Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KBE02
Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae Němec ex Vítková et Kolbek in Kolbek et al. 2003
Světlé acidofilní svahové akátiny s lipnicí hajní

Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje světlé mezofilní porosty akátu (Robinia pseudoacacia) lesního charakteru, kde fyziognomii bylinného patra určují trávy (zejména Poa nemoralis). Na rozdíl od asociace Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae nedosahuje druhově početná skupina nitrofilních dvouděložných bylin velké pokryvnosti. Ve stromovém patře dominuje akát o výšce 12–16 m. Časté jsou čisté akátové porosty, ale na některých lokalitách byl akát vysazován spolu s borovicí černou (Pinus nigra). Z původních druhů mohou být přimíšeny Pinus sylvestris, Quercus petraea agg., .. robur a na úživnějších stanovištích Fraxinus excelsior. Keřové patro je sice druhově bohaté, jeho pokryvnost však zpravidla nepřesahuje 25 %. Kromě zmlazujících stromů se často uplatňuje Prunus spinosa, Rubus fruticosus agg. nebo Sambucus nigra. Pokryvnost bylinného patra obvykle přesahuje 50 %. Jeho výraznou dominantou je Poa nemoralis, která na některých lokalitách může být nahrazena jinými travami, zejména Avenella flexuosa, Brachypodium pinnatum, B. sylvaticum nebo Elymus caninus. Zachovány jsou i druhy původních lesních společenstev, nejčastěji asociací Sorbo torminalis-Quercetum a Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae a svazu Carpinion betuli. Některé původní druhy (např. Brachypodium pinnatum, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum nebo Stellaria holostea) v těchto akátinách expandují a mohou vytvářet větší porosty než v přirozených lesích. Na místech s obnaženou půdou jsou časté semenáče dřevin včetně akátu. V porostech se obvykle vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 50–200 m2. Na sušších stanovištích je mechové patro jen slabě vyvinuto, naopak větší pokryvnost má na suťových rankerech nebo zastíněných skalních výchozech. Nejhojnější je druh Hypnum cupressiforme s. l., který porůstá zejména kameny a skalní bloky. Na kyselé lesní půdě je nejčastějším druhem Polytrichum formosum, na narušovaných místech Ceratodon purpureus.

Asociace se vyskytuje nejhojněji v nadmořských výškách 200–400 m v horních a středních částech svahů říčních údolí a v okolí vodních nádrží. Převážně jde o jižní svahy se sklonem 30–45°. Geologický podklad zpravidla tvoří minerálně chudé horniny, většinou proterozoické břidlice, droby, granitoidy, ruly nebo granulit, na některých lokalitách i buližníky a křemence. Vzácněji se asociace vyskytuje i na horninách středně bohatých (např. andezitech, ordovických břidlicích, amfibolitech) a bazických (spilitech), na nichž zpravidla rostou akátiny s větším podílem nitrofytů. V místech s vystupujícími skalkami vznikají maloplošné druhově bohatší porosty s teplomilnými druhy. Půdním typem je ranker s mělkým, vysychavým, skeletovitým A horizontem. Větší množství jemnozemě se hromadí jen na místech s konkávním mikroreliéfem. Půdní pH nepřekračuje hodnotu 5 a stupeň nasycení sorpčního komplexu se pohybuje v rozsahu 30–50 %. Koncentrace amonných iontů stejně jako poměr C : N zpravidla dosahují vyšších hodnot. Intenzita mineralizace dusíku je malá.

Orig. (Vítková et al. in Kolbek et al. 2003a: 273–277): Poo nemoralis-Robinietum Němec ex Vítková & Kolbek ass. nova Syn.: Poo nemoralis-Robinietum Němec 1981 (§ 3o)

Diagnostické druhy: Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra; Fallopia dumetorum, Poa nemoralis

Konstantní druhy: Robinia pseudoacacia, Rubus fruticosus agg., Sambucus nigra; Chelidonium majus, Galeopsis tetrahit agg., Galium aparine, Impatiens parviflora, Poa nemoralis; Hypnum cupressiforme s. l.

Dominantní druhy: Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra; Avenella flexuosa, Poa nemoralis

Formální definice: Robinia pseudoacacia pokr. > 25.% AND (Avenella flexuosa pokr. > 25 % OR Brachypodium pinnatum pokr. > 50 % OR Poa nemoralis pokr. > 25 %) NOT skup. Acinos arvensis NOT skup. Alliaria petiolata NOT skup. Festuca pallens NOT skup. Urtica dioica NOT Arrhenatherum elatius pokr. > 25 % NOT Calamagrostis epigejos pokr. > 5 % NOT Holcus lanatus pokr. > 5 % NOT Melica transsilvanica pokr. > 5 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 25 % NOT Urtica dioica pokr. > 5.%

Zdroj: Vítková M. (2013): KBE02 Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae Němec ex Vítková et Kolbek in Kolbek et al. 2003. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 141-144.