Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MAC03
Pulicario vulgaris-Menthetum pulegii Slavnić 1951
Teplomilná vegetace narušovaných stanovišť s polejí obecnou a blešníkem obecným

Pulicario vulgaris-Menthetum pulegii

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo zahrnuje kompaktní, plně zapojené až mírně rozvolněné porosty s převahou dvouděložných bylin. Jejich výška se pohybuje zpravidla v rozmezí 15–30 cm. Na rozdíl od ostatních společenstev třídy Isoëto-Nano-Juncetea je pro Pulicario-Menthetum typické častější zastoupení krátce vytrvalých až vytrvalých druhů, které naznačují vztahy k vlhkým ruderálním trávníkům a aluviálním loukám. Patří k nim zejména dominantní a diagnostická polej obecná (Mentha pulegium), s menší pokryvností se vyskytují i Agrostis stolonifera, Eleocharis palustris agg., Gratiola officinalis, Plantago uliginosa, Potentilla anserina aj. Porostní mezery v trsech nebo polykormonech vytrvalých druhů vyplňují druhy jednoleté. Vedle diagnostického a dominantního blešníku obecného (Pulicaria vulgaris) jsou to např. Lythrum hyssopifolia a Peplis portula. Často se vyskytují i vlhkomilné nitrofilní byliny, např. Echinochloa crus-galli, Persicaria hydropiper a P. lapathifolia, které převyšují ostatní druhy v porostu a někdy mohou tvořit i nesouvislé vyšší bylinné patro. V porostech této asociace bylo nejčastěji zjištěno 10–20 druhů cévnatých rostlin na ploše 1–25 m2. Mechové patro bývá zpravidla jen slabě vyvinuto nebo chybí. Tvoří je běžnější mokřadní mechy jako Amblystegium humile nebo druhy s ruderální tendencí, např. Bryum argenteum.

V České republice bylo Pulicario-Menthetum zaznamenáno na mechanicky narušovaných místech v komplexech aluviálních luk, na obnažených březích a dnech těžeben písku, štěrku a hlín, extenzivně využívaných nezpevněných cestách, v rybích sádkách a v minulosti i na březích návesních rybníků. Jde o stanoviště, kde je v důsledku povodňové dynamiky nebo hospodaření (např. pastva, seč a pojezd vozidel) omezena konkurence vytrvalých bylin s velkou biomasou. Na jaře, případně již na podzim, jsou tato stanoviště mělce zaplavena vodou, která během vegetačního období postupně vysychá. Výjimkou jsou rybí sádky, kde je zaplavení hluboké a trvá 2–4 měsíce, avšak pouze mimo vegetační období a poté je voda vypuštěna. Půdy jsou zpravidla těžké, hlinité až jílovité, s častou příměsí hrubého říčního písku nebo štěrku v podpovrchovém horizontu. V létě hluboce prosychají. Podle údajů ze zahraničí (Slavnić 1951, Valachovič et al. in Valachovič 2001: 347–373, Borhidi et al. 2012) se Pulicario-Menthetum vyskytuje na půdách bohatých bazickými ionty a dusičnany, někdy i mírně zasolených. Pro naše území lze předpokládat podobné vlastnosti substrátu, čemuž nasvědčuje typ stanoviště i okolní vegetace. Pulicario-Menthetum se váže na teplé oblasti s nízkými srážkovými úhrny. V rámci třídy Isoëto-Nano-Juncetea u nás představuje nejteplomilnější a k suchu nejtolerantnější vegetaci.

Orig. (Slavnić 1951): Ass. Pulicaria vulgaris-Mentha pulegium ass. nova

Syn.: Lythro-Pulicarietum vulgaris Tímár 1954, Pulicario vulgaris-Bidentetum tripartitae Fijałkowski 1978

Diagnostické druhy: Alisma lanceolatum, Echinochloa crus-galli, Eleocharis palustris agg., Inula britannica, Juncus compressus, Lythrum hyssopifolia, Mentha pulegium, Myosotis caespitosa, Peplis portula, Persicaria hydropiper, P. minor, Plantago uliginosa, Pulicaria vulgaris, Rorippa sylvestris, Senecio erraticus

Konstantní druhy: Agrostis stolonifera, Echinochloa crus-galli, Lythrum hyssopifolia, Mentha pulegium, Persicaria hydropiper, Plantago uliginosa, Pulicaria vulgaris, Ranunculus repens, Rorippa sylvestris

Dominantní druhy: Lythrum hyssopifolia, Persicaria hydropiper, Pulicaria vulgaris

Formální definice: (Mentha pulegium pokr. > 5 % OR Pulicaria vulgaris pokr. > 5 %) NOT Agrostis stolonifera pokr. > 25 % NOT Bolboschoenus planiculmis pokr. > 25 % NOT Carex otrubae pokr. > 25 % NOT Chenopodium glaucum pokr. > 25 % NOT Poa annua pokr. > 25 % NOT Poa pratensis agg. pokr. > 25 % NOT Potentilla anserina pokr. > 25 % NOT Trifolium repens pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. & Hrivnák R. (2011): MAC03 Pulicario vulgaris-Menthetum pulegii Slavnić 1951. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 441-443.