Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MBA01
Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati Oberdorfer 1957
Vegetace obnažených den se šťovíkem přímořským a pryskyřníkem lítým

Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech této asociace dominuje pryskyřník lítý (Ranunculus sceleratus) nebo šťovík přímořský (Rumex maritimus). Tyto druhy v optimálních podmínkách dosahují výšky až kolem 1 m a pokryvnosti 100 %. V takových porostech je výskyt dalších druhů silně omezen: s malou pokryvností se objevují zejména Alopecurus aequalis. Persicaria lapathifolia a Rorippa palustris. V rozvolněných porostech se vyskytují i některé drobné vlhkomilné jednoletky, např. Eleocharis ovata a Limosella aquatica, které někdy tvoří dominantu nižšího bylinného patra. Často se objevují druhy rákosin, např. Typha.angustifolia a T. latifolia. Celkový počet druhů cévnatých rostlin se nejčastěji pohybuje mezi 8 a 15 na ploše 4–25 m². Mechové patro zpravidla chybí nebo je jen fragmentárně vyvinuto. Tvoří je nejčastěji mechorosty s krátkým životním cyklem, zejména druhy rodu Physcomitrium, a povlaky sinice Nostoc commune.

U nás je tato vegetace vázána převážně na rybníky a mrtvá ramena řek, vzácněji i na přehradní nádrže. Může se vyvinout i na bahně vyvezeném z rybníka a někdy doprovází také vesnické stružky a příkopy. Substrátem je hluboké, mokré, hlinité až jílovité bahno, pod povrchem zpravidla s černou sapropelovou vrstvou. Obsah humusu a minerálních živin, hlavně dusíku, je velký (Tüxen 1979, Oberdorfer & Philippi in Oberdorfer 1993: 115–134). Substrát je slabě kyselý až bazický, často bohatý vápníkem a někdy i rozpustnými jednomocnými solemi sodíku a draslíku (Tüxen 1979, Bagi 1988, Mierwald 1988, Oberdorfer & Philippi in Oberdorfer 1993: 115–134). Asociace se vyskytuje v oblastech s mírně teplým až teplým a mírně vlhkým klimatem v nížinách a nižším stupni pahorkatin. V chladnějších oblastech se u nás objevuje hlavně na lokalitách, kde byl vlivem hospodaření výrazně zvýšen obsah vápníku a pH. V zonaci vegetace na obnažených dnech Rumici-Ranunculetum osídluje nejníže položené části dna, které jsou nejvlhčí a obsahují nejvíce živin. Směrem ke břehu na ně navazují mírně suchomilnější asociace svazu Bidention tripartitae, hlavně Bidentetum tripartitae, nebo vegetace drobných vlhkomilných jednoletek svazů Eleocharition ovatae a Verbenion supinae. Z hlediska nároků na půdní vlhkost je asociaci Rumici-Ranunculetum blízká asociace Corrigiolo littoralis-Bidentetum radiatae, která však vyžaduje lehčí nevápnité substráty a až na výjimky nezasahuje do teplých oblastí. Na stanovištích s vyšším pH a větším obsahem rozpustných solí sodíku a draslíku na tuto vegetaci navazuje asociace Chenopodietum rubri ze svazu Chenopodion rubri.

Orig. (Oberdorfer 1957): Rumici-Ranunculetum scelerati (Siss. 46, Tx. 50) (Rumex maritimus)

Syn.: Rumicetum maritimi Sissingh in Westhoff et al. 1946 prov. (§ 3b), Ranunculetum scelerati Sissingh in Tüxen 1950 (§ 2b, nomen nudum), Bidenti-Ranunculetum scelerati (Miljan 1933) Tüxen 1979, Bidenti-Rumicetum maritimi (Miljan 1933) Tüxen 1979

Diagnostické druhy: Alopecurus aequalis. Carex bohemica. Oenanthe aquatica. Persicaria lapathifolia, Ranunculus sceleratus, Rorippa palustris, Rumex maritimus

Konstantní druhy: Alopecurus aequalis. Carex bohemica. Oenanthe aquatica. Persicaria lapathifolia, Ranunculus sceleratus, Rorippa palustris, Rumex maritimus

Dominantní druhy: Alopecurus aequalis. Carex bohemica, Ranunculus sceleratus, Rorippa palustris, Rumex maritimus

Formální definice: skup. Ranunculus sceleratus AND (Ranunculus sceleratus pokr. > 25 % OR Rumex maritimus pokr. > 25 %) NOT skup. Bidens frondosa NOT skup. Chenopodium glaucum NOT skup. Trifolium fragiferum NOT Alisma plantago-aquatica pokr. > 25 % NOT Batrachium rionii pokr. > 25 % NOT Bidens radiata pokr. > 25 % NOT Bidens tripartita pokr. > 25 % NOT Chenopodium rubrum pokr. > 25 % NOT Glyceria maxima pokr. > 25 % NOT Oenanthe aquatica pokr. > 25 % NOT Persicaria lapathifolia pokr. > 25 % NOT Typha angustifolia pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): MBA01 Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 351-355.