Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LCA02
Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis Michalko 1957
Bazifilní dubové řídkolesy na mělkých suchých půdách severní části Panonské oblasti

Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Po strukturní stránce jde o jihomoravskou obdobu české asociace Lathyro collini-Quercetum pubescentis, tedy o zakrslé řídkolesy s pokryvností stromového patra většinou v rozmezí 25–65 % a s dominancí šipáku nebo dubu zimního (Quercus pubescens agg., Q. petraea agg.), vzácně dubu letního (Quercus robur). Nejčastěji přimíšenými dřevinami stromového patra jsou javor babyka (Acer campestre) a jeřáb břek (Sorbus torminalis). V druhově bohatém keřovém patře se uplatňují teplomilné i mezofilní druhy (zejména Cornus mas, Crataegus monogyna s. l., Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Prunus mahaleb, P. spinosa, Rosa canina agg. a Viburnum lantana). Dominantami bylinného patra bývají graminoidy válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), ostřice nízká (Carex humilis) nebo kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) a silné zastoupení mají byliny suchých trávníků a lesních lemů (např. Aster amellus, Buglossoides purpurocaerulea, Bupleurum falcatum, Dictamnus albus, Galium glaucum, Geranium sanguineum, Peucedanum cervaria, Salvia pratensis, Stachys recta, Teucrium chamaedrys a Vincetoxicum hirundinaria). Charakteristická je účast teplomilných druhů chybějících v teplých oblastech Čech (např. Aconitum anthora, Dorycnium pentaphyllum agg., Euonymus verrucosus, Euphorbia epithymoides, Inula ensifolia, Iris pumila a Verbascum chaixii subsp. austriacum). V tomto druhově velmi bohatém lesním společenstvu se na ploše 100–200 m2 obvykle vyskytuje 35–60 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro bývá málo vyvinuté a obvykle dosahuje pokryvnosti jen do 10 %. K nejčastějším druhům patří Abietinella abietina, Brachytheciastrum velutinum a Hypnum cupressiforme s. l.

Tento vegetační typ stojí na přechodu mezi lesem a teplomilnou a suchomilnou nelesní vegetací. Obvykle se vyskytuje na strmých výslunných svazích, horních hranách svahů, v okolí skalních výchozů a na lesních okrajích. Často je součástí mozaiky lesních porostů a porostů suchých trávníků, lesních lemů a teplomilných křovin. Osídluje mělké vápnité půdy (rendziny, pararendziny a litozemě) na různých sedimentárních horninách, především na vápnitých souvrstvích karpatského flyše (Ždánický les a jeho předhůří, Milovický les) a na bradlových vápencích jurského stáří (Pavlovské vrchy), ale i na starohorních až prvohorních krystalických vápencích východního okraje Českého masivu (údolí Dyje u Čížova). Půdní pH se obvykle pohybuje v rozmezí 6,5–8,0.

Nomen inversum propositum

Orig. (Michalko 1957): Asociácia Quercus pubescens-Lithospermum purpureo-coeruleum (Lithospermum purpureo-coeruleum = Buglossoides purpurocaerulea)

Syn.: Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis Jakucs et Fekete 1957 (§ 3f), Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis Jakucs et Fekete ex Jakucs 1961, Asplenio cuneifolii-Quercetum petraeae Chytrý et Horák 1997 p. p.

Diagnostické druhy: Acer campestre, Cornus mas, Crataegus monogyna s. l., Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Prunus fruticosa, P. spinosa, Quercus pubescens agg., Sorbus torminalis, Staphylea pinnata, Viburnum lantana; Adonis vernalis, Ajuga genevensis, Anthericum ramosum, Asparagus officinalis, Aster amellus, Brachypodium pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, Bupleurum falcatum, Campanula bononiensis, Carex humilis, C. michelii, Cirsium pannonicum, Clinopodium vulgare, Crepis praemorsa, Dictamnus albus, Dorycnium pentaphyllum agg., Erysimum virgatum agg., Euphorbia cyparissias, E. epithymoides, Galium glaucum, Genista tinctoria, Geranium sanguineum, Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum, Inula conyzae, I. ensifolia, I. hirta, I. ×stricta, Iris pumila, I. variegata, Melampyrum cristatum, Origanum vulgare, Peucedanum alsaticum, P. cervaria, Pilosella bauhini, Potentilla patula, Salvia pratensis, Securigera varia, Silene nutans, Stachys recta, Stipa capillata, Tanacetum corymbosum, Teucrium chamaedrys, Thalictrum minus, Thymus glabrescens, Veronica spicata, V. teucrium, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta, V. mirabilis

Konstantní druhy: Acer campestre, Cornus mas, Crataegus monogyna s. l., Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Quercus pubescens agg., Sorbus torminalis, Viburnum lantana; Elymus repens, Adonis vernalis, Ajuga genevensis, Anthericum ramosum, Aster amellus, Brachypodium pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, Bupleurum falcatum, Campanula bononiensis, Carex humilis, Clinopodium vulgare, Dictamnus albus, Dorycnium pentaphyllum agg., Euphorbia cyparissias, E. epithymoides, Festuca rupicola, Galium glaucum, Geranium sanguineum, Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum, Inula ensifolia, Lotus corniculatus, Origanum vulgare, Peucedanum cervaria, Poa pratensis agg., Salvia pratensis, Securigera varia, Stachys recta, Tanacetum corymbosum, Teucrium chamaedrys, Veronica spicata, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta; Abietinella abietina, Brachytheciastrum velutinum, Ceratodon purpureus, Hypnum cupressiforme s. l., Plagiomnium affine s. l.

Dominantní druhy: Quercus pubescens agg.; Carex humilis

Formální definice: (Quercus petraea agg. pokr. > 10 % OR Quercus pubescens agg. pokr. > 10 % OR Quercus robur pokr. > 10 %) AND skup. Buglossoides purpurocaerulea AND skup. Inula ensifolia

Zdroj: Roleček J. (2013): LCA02 Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis Michalko 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 307-310.