Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCC02
Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae Lohmeyer 1950
Vegetace mělkých aluviálních tůní s rukví obojživelnou

Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Porosty této asociace jsou charakterizovány dominancí vytrvalé brukvovité byliny rukve obojživelné (Rorippa amphibia). Vytváří růžice velkých peřenosečných i celistvých listů, z nichž koncem jara vyrůstají bohatě větvené lodyhy, zakončené hrozny zlatožlutých květů. Porosty dosahují nejčastěji výšky 40–60 cm a pokryvnosti 75–100 %. V nepříznivých podmínkách, např. při silném zastínění, však listové růžice zůstávají sterilní, porosty nepřesahují výšku 15 cm a malá je i jejich pokryvnost. Při zaplavení hlubší vodou nebo v tocích druh vytváří formy s dlouhými plovoucími stonkovými výběžky, v uzlinách s růžicemi listů a svazky kořenů. Tyto porosty, v nichž se mohou vyskytovat i rostliny původně zakořeněné a při delším zaplavení samovolně vytržené ze dna nádrže, tvoří plaury. Při poklesu vodní hladiny zakořeňují na obnaženém substrátu (Hejný 1960). Jako subdominanta může ve společenstvu vystupovat Oenanthe aquatica, někdy tvořící samostatnou vyšší vrstvu bylinného patra. Konstantně přítomny bývají i druhy z jiných typů rákosin a porostů vysokých ostřic, např. Alisma plantago-aquatica, Carex acuta, Leersia oryzoidesPhalaris arundinacea. V období zaplavení jsou dále běžné pleustofyty Lemna minorSpirodela polyrhiza. Při poklesu vodní hladiny pod povrch půdy se objevují jednoleté nitrofilní druhy třídy Bidentetea tripartitae, např. Bidens frondosa, Myosoton aquaticum, Persicaria hydropiperP. mitis. Počet druhů cévnatých rostlin se většinou pohybuje kolem 3–9 na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro zpravidla chybí; je-li vyvinuto, tvoří je běžné mokřadní mechy (např. Leptodictyum riparium), vzácněji specializované druhy vázané na obnažený substrát (např. Riccia cavernosa).

Tato vegetace osídluje stojaté nebo mírně tekoucí vody, především mrtvá ramena, aluviální tůně, příkopy, kanály, říční náplavy i hlubší klidné úseky řek. Na rozdíl od asociace Oenanthetum aquaticae byla jen výjimečně zaznamenána v rybnících. Hloubka vody se pohybuje nejčastěji v rozmezí 10–80 cm, v tocích i 1,5–2 m. V létě voda v mělkých nádržích nezřídka vysychá. Zpravidla jde o mírně zastíněné tůně a ramena v lesích, kde se substrát díky vyšší vzdušné vlhkosti udržuje i v létě mírně vlhký. Vody s výskytem této vegetace jsou přirozeně eutrofní. V silně eutrofních vodách, např. v tůních s hlubokým organickým sedimentem, dominantní Rorippa amphibia ustupuje a je nahrazována druhem Oenanthe aquatica, který je náročnější na obsah vody a živin v substrátu a jeho kořeny lépe snášejí anaerobní prostředí (Hanáková & Duchoslav 2003a). Substrát dna je nejčastěji písčitý, hlinitý nebo jílovitý, v povrchové vrstvě s nerozloženým organickým opadem. Vrstva organického bahna je mělká nebo chybí, hlubší může být v tocích, kde je bahno často promíšeno s kameny a díky proudění vody je lépe prokysličováno. U nás bylo na jedné lokalitě na jižní Moravě zjištěno pH 5,3–7,6, rozsah pH však zřejmě může být větší, hlavně směrem k bazickým hodnotám. Půda byla bohatá vápníkem a hořčíkem a podle typu substrátu dobře nebo průměrně zásobená dusíkem, přičemž převažovala jeho dusičnanová forma (Hroudová, nepubl.). Tím se toto společenstvo liší od asociace Oenanthetum aquaticae, pro kterou je typická převaha amonného dusíku a celkový obsah dusíku v půdě bývá velmi vysoký (Hroudová et al. 1992). Tato vegetace je u nás vázána na teplé a suché oblasti.

Orig. (Lohmeyer 1950b): Oenanthe aquatica-Rorippa amphibia-Ass. Lohm. 1950

Diagnostické druhy: Rorippa amphibia

Konstantní druhy: Rorippa amphibia

Dominantní druhy: Oenanthe aquatica, Rorippa amphibia

Formální definice: Rorippa amphibia pokr. > 25 % NOT Glyceria maxima pokr. > 25 % NOT Phalaris arundinacea pokr. > 25 % NOT Phragmites australis pokr. > 25 % NOT Sagittaria sagittifolia pokr. > 25 % NOT Schoenoplectus lacustris pokr. > 25 % NOT Sparganium erectum pokr. > 25 % NOT Typha angustifolia pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. & Hroudová Z. (2011): MCC02 Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae Lohmeyer 1950. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 448-451.