Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída MC
Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941
Vegetace rákosin a vysokých ostřic

MCA Phragmition australis – Sladkovodní rákosiny

MCB Meliloto dentati-Bolboschoenion maritimi – Kontinentální brakické rákosiny

MCC Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae – Vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách

MCD Phalaridion arundinaceae – Rákosiny a ostřicové porosty podél tekoucích vod

MCE Glycerio-Sparganion – Nízké potoční rákosiny a plaury

MCF Carici-Rumicion hydrolapathi – Vegetace bažinných bylin na nezpevněných organických substrátech

MCG Magno-Caricion elatae – Vegetace vysokých ostřic v litorálu oligotrofních a mezotrofních vod

MCH Magno-Caricion gracilis – Vegetace vysokých ostřic v litorálu eutrofních vod

Orig. (Klika & Novák 1941): Třída: Phragmitato-Magnocaricetales

Syn.: Phragmitetea Tüxen et Preising 1942

Diagnostické druhy: –

Konstantní druhy: –

Zdroj: Šumberová K. & Chytrý M. (2011): MC Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 386-391.