce 2–5 m nebo rozlehlejší, souvisleji zapojené porosty vysoké 5–8 m. S menší pokryvností doprovázejí lísku např. Berberis vulgaris, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, C. rhipidophylla, Rosa canina a Sorbus aria agg. Ze stromových druhů je častější např. Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris a Quercus petraea agg. V některých porostech se pod zápojem lísky a dalších vyšších dřevin vyskytují nižší keře, jako je Daphne mezereum, Lonicera xylosteum a Rosa pendulina. V bylinném patře jsou na světlých místech časté druhy suchých trávníků a lemů (např. Anthericum ramosum, Brachypodium pinnatum, Carex caryophyllea, Digitalis grandiflora a Vincetoxicum hirundinaria), na zastíněných se objevují suchomilné a světlomilné hájové druhy minerálně bohatých podkladů, jako je Convallaria majalis, Hedera helix, Hepatica nobilis, Lilium martagon, Primula veris a Viola collina. Nápadný je v tomto společenstvu výskyt druhů, které jsou často pokládány za indikátory reliktní lesní nebo křovinné vegetace ze staršího holocénu, např. Epipactis atrorubens, Noccaea montana, Pleurospermum austriacum, Rubus saxatilis a Sesleria caerulea. V porostech se obvykle vyskytuje 30–45 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 50–200 m2. Mechové patro je zpravidla vyvinuto slabě.

Společenstvo se vyskytuje převážně v rozmezí nadmořských výšek 250–800 m. Většina lokalit je soustředěna v kaňonovitých údolích a na kopcích. Horninovým podkladem je hlavně vápenec, vzácněji spilit, znělec a rula. Tyto křoviny porůstají skalnaté stráně, polní kazy, okraje pastvin a kamenné snosy z luk, vzácněji se nacházejí i na lesních okrajích a v průsecích.

Nomen inversum propositum

Orig. (Kielhauser 1954): Coryleto-Populetum Br.-Bl. 1938 (Corylus avellana, Populus tremula)

Syn.: Antherico ramosi-Coryletum avellanae Kaiser 1926 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Seslerio caeruleae-Coryletum avellanae Kaiser 1926 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Roso vosagiacae-Coryletum avellanae Oberdorfer 1957, Pruno-Coryletum Jurko 1964, Rubo saxatilis-Coryletumavellanae Sýkora 1979

Diagnostické druhy: Cornus sanguinea, Corylus avellana; Campanula persicifolia, Clinopodium vulgare, Epipactis atrorubens, Hepatica nobilis, Melampyrum nemorosum, Viola collina

Konstantní druhy: Cornus sanguinea, Corylus avellana; Brachypodium pinnatum, Campanula persicifolia, C. trachelium, Clinopodium vulgare, Geranium robertianum, Hepatica nobilis, Melica nutans, Poa nemoralis, Pulmonaria officinalis agg.

Dominantní druhy: Betula pendula, Corylus avellana; Brachypodium pinnatum, Convallaria majalis

Formální definice: Corylus avellana pokr. > 25.% AND (skup. Acer campestre OR skup. Carex digitata OR skup. Geranium sanguineum OR skup. Lathyrus niger) NOT Abies alba pokr. > 25 % NOT Acer pseudoplatanus pokr. > 25 % NOT Carpinus betulus pokr. > 25.% NOT Fraxinus excelsior pokr. > 25 % NOT Larix decidua pokr. > 25 % NOT Picea abies pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 25 % NOT Quercus pubescens agg. pokr. > 25 % NOT Quercus robur pokr. > 25 % NOT Tilia cordata pokr. > 25 % NOT Tilia platyphyllos pokr. > 25 %

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): KBB03 Populo tremulae-Coryletum avellanae Br.-Bl. in Kielhauser 1954. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 99-102.