Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LBB04
Primulo veris-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová in Neuhäuslová-Novotná 1964
Panonské dubohabřiny

Primulo veris-Carpinetum betuli

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociaci tvoří porosty habru obecného (Carpinus betulus) a dubu zimního (Quercus petraea agg.), k nimž často přistupuje lípa srdčitá (Tilia cordata). Keřové patro je zpravidla dobře vyvinuto. Hojně se v něm vyskytují keřové formy druhů stromového patra, líska obecná (Corylus avellana), javor babyka (Acer campestre) a teplomilné keře Cornus mas, Crataegus monogyna s. l., Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare a Sorbus torminalis. V bylinném patře se nacházejí mezofilní hájové druhy (např. Brachypodium sylvaticum, Campanula persicifolia, C. rapunculoides, C. trachelium, Convallaria majalis, Fragaria vesca, Lathyrus vernus, Melica nutans, Poa nemoralis a Pulmonaria officinalis agg.) a současně byliny typické pro teplomilné doubravy a lesní lemy (např. Buglossoides purpurocaerulea, Dictamnus albus, Lathyrus niger, Melittis melissophyllum, Tanacetum corymbosum a Viola mirabilis). Bohatě vyvinut je jarní aspekt s geofyty, např. Adoxa moschatellina, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis cava, C. pumila a Galanthus nivalis. V porostech se obvykle vyskytuje 40–55 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro je vyvinuto vzácně a má malou pokryvnost; častěji se v něm vyskytují Hypnum cupressiforme s. l. a Polytrichum formosum.

Tyto dubohabřiny se vyskytují na teplých mezických, v létě často vysychavých stanovištích. Půdy jsou zpravidla hlinité až hlinitopísčité pararendziny nebo hnědozemě na bazických flyšových pískovcích, s malým obsahem skeletu, nebo rendziny na vápenci. V povrchovém horizontu bylo zaznamenáno pH 5,0–7,5. Často se vyskytují v kontaktu s teplomilnými doubravami, které porůstají jižně orientované svahy, zatímco Primulo-Carpinetum na ně navazuje na svahových úpatích, svazích jiné orientace než jižní a někdy i na plošinách.

Orig. (Neuhäuslová-Novotná 1964): Primulae veris-Carpinetum Neuhäusl et Neuhäuslová 1963 (Carpinus betulus)

Syn.: Primulo veris-Carpinetum Neuhäusl et Neuhäuslová 1963 (§ 1), Primulo veris-Carpinetum Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1964 prov. (§ 3b)

Diagnostické druhy: Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus mas, C. sanguinea, Corylus avellana, Crataegus laevigata, C. monogyna s. l., Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Lonicera caprifolium, Pyrus pyraster, Quercus petraea agg., Q. pubescens agg., Rhamnus cathartica, Sorbus torminalis, Staphylea pinnata; Asarum europaeum, Astragalus glycyphyllos, Bromus benekenii, Buglossoides purpurocaerulea, Campanula persicifolia, C. rapunculoides, C. trachelium, Carex digitata, C. michelii, C. montana, C. muricata agg., Clinopodium vulgare, Convallaria majalis, Dactylis polygama, Dictamnus albus, Festuca heterophylla, Galium sylvaticum, Hieracium murorum, H. sabaudum s. l., Hypericum montanum, Lactuca quercina, Lathyrus niger, L. vernus, Melica nutans, M. uniflora, Melittis melissophyllum, Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria officinalis agg., Tanacetum corymbosum, Vicia pisiformis, Viola mirabilis; Homalothecium philippeanum

Konstantní druhy: Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus mas, C. sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna s. l., Euonymus verrucosus, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Quercus petraea agg., Sorbus torminalis; Asarum europaeum, Astragalus glycyphyllos, Brachypodium sylvaticum, Buglossoides purpurocaerulea, Campanula persicifolia, C. rapunculoides, C. trachelium, Carex digitata, C. montana, C. muricata agg., Clinopodium vulgare, Convallaria majalis, Dactylis polygama, Dictamnus albus, Festuca heterophylla, Fragaria vesca, Galium odoratum, G. sylvaticum, Geum urbanum, Hieracium murorum, H. sabaudum s. l., Lathyrus niger, L. vernus, Melica nutans, M. uniflora, Melittis melissophyllum, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria officinalis agg., Tanacetum corymbosum, Veronica chamaedrys agg., Viola mirabilis

Dominantní druhy: Carpinus betulus, Cornus mas, Corylus avellana, Quercus petraea agg., Tilia cordata; Convallaria majalis, Galium sylvaticum, Melica uniflora, Poa nemoralis

Formální definice: skup. Asarum europaeum AND skup. Buglossoides purpurocaerulea AND skup. Lathyrus niger AND skup. Lathyrus vernus NOT skup. Serratula tinctoria NOT Carex pilosa pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Quercus pubescens agg. pokr. > 5 %

Zdroj: Chytrý M. (2013): LBB04 Primulo veris-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová in Neuhäuslová-Novotná 1964. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 233-236.