Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MAC01
Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae Wagner ex Holzner 1973
Subhalofilní vegetace nízkých jednoletých bylin

Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech této asociace převládají drobné jednoleté traviny, např. Cyperus fuscus. Juncus.bufonius a J. ranarius, nebo dvouděložné byliny, na sušších místech hlavně Plantago uliginosa, na déle zaplavených substrátech Limosella aquatica. K druhům s větší frekvencí, ale malou pokryvností, patří např. Centaurium pulchellum, Lythrum hyssopifolia a Potentilla supina. V jarním aspektu této vegetace se někdy vyskytují i suché exempláře druhů Cerastium dubium . Myosurus minimus. Některé z uvedených druhů patří mezi fakultativní halofyty. V oblasti bývalých slanisk se v této vegetaci roztroušeně vyskytují i některé obligátní halofyty, např. Heleochloa schoenoides a Spergularia maritima. Přítomnost druhů s vazbou na zasolené substráty toto společenstvo odlišuje od asociace Cyperetum micheliani ze svazu Eleocharition ovatae. Z druhů charakteristických pro vegetaci sukcesně navazujících společenstev jsou časté mladé exempláře Echinochloa crus-galli, Persicaria.lapathifolia a Ranunculus sceleratus. Na rybničních stanovištích se někdy udržují i terestrické formy vodních makrofytů, např. Batrachium rionii. V porostech této asociace se zpravidla vyskytuje 15–20 druhů cévnatých rostlin na ploše 1–25 m². Mechové patro většinou chybí; je-li vyvinuto, tvoří je specializované mechorosty s krátkým životním cyklem, zejména Physcomitrium pyriforme a Riccia cavernosa.

Porosty asociace Veronico.Lythretum se vyskytují hlavně na maloplošných stanovištích, jako jsou periodicky zaplavované deprese a příkopy uvnitř polí, polní cesty, složiště stavebního materiálu a dřeva, zraňovaná místa v aluviálních loukách a halofilních trávnících, pískovny, hliníky a kaliště zvěře. Rozsáhlejší porosty lze nalézt na dnech letněných rybníků, mimo naše území i na okrajích slaných jezer (Vicherek 1968, 1969, Pietsch 1973a, Traxler in Grabherr & Mucina 1993: 197–212). Substrátem je jílovité nebo hlinitojílovité bahno, vzácněji hrubý písek. Substrát je zpravidla bohatý vápníkem a obsahuje přirozeně velký obsah nitrátů a rozpustných solí, který je typický pro břehy větších vodních ploch s koloniemi vodních ptáků (Bodrogközy 1958, Vicherek 1969, Valachovič et al. in Valachovič 2001: 347–373). Substrát musí být dostatečně provlhčen nebo mělce zaplaven až do doby květu většiny druhů. Tyto podmínky se však v teplých a suchých oblastech, kde je toto společenstvo rozšířeno, vyskytují jen na některých místech, většinou v hlubších terénních depresích. Jinde substrát po deštích velice rychle vysychá a vývoj společenstva zde není možný. Na místech s velkým obsahem rozpustných solí tuto vegetaci v panonské oblasti nahrazují asociace Crypsietum aculeatae a Heleochloëtum schoenoidis ze třídy Crypsietea aculeatae, směrem ke glykofytním typům vegetace obnažených den na ni navazují porosty asociace Cyperetum micheliani (Vicherek 1969, Pietsch 1973a).

Orig. (Holzner 1973): Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae Wagner 1942

Syn.: Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae Wagner 1942 (§ 1), Juncetum.bufonii Felföldy 1942 subas. Juncus bufonius-Echinochloa crus-galli Felföldy 1942, Cypero-Juncetum Soó et Csűrös (1936) 1944 gnaphalietosum luteoalbi Bodrogközy 1958, Lythro hyssopifoliae-Gnaphalietum luteoalbi (Bodrogközy 1958) Pietsch 1973 (§ 25)

Diagnostické druhy: Alopecurus aequalis. Atriplex prostrata subsp. latifolia. Bolboschoenus maritimus s. l. (převážně B. planiculmis), Centaurium pulchellum. Chenopodium glaucum. C. rubrum. Cyperus fuscus, Epilobium tetragonum agg., Juncus ranarius, Limosella aquatica. Persicaria lapathifolia. Plantago uliginosa. Potentilla supina. Ranunculus sceleratus. Rorippa palustris. Tripleurospermum inodorum, Veronica anagalloides, V. catenata; Physcomitrium pyriforme. Riccia cavernosa

Konstantní druhy: Alopecurus aequalis. Cyperus fuscus. Epilobium tetragonum agg., Juncus ranarius. Persicaria lapathifolia. Potentilla supina. Ranunculus sceleratus. Rorippa palustris, Tripleurospermum inodorum, Veronica anagalloides. V. catenata

Dominantní druhy: Limosella aquatica, Myosurus minimus, Plantago uliginosa, Tripleurospermum inodorum, Veronica anagalloides; Physcomitrium pyriforme

Formální definice: skup. Juncus ranarius NOT Batrachium rionii pokr. > 25 % NOT Bolboschoenus maritimus s. l. pokr. > 25 % NOT Carex distans pokr. > 25 % NOT Ranunculus sceleratus pokr. > 25 % NOT Rumex maritimus pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): MAC01 Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae Wagner ex Holzner 1973. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 338-341.