Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KBB04
Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris Tüxen 1952
Teplomilné trnkové křoviny

Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Pruno-Ligustretum zahrnuje druhově bohaté husté porosty teplomilných křovin. Porosty jsou většinou 2–5 m vysoké a často zcela zapojené. Jako dominanta se uplatňuje větší počet druhů, zejména Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna s. l., Ligustrum vulgare, Prunus spinosa a Rosa canina. V některých porostech převládá jediný druh, v jiných dominuje několik druhů zároveň. Přimíšeny jsou keře s širší ekologickou amplitudou (např. Crataegus laevigata, Euonymus europaeus a Rhamnus cathartica) a teplomilné keře (např. Berberis vulgaris, Rosa elliptica, R. rubiginosa a Viburnum lantana). Z nízkých keřů bývají na světlejších místech některých porostů přítomny druhy Cotoneaster integerrimus, P. ×eminens a Prunus fruticosa, zatímco na stinných místech roste Lonicera xylosteum a Ribes uva-crispa. Dále se vyskytují některé druhy stromů, nejčastěji Acer campestre, Prunus avium, P. cerasus, Pyrus communis, P. pyraster, Quercus petraea agg. a Robinia pseudoacacia. Na světlejších nebo nedávno zarostlých místech porostu se v závislosti na okolní vegetaci objevují druhy luční (např. Arrhenatherum elatius) spolu s druhy suchých trávníků a lemů (např. Agrimonia eupatoria, Brachypodium pinnatum, Hypericum perforatum a Sanguisorba minor), zatímco uvnitř porostu se střídají stinné plochy bez bylinného i mechového podrostu s plochami, v nichž převládají lemové druhy snášející stín (např. Viola collina a V. hirta), nitrofilní druhy (např. Alliaria petiolata a Chaerophyllum temulum) a v kontaktu s lesními porosty také druhy hájové (např. Polygonatum multiflorum a Stellaria holostea). V porostech se obvykle vyskytuje 20–40 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 25–100 m2. V mechovém patře převládají druhy živinami dobře zásobených půd, jako jsou Brachythecium spp., Chiloscyphus cuspidatus a Plagiomnium affine s. l.

Společenstvo se vyskytuje v nížinách a teplých pahorkatinách na stanovištích s velmi širokým rozsahem trofických a vlhkostních podmínek. Nejsušším typem jeho stanovišť jsou skalnaté a kamenité svahy údolí nebo kopců v podmínkách blízkých primárnímu bezlesí. Tyto křoviny zde rostou v lesních pláštích, zejména tam, kde je po odumření několika blízkých stromů dočasně rozvolněn lesní porost. Vyskytují se však i mimo kontakt s lesem, např. ve skalních žlebech s mělkými akumulacemi suti. Nejčastější jsou však tyto křoviny na hlubších hlinitých i jílovitých půdách v druhotném bezlesí, kde převažují suché trávníky (zejména svazů Bromionerecti a Cirsio-Brachypodion pinnati) nebo sušší typy luk (např. Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris). Kolonizují lesní okraje, zarůstají neudržované pozemky a podobně časté jsou i na antropogenních stanovištích, jako jsou odvaly lomů, terasové polní meze, úvozové cesty a náspy železnic.

Nomen conservandum propositum (proti Crataego monogynae-Prunetum spinosae Soó 1931, Cornetum sanguineae Kaiser 1950 a Prunetum spinosae Kaiser 1950)

Orig. (Tüxen 1952): Prunus spinosa-Ligustrum-Ass. Tx. (1928) 1952 (Ligustrum vulgare)

Syn.: Crataego monogynae-Prunetum spinosae Soó 1931 (potenciální správné jméno, § 36, nomen ambiguum rejiciendum propositum), Cornetum sanguineae Kaiser 1950 (potenciální správné jméno), Prunetum spinosae Kaiser 1950 (potenciální správné jméno), Crataego-Prunetum dasyphyllae Jurko 1964, Roso gallicae-Prunetum Mikyška 1968, Viburno lantanae-Cornetum sanguineae Rauschert 1990

Diagnostické druhy: Cornus sanguinea, Crataegus monogyna s. l., Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa canina agg.

Konstantní druhy: Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa canina agg.; Brachypodium pinnatum, Euphorbia cyparissias, Fragaria viridis, Securigera varia

Dominantní druhy: Cornus sanguinea, Crataegus monogyna s. l., Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa canina agg.; Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Festuca rupicola

Formální definice: (Cornus sanguinea pokr. > 25.% OR Crataegus monogyna s. l. pokr. > 25.% OR Ligustrum vulgare pokr. > 5 % OR Prunus spinosa pokr. > 25 % OR Rosa canina agg. pokr. > 25 %) AND (Festuca rupicola pokr. > 5 % OR Fragaria viridis pokr. > 5 % OR skup. Brachypodium pinnatum OR skup. Carex digitata OR skup. Geranium sanguineum) NOT skup. Lathyrus vernus NOT Acer platanoides pokr. > 25 % NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT Alnus incana pokr. > 5 % NOT Carpinus betulus pokr. > 25 % NOT Cornus mas pokr. > 25 % NOT Fraxinus excelsior pokr. > 25.% NOT Pinus nigra pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Prunus mahaleb pokr. > 25 % NOT Quercus cerris pokr. > 25 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 25 % NOT Quercus pubescens agg. pokr. > 25 % NOT Quercus robur pokr. > 25 % NOT Salix euxina pokr. > 25 % NOT Tilia cordata pokr. > 25 % NOT Tilia platyphyllos pokr. > 25 %

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): KBB04 Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris Tüxen 1952. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 102-106.