Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LFC02
Athyrio distentifolii-Piceetum abietis Hartmann in Hartmann et Jahn 1967
Horské papratkové smrčiny

Athyrio distentifolii-Piceetum abietis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde zpravidla o vysokokmenné lesy s dominancí smrku ztepilého (Picea abies) o pokryvnosti stromového patra nejčastěji v rozmezí 40–70 %. Keřové patro většinou chybí nebo má jen malou pokryvnost; zpravidla se v něm vyskytuje Sorbus aucuparia. Bylinné patro je vysoké a husté, často s pokryvností blízkou 100 %. Převládá v něm obvykle papratka horská (Athyrium distentifolium) a další statné byliny typické pro subalpínskou vysokobylinnou vegetaci, např. Adenostyles alliariae, Cicerbita alpina, Rumex arifolius, Senecio hercynicus, Streptopus amplexifolius a Veratrum album subsp. lobelianum. V nižší vrstvě bylinného patra se nacházejí další druhy vlhkých a živinami bohatých půd (např. Stellaria nemorum a Viola biflora), které jsou doprovázeny běžnými acidofyty horských smrčin (např. Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella a Vaccinium myrtillus). V porostech se obvykle vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 200–400 m2. Mechové patro je téměř vždy vyvinuto, jeho pokryvnost je však velmi proměnlivá. Vyskytují se v něm například mechy Dicranum scoparium, Plagiothecium undulatum, Polytrichum commune a P. formosum spolu s játrovkami Barbilophozia lycopodioides, Cephalozia bicuspidata a Pellia neesiana.

Athyrio-Piceetum se vyskytuje v supramontánním stupni našich nejvyšších pohoří, převážně v nadmořských výškách 1100–1250 m. Porosty se vytvářejí na strmých svazích (zpravidla 25–35°) různých orientací, většinou na konkávním reliéfu v karech nebo závěrech horských údolí, kde se v zimě hromadí mocná sněhová pokrývka, která roztává až o dva měsíce později než v okolí (Jirásek 1996a). Sněhová pokrývka sice chrání bylinné patro před mrazem a při tání poskytuje dostatek vody, výrazně však zkracuje vegetační období. Nezřídka se tyto lesy vyskytují na svahových prameništích a v jejich okolí. Půdy jsou hluboké, skeletovité, stabilně vlhké díky vodě stékající po svazích, ale současně dobře provzdušněné. Ačkoli se nacházejí na kyselých silikátových horninách, jsou bohatší živinami než půdy jiných asociací smrčin díky obohacování o minerální i organické částice splachované vodní erozí z vyšších částí svahů. Jde o humusové podzoly, glejové podzoly, kambizemě a lokálně i o rankery. Díky stabilní vlhkosti a ochrannému účinku sněhové pokrývky zde probíhá rychlý rozklad opadu, a humus je proto typu moder, nikoliv mor jako v jiných typech smrčin (Jirásek 1996a).

Nomen mutatum propositum et nomen conservandum propositum (proti Adenostylo alliariae-Piceetum Hartmann 1953)

Orig. (Hartmann & Jahn 1967): Athyrio alpestris-Piceetum F. K. Hartmann 1959, Athyrio alpestris-Piceetum F. K. Hartmann (1942 unveröffentlichte Tabelle) 1953 (Athyrium alpestre = A. distentifolium, Picea abies)

Syn.: Adenostylo alliariae-Piceetum Hartmann 1953 (potenciální správné jméno), Athyrio alpestris-Piceetum F. K. Hartmann 1959 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Picea abies; Adenostyles alliariae,.Athyrium distentifolium, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Rumex arifolius, Stellaria nemorum, Streptopus amplexifolius, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus; Barbilophozia lycopodioides, Polytrichum formosum

Konstantní druhy: Picea abies, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia; Athyrium distentifolium, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Rumex arifolius, Senecio nemorensis agg., Stellaria nemorum, Streptopus amplexifolius, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus; Polytrichum formosum

Dominantní druhy: Picea abies; Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Stellaria nemorum, Vaccinium myrtillus; Polytrichum formosum, Sphagnum girgensohnii

Formální definice: Picea abies pokr. > 25 % AND (Adenostyles alliariae pokr. > 25 % OR Athyrium distentifolium pokr. > 25 % OR skup. Veratrum lobelianum) NOT Calamagrostis villosa pokr. > 50 % NOT Fagus sylvatica pokr. > 5.%

Zdroj: Chytrý M. (2013): LFC02 Athyrio distentifolii-Piceetum abietis Hartmann in Hartmann et Jahn 1967. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 411-413.