Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MAA02
Cyperetum micheliani Horvatić 1931
Vegetace obnažených den s šáchorem hnědým a šáchorem Micheliovým

Cyperetum micheliani

Foto na botanickafotogalerie.cz

Porosty této asociace mají zpravidla charakter nízkých trávníků, což je dáno převahou šáchoru hnědého (Cyperus fuscus) nebo sítiny žabí (Juncus bufonius). Přestože je asociace nazvána podle šáchoru Micheliova (Cyperus michelianus), tento druh se v jejích porostech u nás vyskytuje jen vzácně v teplých oblastech. Hojnější je v panonské oblasti a v jihovýchodní Evropě. Vzácněji mohou dominovat i dvouděložné byliny, hlavně Plantago uliginosa. Z ostatních druhů drobných vlhkomilných jednoletek jsou časté zejména Gnaphalium uliginosum a Peplis portula. Dále je charakteristické zastoupení druhů, které mají optimum ve vegetaci vlhkomilných nitrofilních bylin nebo v potočních rákosinách. Patří k nim např. Bidens tripartita, Echinochloa crus-galli. Leersia oryzoides a Veronica anagallis-aquatica. Tyto druhy tvoří buď nesouvislou horní vrstvu bylinného patra, nebo se s drobnými jednoletými druhy vyskytují v mozaice a později se stávají dominantami navazujících sukcesních stadií. Z vytrvalých druhů vázaných na pobřeží stojatých vod do porostů nejčastěji vstupují Alisma plantago-aquatica, Bolboschoenus maritimus s. l. (hlavně B. laticarpus a B. planiculmis), Eleocharis acicularis a E. palustris agg., z vodních makrofytů pak Batrachium spp., Lemna minor . Spirodela polyrhiza. V porostech této asociace bylo nejčastěji zjištěno 15–20 druhů cévnatých rostlin na ploše 1–16 m². V optimálních vlhkostních podmínkách dosahuje bylinné patro až 100% pokryvnosti, ve většině případů však má pokryvnost jen 70–80 %. Mechové patro na místech s vyšší vlhkostí často překračuje 50% pokryvnost. Bývá tvořeno vlhkomilnými druhy s krátkým životním cyklem, zejména játrovkou Riccia cavernosa, mechy Leptobryum pyriforme, Physcomitrella patens a Physcomitrium pyriforme a povlaky sinice Nostoc commune. Na déle obnažených sušších substrátech se objevují i druhy s širší ekologickou amplitudou, hlavně Amblystegium humile . Bryum argenteum. Počet druhů mechorostů na plochách o velikosti 1–16 m² však většinou nepřesahuje dva.

Asociace Cyperetum micheliani se vyskytuje na periodicky zaplavovaných březích řek a říčních náplavech, ve vysychajících říčních ramenech, na dnech letněných rybníků a sádek, v pískovnách, na okrajích vodárenských nádrží nebo v mělkých tůňkách a loužích uprostřed luk nebo polí. Porosty této asociace jsou odolnější k vyschnutí substrátu než porosty asociace Polygono-Eleocharitetum ovatae. Proto se také mohou vyvíjet na hrubozrnných substrátech, např. na hrubších píscích, štěrcích nebo směsi štěrku a jílu (Pietsch & Müller-Stoll 1968, Müller-Stoll & Pietsch 1985, Täuber 2000). Častým substrátem je nepropustné jílovité bahno, které v létě hluboce vysychá a puká. V porovnání s asociací Polygono-Eleocharitetum ovatae byl zjištěn průměrně nižší obsah humusu a dusíku v substrátu (Müller-Stoll & Pietsch 1985, Täuber 2000). To je však dáno spíše širší ekologickou amplitudou asociace Cyperetum micheliani; její porosty se běžně vyskytují i v okolí kupek hnoje, na místech ovlivňovaných pastvou nebo na shromaždištích vodních ptáků (Hejný 1960, Müller-Stoll & Pietsch 1985). Oproti předchozí asociaci je charakteristický větší obsah vápníku a často i iontů jednomocných solí. Substrát má pH většinou v rozmezí 6,1–8,4 (Philippi 1968, Pietsch & Müller-Stoll 1968, Müller-Stoll & Pietsch 1985, Bagi 1988, Täuber 2000), někde však má i kyselou reakci (Koch 1934, Rivas Goday 1970). V Evropě má asociace Cyperetum micheliani optimum výskytu v teplých a mírně vlhkých až mírně suchých oblastech. Častá jsou zejména letní sucha, při nichž dochází k přirozenému poklesu vody v nádržích a tocích, což umožňuje vývoj této vegetace. Na místech s velkým obsahem vápníku nebo dusíku asociace zasahuje i do chladnějších a vlhčích oblastí, tyto porosty však bývají ochuzené (Hejný 1960, Rydlo 2000b). V porovnání s asociací Polygono-Eleocharitetum ovatae je tato asociace teplomilnější, na našem území se však druhy obou asociací místy střetávají a vytvářejí porosty přechodného druhového složení.

