Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KBF01
Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae Šimonovič et al. ex Vítková et Kolbek 2010
Druhově chudé akátiny s travnatým podrostem na písčitých půdách

Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociaci tvoří jednodruhové akátové porosty s rovnými, málo zavětvenými kmeny, které dorůstají výšky až 30 m. Keřové patro obvykle není příliš vyvinuto, větší pokryvnosti v něm místy dosahuje zmlazující akát nebo Rubus fruticosus agg. Bylinné patro má většinou velkou pokryvnost a převažují v něm vytrvalé trávy, zejména Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos, Festuca ovina, Poa angustifolia a P. nemoralis. Výskyt dalších druhů (např. Agrostis stolonifera, Anthoxanthum odoratum, Brachypodium sylvaticum, Bromus sterilis, Dactylis glomerata, D. polygama a Elymus repens) je na jednotlivých lokalitách proměnlivý a místy mohou některé z nich i dominovat. Po stoleté vodě v roce 2002 byl v zaplavených porostech v Polabí zaznamenán výrazný nárůst pokryvnosti druhu Chelidonium majus. Kromě Galium aparine jsou nitrofilní druhy přítomny jen vzácně. V porostech se obvykle vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 50–200 m2. Mechové patro má většinou malou pokryvnost a obsahuje běžné druhy, např. Brachythecium rutabulum, Hypnum cupressiforme s. l. a Plagiothecium denticulatum.

Asociace je rozšířena v malých nadmořských výškách, kde akát nebývá poškozován mrazy, a proto má rovný kmen a pravidelnou korunu. V Čechách se zpravidla vyskytuje v rovinatém terénu na minerálně chudých kvartérních sedimentech, a to na akumulacích křemitých vátých písků nebo na štěrkopískových terasách velkých řek. Také v Dyjsko-svrateckém úvalu a Miroslavské hrásti roste na oligotrofních nezpevněných sedimentech (neogénních a kvartérních píscích a štěrcích) nebo písčitě zvětrávajících horninách, jako je granit. Porosty v říčních nivách mohou být občas zaplaveny. Půdním typem je většinou regozem s pH nepřekračujícím hodnotu 5, se stupněm nasycení sorpčního komplexu v rozsahu 30–50 %, omezenou intenzitou nitrifikace a nejmenší koncentrací dusičnanů ze všech asociací akátin. Na lokalitách, kde je v půdním profilu jílovitá vrstva, se horizont A vyznačuje větší vlhkostí, koncentrací dusičnanových iontů i intenzivní nitrifikací, což podporuje zastoupení nitrofilních druhů v bylinném patře (Vítková 2004a). Popisované akátové porosty se vyskytují v člověkem silně ovlivněné krajině, zpravidla v sousedství polí nebo borových monokultur. Mohou zarůstat i opuštěné lomy a výsypky. Potenciální přirozenou vegetací jsou acidofilní borové doubravy, v Dyjsko-svrateckém úvalu též dubohabřiny asociace Primulo veris-Carpinetum betuli.

Orig. (Vítková & Kolbek 2010): Arrhenathero elatioris-Robinietum Šimonovič, Šomšák & Nikodemová ex Vítková & Kolbek ass. nova (Robinia pseudacacia = R. pseudoacacia)

Syn.: Arrhenathero elatioris-Robinietum Šimonovič et al. 2001 prov. (§ 3b)

Diagnostický druh: Robinia pseudoacacia

Konstantní druhy: Robinia pseudoacacia; Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos, Chelidonium majus, Galium aparine, Poa nemoralis

Dominantní druhy: Robinia pseudoacacia, Rubus fruticosus agg.; Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos, Festuca ovina

Formální definice: Robinia pseudoacacia pokr. > 25.% AND (Arrhenatherum elatius pokr. > 25 % OR Calamagrostis epigejos pokr. > 5 % OR Festuca ovina pokr. > 25 % OR Holcus lanatus pokr. > 25 % OR Poa pratensis agg..pokr. > 25 % OR skup. Anthoxanthum odoratum) NOT skup. Jasione montana NOT skup. Urtica dioica NOT Chelidonium majus pokr. > 25 % NOT Poa nemoralis pokr. > 25 %

Zdroj: Vítková M. (2013): KBF01 Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae Šimonovič et al. ex Vítková et Kolbek 2010. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 145-147.