Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KBC04
Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae Passarge 1979
Lískové křoviny chladnějších stanovišť

Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Porosty jsou v keřovém patře mezernaté až zcela zapojené, přičemž rozdílům ve světelných podmínkách odpovídají i rozdíly v pokryvnosti bylinného patra, které v nejstinnějších porostech obklopených lesem může téměř chybět. Dominantním druhem je zpravidla líska obecná (Corylus avellana), doprovázená dřevinami pasek a narušovaných stanovišť (např. Populus tremula, Salix caprea a Sorbus aucuparia), vysokými keři typickými pro nelesní prostředí nebo lesní okraje (např. Euonymus europaeus a Prunus spinosa) a s malou pokryvností také mlázím některých druhů stromů (např. Acer pseudoplatanus a Picea abies). Porosty bývají doplněny nižšími keři (např. Lonicera nigra a Rubus idaeus) a lesními druhy ostružiníků (Rubus fruticosus agg.). Podle rázu okolní vegetace se v bylinném patře kombinují druhy lesů, pasek, nitrofilních lemů, luk a pastvin. Převaha mezotrofních druhů (např. Anemone nemorosa, Athyrium filix-femina, Carex brizoides, Epilobium angustifolium, Fragaria vesca, Oxalis acetosella, Senecio hercynicus a S. ovatus) je důsledkem obohacení půd na neúživných podkladech opadem lísky, z něhož lokálně vzniká kvalitní humus. Z téže příčiny je častý i současný výskyt druhů velmi náročných na živiny (např. Asarum europaeum, Geranium robertianum a Urtica dioica) a druhů v různé míře acidofilních (Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Holcus mollis a Vaccinium myrtillus). Charakteristický je výskyt živinově nenáročných druhů světlých lesních okrajů, jako jsou Hieracium lachenalii, Lathyrus linifolius, Melampyrum pratense, Viola canina a V. riviniana. Vzácněji a s malou pokryvností se vyskytují i nejméně náročné z lemových druhů minerálně bohatších půd, zejména Campanula persicifolia, Fragaria moschata, Melampyrum nemorosum a Trifolium medium. V porostech se obvykle vyskytuje 25–40 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 200–400 m2. Mechové patro má zpravidla malou pokryvnost a jeho nejčastějším druhem je Hypnum cupressiforme s. l.

Senecioni-Coryletum je společenstvo středních nadmořských výšek (350–700 m) a mikroklimaticky chladnějších poloh na minerálně chudších nebo obtížně zvětratelných substrátech, jako jsou ruly a granitoidy. Půdy těchto stanovišť jsou převážně hlinité až kamenité, vlhké nebo vysychavé. Tato vegetace je nejlépe vyvinuta v narušeném lesním prostředí, jako jsou paseky, světliny, lesní průseky a okraje lesních silnic. Na rozdíl od ostatních asociací svazu je však Senecioni-Coryletum velmi časté i v různých biotopech otevřené zemědělské krajiny, jako jsou světlé lesní okraje, polní meze a snosy kamení z polí a luk. Vzácněji porosty kolonizují i zbořeniště, náspy komunikací a odvaly nebo osypy lomů.

Orig. (Passarge 1979): Senecioni-Coryletum avellanae ass. nov. (Senecio fuchsii = S. ovatus)

Syn.: Rubo-Coryletum avellanae Oberdorfer 1957 (§ 37, nomen dubium), Carici brizoidis-Coryletum Weber 1999

Diagnostické druhy: Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Rhamnus cathartica, Salix caprea, Sambucus racemosa; Asarum europaeum, Dryopteris filix-mas, Epilobium montanum, Hepatica nobilis, Impatiens noli-tangere, Knautia maxima, Melica nutans, Mercurialis perennis, Senecio nemorensis agg. (převážně S. ovatus)

Konstantní druhy: Corylus avellana, Picea abies, Rubus idaeus; Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Epilobium montanum, Fragaria vesca, Galeobdolon luteum agg., Geranium robertianum, Hepatica nobilis, Impatiens noli-tangere, Melica nutans, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Pulmonaria officinalis agg., Senecio nemorensis agg. (převážně S. ovatus), Stellaria holostea, Urtica dioica; Hypnum cupressiforme s. l.

Dominantní druhy: Corylus avellana, Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis

Formální definice: Corylus avellana pokr. > 25.% AND skup. Oxalis acetosella NOT Abies alba pokr. > 25 % NOT Acer pseudoplatanus pokr. > 25 % NOT Alnus glutinosa pokr. > 25 % NOT Carpinus betulus pokr. > 25 % NOT Fagus sylvatica pokr. > 25 % NOT Fraxinus excelsior pokr. > 25.% NOT Picea abies pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 25 % NOT Quercus robur pokr. > 25 % NOT Tilia cordata pokr. > 25 % NOT Tilia platyphyllos pokr. > 25.% NOT Ulmus glabra pokr. > 25 %

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): KBC04 Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae Passarge 1979. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 120-123.