Orig. (Horvatić 1931): Cyperetum Micheliani

Syn.: Dichostyli.Gnaphalietum uliginosi Horvatić 1931 (fantom), Cypero fusci.Chenopodietum glauci Klika 1935, Cypero fusci.Juncetum bufonii Soó et Csűrös (1936) 1944, Cypero fusci-Limoselletum aquaticae (Oberdorfer 1959) Korneck 1960 p. p., Eleocharito.Caricetum bohemicae.cyperetosum fusci Pietsch et Müller-Stoll 1968, Riccio cavernosae-Limoselletum aquaticae Philippi 1968 p. p., Marisco hamulosi.Crypsietum schoenoidis Taran 1993

Diagnostické druhy: Bidens tripartita, Cyperus fuscus, Echinochloa crus-galli. Gnaphalium uliginosum. Juncus bufonius, Leersia oryzoides, Peplis portula. Persicaria lapathifolia. P. minor, Plantago uliginosa, Rorippa palustris. Veronica anagallis-aquatica. Riccia cavernosa

Konstantní druhy: Cyperus fuscus, Echinochloa crus-galli. Gnaphalium uliginosum. Juncus bufonius. Leersia oryzoides. Persicaria lapathifolia, Plantago uliginosa, Rorippa palustris

Dominantní druhy: Cyperus fuscus, Juncus bufonius, Plantago uliginosa

Formální definice: skup. Cyperus fuscus AND (Cyperus fuscus pokr. > 5 % OR Cyperus michelianus pokr. > 5 % OR Gnaphalium uliginosum pokr. > 5 % OR Juncus articulatus pokr. > 5 % OR Juncus bufonius pokr. > 5 % OR Plantago uliginosa pokr. > 5 %) NOT skup. Calystegia sepium NOT skup. Eleocharis ovata NOT skup. Isolepis setacea NOT skup. Juncus ranarius NOT skup. Trifolium fragiferum NOT Agrostis stolonifera pokr. > 25 % NOT Alisma plantago-aquatica pokr. > 25 % NOT Bidens tripartita pokr. > 25 % NOT Chenopodium rubrum pokr. > 25 % NOT Eleocharis acicularis pokr. > 25 % NOT Eleocharis palustris agg. pokr. > 25 % NOT Hippuris vulgaris pokr. > 25 % NOT Juncus compressus pokr. > 25 % NOT Leersia oryzoides pokr. > 25 % NOT Persicaria lapathifolia pokr. > 25 % NOT Ranunculus sceleratus pokr. > 25 % NOT Rorippa sylvestris pokr. > 25 % NOT Rumex maritimus pokr. > 25 % NOT Xanthium albinum s. l. pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): MAA02 Cyperetum micheliani Horvatić 1931. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 319-324.