Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCA10
Phalarido arundinaceae-Bolboschoenetum laticarpi Passarge 1999 corr. Krumbiegel 2006
Poříční rákosiny s kamyšníkem širokoplodým

Phalarido arundinaceae-Bolboschoenetum laticarpi

Foto na botanickafotogalerie.cz

Porosty s dominantním kamyšníkem širokoplodým (Bolboschoenus laticarpus), význačným podílem chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea) a výskytem dalších druhů rákosin (Glyceria.maxima. Phragmites australis. Typha angustifolia aj.) a vysokých ostřic. Charakteristická je příměs druhů vyskytujících se v pobřežních porostech vodních toků (např. Bidens frondosa, Rorippa amphibia a Xanthium albinum s. l.) a zakořeněných vodních makrofytů (např. Myriophyllum spicatum, Nuphar lutea, Persicaria amphibia a Potamogeton spp.) a pleustofytů (Lemna spp. a Spirodela polyrhiza). Rozsah a hustota porostů Bolboschoenus laticarpus jsou proměnlivé podle výšky vodní hladiny. Při nízké vodní hladině dochází k jejich výraznému rozvoji a při obnažení pásu dna podél břehů vzniká nižší vrstva bylinného patra tvořená efemérními druhy vyklíčenými na obnaženém dně (zejména Bidens frondosa) i semenáčky dvouletých či vytrvalých druhů (např. Alisma plantago-aquatica a Oenanthe aquatica). V rámci svazu Phragmition australis jde o druhově bohaté společenstvo. Počet druhů se pohybuje nejčastěji v rozmezí 6–12 na plochách o velikosti 9–25 m². Mechové patro nebylo v porostech na našem území zaznamenáno.

Společenstvo je typické pro nivy velkých řek, kde osídluje jak říční břehy v místech, kde jsou zachovány mělčiny a pozvolný sklon břehu (např. zátočiny a chráněná místa u jezů a zdymadel), tak i říční ramena, tůně, menší toky a kanály v říční nivě (Hroudová et al. 2009). Optimum má v hloubce 20–80 cm, v mírně tekoucí nebo stojaté vodě, zejména tam, kde stav vody kolísá a břeh bývá periodicky obnažen. V Německu se vyskytuje na náplavech a v poldrech na březích Labe mezi vlastním tokem a ochrannými hrázemi (Krumbiegel 2006). U nás vzhledem k odlišné regulaci toků a zpevnění břehů není společenstvo na řekách příliš časté, spíše se vyskytují jen jeho fragmenty nebo mozaika porostů Bolboschoenus laticarpus s dalšími pobřežními druhy. Vzácně byla u nás vegetace s podobným druhovým složením nalezena i na stanovištích mimo říční nivy, a to v polních prohlubních poblíž rybníků. Tyto porosty pravděpodobně vznikly po vyvezení rybničního sedimentu na pole.

Orig. (Passarge 1999): Phalarido-Bolboschoenetum maritimi .Phalaris arundinacea)

Diagnostické druhy: Bidens frondosa, Bolboschoenus laticarpus, Echinochloa crus-galli. Leersia oryzoides

Konstantní druhy: Bidens frondosa, Bolboschoenus laticarpus, Echinochloa crus-galli

Dominantní druhy: Bolboschoenus laticarpus

Formální definice: Bolboschoenus laticarpus pokr. > 25 % AND (skup. Bidens frondosa OR skup. Calystegia sepium OR skup. Carex acuta OR skup. Iris pseudacorus OR skup. Lysimachia vulgaris) NOT Glyceria maxima pokr. > 25 %

Zdroj: Hroudová Z. (2011): MCA10 Phalarido arundinaceae-Bolboschoenetum laticarpi Passarge 1999 corr. Krumbiegel 2006. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 426-428.