Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz LEA
Erico carneae-Pinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939
Středoevropské bazifilní podhorské bory

Nomen inversum propositum

Orig. (Braun-Blanquet et al. 1939): Verband Pineto-Ericion Br.-Bl. 1939 (Pinus cembra, P. mugo, P. silvestris, P. silvestris subsp. engadinensis, Erica carnea)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Thlaspio montani-Pinetum sylvestris

Zdroj: Chytrý M. (2013): LEA Erico carneae-Pinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 367-368.