Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LAB01
Salicetum auritae Jonas 1935
Rašelinné mokřadní vrbiny

Salicetum auritae

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech se uplatňuje několik různých dominant: nejčastěji to je vrba ušatá (Salix aurita), vrba popelavá (S. cinerea) nebo krušina olšová (Frangula alnus), v jižních Čechách také tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia). V bylinném patře se vedle běžných mokřadních druhů, jako jsou Calamagrostis canescens, Galium palustre agg. a Lysimachia vulgaris, vyskytují druhy oligotrofních stanovišť a acidofyty, např. Carex canescens, C. nigra, C. rostrata, Comarum palustre a Viola palustris. Naopak téměř scházejí druhy eutrofních stanovišť charakteristické pro asociaci Salicetum pentandro-auritae, např. Phalaris arundinacea a Urtica dioica. V porostech se obvykle vyskytuje 15–25 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 100 m2. Mechové patro je silně rozvinuto: dominují v něm rašeliníky (např. Sphagnum fimbriatum, S. palustre, S. recurvum s. l. a S. squarrosum), ale hojné jsou také další mechorosty, např. Aulacomnium palustre a Polytrichum commune.

Tato vegetace se vyskytuje v pobřežní zóně oligotrofních a mezotrofních rybníků, na okrajích přechodových rašelinišť, v příkopech lesních cest a na oligotrofních typech luk od pahorkatin po horské polohy. Osídluje podmáčená oligotrofní až mezotrofní stanoviště s kyselými půdami a tvorbou rašeliny. Půdním typem je nejčastěji organozem s hladinou podzemní vody kolísající blízko povrchu půdy.

Orig. (Jonas 1935): Salicetum auritae

Syn:. Frangulo-Salicetumauritae Tüxen 1937, Salici cinereae-Sphagnetum recurvi (Zólyomi 1934) Soó 1955, Salicetum pentandro-cinereae Passarge 1961 sphagnetosum Passarge 1961, Sphagno-Salicetum cinereae Šomšák 1963, Salicetum pentandro-cinereae Passarge 1961 comaretosum Weber 1998

Diagnostické druhy: Betula pubescens, Frangula alnus, Salix cinerea, S. pentandra, Spiraea salicifolia; Calamagrostis canescens, Calla palustris, Cicuta virosa, Comarum palustre, Equisetum fluviatile, Hydrocotyle vulgaris, Juncus acutiflorus, Peucedanum palustre, Scutellaria galericulata, Viola palustris; Chiloscyphus polyanthos, Sphagnum fimbriatum, S. palustre, S. squarrosum

Konstantní druhy: Betula pendula, Frangula alnus, Salix cinerea; Agrostis canina, Calamagrostis canescens, Carex nigra, C. rostrata, Cirsium palustre, Comarum palustre, Epilobium palustre, Equisetum fluviatile, Galium palustre agg., Juncus effusus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Molinia caerulea agg., Peucedanum palustre, Scutellaria galericulata, Viola palustris; Sphagnum palustre, S. recurvum s. l., S. squarrosum

Dominantní druhy: Frangula alnus, Salix aurita, S. cinerea; Sphagnum squarrosum

Formální definice: (Frangula alnus pokr. > 25 % OR Salix aurita pokr. > 25 % OR Salix cinerea pokr. > 25 % OR Spiraea salicifolia pokr. > 25 %) AND (skup. Carex canescens OR skup. Carex rostrata OR skup. Sphagnum palustre OR skup. Viola palustris) NOT Alnus glutinosa pokr. > 25 % NOT Picea abies pokr. > 5 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 5 %

Zdroj: Douda J. (2013): LAB01 Salicetum auritae Jonas 1935. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 178-180.