Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MBA04
Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri Lohmeyer 1950
Vegetace říčních náplavů s vlhkomilnými merlíky a rdesny

Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje rozvolněné, vzácněji plně zapojené, vícevrstevné porosty s převahou jednoletých nitrofilních bylin. Jejich výška dosahuje v závislosti na dominantě a podmínkách prostředí 20–100 cm. Nejčastější dominantou společenstva je rdesno blešník (Persicaria lapathifolia), v teplejších oblastech také řepeň polabská a příbuzné druhy (Xanthium albinum s. l.). S vyšší pokryvností se vyskytuje např. Chenopodium ficifolium, Echinochloa crus-galli a Veronica anagallis-aquatica. Na písčitých říčních náplavech výrazná dominanta často chybí a do porostů vstupuje kromě jednoletých vlhkomilných nitrofilních bylin také mnoho druhů z okolní vegetace. Jde zejména o druhy poříčních rákosin, např. Phalaris arundinacea, ruderální druhy, jako jsou Amaranthus spp., Artemisia vulgaris a Urtica dioica, ale i lesní a luční druhy. Porosty této asociace tak patří v rámci svazu Bidention.tripartitae k druhově nejbohatším. Počet druhů na plochách o velikosti 4–50 m² může dosáhnout 30–50, nejčastěji se však pohybuje mezi 15 a 30. Mechové patro zpravidla chybí, ale pokud je vyvinuto, tvoří je většinou mechorosty s krátkým životním cyklem, např. druhy rodu Physcomitrium a Riccia cavernosa, nebo druhy s ruderální tendencí, např. Bryum argenteum.

Typickým stanovištěm této vegetace jsou obnažené náplavy větších řek. Porosty lze nalézt i na březích menších toků, ve vysychajících říčních ramenech, na obnažených dnech rybníků a přehradních nádrží, zaplavovaných pasekách a polích i jinde, kde dochází k periodickému zaplavování a vysychání substrátu a současně k mechanickému narušování a obohacování půdy dusíkem. Substrát je různý, zpravidla však dobře prokysličený. Nejčastěji jde o písek nebo štěrk, někdy s vrstvou hlinitého bahna nebo s příměsí jílu (Lohmeyer 1950a, Tüxen 1979, Geißelbrecht-Taferner & Mucina in Mucina et al. 1993: 90–109, Wisskirchen 1995). Vzácněji se společenstvo vyskytuje na hlubokém hlinitém nebo jílovitém bahně, které v létě hluboce vysychá a puká. Půdní reakce je neutrální až bazická. Na stanovištích ovlivněných pastvou vodního ptactva nebo odpadními vodami bývá větší obsah chloridů, fosforečnanů a kationtů sodíku, draslíku, hořčíku a vápníku (Tímár 1950a, Tüxen 1979, Hejný et al. 1982a, Wisskirchen 1995). Stanoviště s výskytem této vegetace jsou plně osluněná nebo mírně zastíněná. Klima v oblastech s nejčastějším výskytem této vegetace je teplé a mírně vlhké až mírně suché. Charakteristická jsou horká a suchá léta, při nichž dochází k výraznému poklesu vodní hladiny v tocích, což je nezbytný předpoklad pro vývoj společenstva. Ve vlhčích oblastech se tato vegetace objevuje hlavně v extrémně suchých letech.

Orig. (Lohmeyer 1950a): Polygoneto Brittingeri-Chenopodietum rubri Lohm. 1950 (Polygonum brittingeri = Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri)

Syn.: Xanthio riparii-Chenopodietum rubri Lohmeyer et Walther in Lohmeyer 1950 (§ 25)

Diagnostické druhy: Alopecurus aequalis, Atriplex prostrata subsp. latifolia, Bidens frondosa. Carex bohemica, Chenopodium ficifolium, C. glaucum, C. rubrum, Echinochloa crus-galli. Myosoton aquaticum. Oenanthe aquatica. Persicaria lapathifolia. Potentilla supina. Ranunculus sceleratus. Rorippa palustris, Rumex maritimus, Veronica anagallis-aquatica

Konstantní druhy: Alopecurus aequalis. Atriplex prostrata subsp. latifolia. Bidens frondosa. Chenopodium ficifolium, C. rubrum, Echinochloa crus-galli. Myosoton aquaticum. Oenanthe aquatica, Persicaria lapathifolia, Potentilla supina. Ranunculus sceleratus, Rorippa palustris, Rumex maritimus, Tripleurospermum inodorum. Urtica dioica. Veronica anagallis-aquatica

Dominantní druhy: Juncus bufonius, Persicaria lapathifolia, Potentilla supina. Rorippa palustris, Rumex maritimus, Veronica anagallis-aquatica

Formální definice: Persicaria lapathifolia pokr. > 5 % AND (Xanthium albinum s. l. pokr. > 5 % OR skup. Chenopodium glaucum) AND (skup. Bidens frondosa OR skup. Ranunculus sceleratus) NOT Atriplex prostrata subsp. latifolia pokr. > 25 % NOT Chenopodium ficifolium pokr. > 25 % NOT Chenopodium glaucum pokr. > 25 % NOT Chenopodium rubrum pokr. > 25 % NOT Ranunculus sceleratus pokr. > 50 % NOT Rumex maritimus pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): MBA04 Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri Lohmeyer 1950. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 362-365.