Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KBC06
Piceo abietis-Sorbetum aucupariae Oberdorfer 1978
Horské jeřábové porosty

Piceo abietis-Sorbetum aucupariae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Kromě dominantního, většinou keřovitě rostoucího jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) se na skladbě těchto porostů podílejí další dřeviny nenáročné na obsah živin v půdě, zejména Betula pendula, Picea abies a Rubus idaeus. Porosty jsou obvykle řídké a mezernaté nebo jen volně skupinovité a jejich výška silně kolísá podle sukcesního stáří. V bylinném patře převládají acidofilní trávy (např. Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Holcus lanatus a Nardus stricta), keříčky (např. Vaccinium myrtillus), kapradiny (např. Dryopteris dilatata) a nenáročné lesní geofyty (např. Oxalis acetosella a Trientaliseuropaea). Časté jsou některé pasekové byliny (např. Epilobium angustifolium a Fragaria vesca), které však mívají jen malou pokryvnost. Rumištní a nitrofilní lemové druhy jsou vzácné, dosti hojné jsou však druhy úhorů a ladem ležících půd, např. Galeopsis tetrahit a Holcus mollis. V porostech se obvykle vyskytuje jen 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro je zpravidla dobře vyvinuto a obsahuje mechy a játrovky typické pro horské smrkové lesy.

Společenstvo se vyskytuje od chladných vrchovin do hor, nejčastěji na pasekách po smrkových kulturách a kyselých bučinách. Vzácně osídluje také skalnatá místa nebo balvanové rozpady obklopené lesem. Ve vyšších pohořích se objevuje i mimo les na terasových mezích a kamenných snosech z horských luk.

Orig. (Oberdorfer 1978): Piceo-Sorbetum aucupariae Oberd. 73 (Picea abies)

Syn.: Sorbetum aucupariae Aichinger 1952 (§ 2b, nomen nudum), Piceo-Sorbetum aucupariae (Aichinger 1952) Oberdorfer 1973 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Picea abies, Sorbus aucuparia; Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Phegopteris connectilis, Ranunculus platanifolius, Streptopus amplexifolius, Vaccinium myrtillus; Cephalozia bicuspidata, Dicranum montanum, D. scoparium, Diplophyllum albicans, Lophozia ventricosa, Paraleucobryum longifolium, Plagiothecium curvifolium, Polytrichum formosum, Racomitrium sudeticum, Scapania nemorea

Konstantní druhy: Picea abies, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia; Athyrium filix-femina,.Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Oxalis acetosella, Phegopteris connectilis, Senecio nemorensis agg. (převážně S. ovatus), Vaccinium myrtillus; Dicranum scoparium, Polytrichum formosum

Dominantní druhy: Sorbus aucuparia; Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus

Formální definice: Sorbus aucuparia pokr. > 25.% AND skup. Vaccinium myrtillus NOT skup. Veratrum lobelianum NOT Abies alba pokr. > 25 % NOT Betula pendula pokr. > 25 % NOT Corylus avellana pokr. > 25.% NOT Fagus sylvatica pokr. > 25 % NOT Larix decidua pokr. > 25 % NOT Picea abies pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 5 % NOT Prunus spinosa pokr. > 25.% NOT Quercus petraea agg. pokr. > 5 % NOT Quercus robur pokr. > 5 %

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): KBC06 Piceo abietis-Sorbetum aucupariae Oberdorfer 1978. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 125-128.