Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LAA03
Carici acutiformis-Alnetum glutinosae Scamoni 1935
Mokřadní olšiny s ostřicí ostrou a skřípinou lesní

Carici acutiformis-Alnetum glutinosae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) tvoří jednovrstevné stromové patro, často s krušinou olšovou (Frangula alnus) nebo vrbou popelavou (Salix cinerea) v zastíněném řídkém podrostu. Bylinnému patru nejčastěji dominuje ostřice ostrá (Carex acutiformis) nebo skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), méně často také ostřice latnatá (Carex paniculata), ostřice trsnatá (C. cespitosa) a bezkolence (Molinia caerulea a M. arundinacea). Charakteristický je hojný výskyt druhů vlhkých luk svazu Calthion palustris, např. Angelica sylvestris, Cirsium oleraceum, C. palustre a Filipendula ulmaria. Naopak chybějí diagnostické druhy asociace Carici elongatae-Alnetum glutinosae (např. Carex elongata, Calamagrostis canescens a Peucedanum palustre), které jsou vázány na mezotrofnější a sukcesně pokročilejší mokřadní olšiny. V porostech se obvykle vyskytuje 20–35 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 200–400 m2. Mechové patro je pravidelně vyvinuto s jsou v něm nejčastěji zastoupeny druhy Brachythecium rutabulum a Plagiomnium affine s. l.

Společenstvo se vyskytuje poblíž rybníků, na rozsáhlejších prameništích a v nivách vodních toků, nejčastěji v nadmořských výškách 250–500 m. Stanoviště jsou podmáčená, ale hladina podzemní vody nevystupuje tak často nad půdní povrch jako u předcházejících typů mokřadních olšin. Půdní povrch není výrazně diferencován na kopečky a prohlubně. Nejčastějším půdním typem je glej s mocnou vrstvou slatiny ve svrchní vrstvě (glej histický). Půdy jsou eutrofní a mají kyselou až neutrální reakci (pH 5,2–6,3), většinou nasycený sorpční komplex (40–100 %) a poměr C : N menší než 15 (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1979, Chytrý & Vicherek 1995, Neuhäuslová et al. in Kolbek et al. 2003a: 105–112).

Nomen inversum propositum

Orig. (Scamoni 1935): Alnus glutinosa-Carex acutiformis=Assoziation

Syn.: Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae Borhidi in Borhidi & Kevey 1996

Diagnostické druhy: Alnus glutinosa; Caltha palustris, Cardamine amara (excl. subsp. opicii), Carex acutiformis, C. paniculata, Filipendula ulmaria, Galium palustre agg., Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Scirpus sylvaticus, Solanum dulcamara, Veronica beccabunga; Brachythecium rutabulum, Mnium hornum

Konstantní druhy: Alnus glutinosa; Angelica sylvestris, Athyrium filix-femina, Caltha palustris, Cardamine amara (excl. subsp. opicii), Carex acutiformis, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa, Equisetum arvense, Filipendula ulmaria, Galium aparine, G. palustre agg., Impatiens noli-tangere, Juncus effusus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Myosotis palustris agg., Poa trivialis, Ranunculus repens, Scirpus sylvaticus, Solanum dulcamara, Urtica dioica; Brachythecium rutabulum, Plagiomnium affine s. l.

Dominantní druhy: Alnus glutinosa; Carex acutiformis, Impatiens noli-tangere, Scirpus sylvaticus

Formální definice: Alnus glutinosa pokr. > 25 % AND (Carex acutiformis pokr. > 15 % OR Scirpus sylvaticus pokr. > 15 %) AND (skup. Caltha palustris skup. OR Cirsium oleraceum) NOT skup. Asarum europaeum NOT skup. Carex elongata

Zdroj: Douda J. (2013): LAA03 Carici acutiformis-Alnetum glutinosae Scamoni 1935. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 174-177.