Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz LBD
Sorbo-Fagion sylvaticae Hofmann in Passarge 1968
Vápnomilné bučiny

Orig. (Passarge 1968): Sorbo-Fagion silvaticae Hofm. (Sorbus aria, S. torminalis)

Syn.: Cephalanthero-Fagion Tüxen 1955 (§ 2b, nomen nudum), Eu-Fagenion Oberdorfer 1957 p. p. (podsvaz), Cephalanthero-Fagenion Tüxen in Tüxen et Oberdorfer 1958 (podsvaz)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae

Zdroj: Boublík K. (2013): LBD Sorbo-Fagion sylvaticae Hofmann in Passarge 1968. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, p. 263.