Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LAB02
Salicetum pentandro-auritae Passarge 1957
Slatinné mokřadní vrbiny

Salicetum pentandro-auritae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo zahrnuje mokřadní křoviny, ve kterých nejčastěji dominuje vrba popelavá (Salix cinerea) nebo vrba ušatá (S. aurita). Bylinné patro je obvykle málo rozvinuto kvůli hustému zápoji keřů. Hojně se uplatňují široce rozšířené mokřadní druhy Calamagrostis canescens, Galium palustre agg., Lycopus europaeus a Lysimachia vulgaris. Vedle nich se vyskytují druhy eutrofních stanovišť, jejichž výskyt odlišuje toto společenstvo od asociace Salicetum auritae. Nejčastěji jsou to Caltha palustris, Glyceria maxima, Phalaris arundinacea a Urtica dioica. Druhy oligotrofních stanovišť a acidofyty, jejichž výskyt je typický pro asociaci Salicetum auritae, se vyskytují jen v malé míře. V porostech se obvykle nachází 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 100 m2. Mechové patro má obvykle menší pokryvnost než u předchozí asociace.

Společenstvo osídluje podmáčená stanoviště od nížin do hor. Nejčastěji lemuje břehy rybníků nebo zarůstá vlhké louky a příkopy podél cest. Vyskytuje se na eutrofních organozemích a glejích. Hladina podzemní vody kolísá blízko povrchu půdy nebo se udržuje alespoň po část roku nad jejím povrchem.

Orig. (Passarge 1957): Salicetum pentandro-auritae

Syn.: Salicetum cinereae Zólyomi 1931 (§ 2b, nomen nudum), Salici-Franguletum Graebner et Hueck 1931 (§ 3l), Calamagrostio-Salicetum cinereae Soó et Zólyomi in Soó 1955 (§ 2b, nomen nudum), Alno-Salicetum cinereae Passarge 1957 (§ 25), Calamagrostio-Salicetum cinereae Soó et Zolyomi ex Simon 1960, Salicetum pentandro-cinereae Passarge 1961 typicum Passarge 1961

Diagnostické druhy: Salix aurita, S. cinerea, S. pentandra; Calamagrostis canescens, Carex elongata, Lysimachia thyrsiflora, Solanum dulcamara

Konstantní druhy: Salix cinerea; Galium palustre agg., Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea, Solanum dulcamara, Urtica dioica

Dominantní druhy: Frangula alnus, Salix aurita, S. cinerea; Calamagrostis canescens

Formální definice: (Frangula alnus pokr. > 25 % OR Salix aurita pokr. > 25 % OR Salix cinerea pokr. > 25 % OR Spiraea salicifolia pokr. > 25 %) AND (skup. Caltha palustris OR skup. Calystegia sepium OR skup. Cardamine amara OR skup. Carex acuta OR skup. Carex elongata OR skup. Cirsium oleraceum OR skup. Iris pseudacorus)) NOT skup. Carex canescens NOT skup. Carex panicea NOT skup. Carex rostrata NOT skup. Sphagnum palustre NOT skup. Viola palustris NOT Alnus glutinosa pokr. > 25 %

Zdroj: Douda J. (2013): LAB02 Salicetum pentandro-auritae Passarge 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 180-182.