Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCE02
Glycerietum notatae Kulczyński 1928
Mokřadní vegetace se zblochanem řasnatým

Glycerietum notatae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje vysokostébelné porosty s dominantními travami s různě zapojeným bylinným patrem dosahujícím pokryvnosti 50–100 %. Dominuje Glyceria notata, jako subdominanty se místy uplatňují i další trávy, např. Agrostis stolonifera. Catabrosa aquatica. Poa palustris a P. trivialis. Z dvouděložných bylin se nejčastěji vyskytují Myosotis palustris subsp. laxiflora. Ranunculus repens a Veronica beccabunga, které také mohou dosahovat vysoké pokryvnosti. V některých porostech, zejména v karpatské oblasti, se hojněji vyskytují i sítiny Juncus articulatus . J. inflexus. V nížinách se místy uplatňuje Berula erecta. Společenstvo má proměnlivý počet druhů. Zatímco v porostech na březích rybníků se často nevyskytují více než tři druhy cévnatých rostlin (Rydlo 1995b, Rydlo in Kolbek et al. 1999: 35–111), na kontaktu s druhově bohatší mokřadní nebo luční vegetací bylo opakovaně zaznamenáno přes 25 druhů cévnatých rostlin na ploše 16 m² (Hájek 1998, Derková 2001). Mechové patro je s malou pokryvností vyvinuto zejména v okolí pramenišť a na potočních náplavech v lučních komplexech. Tvoří je běžné druhy mokřadních luk a potočních niv, např. Brachythecium rivulare. Calliergonella cuspidata. Cratoneuron filicinum a Eurhynchium hians.

Společenstvo se vyvíjí na písčitých a jemnějších štěrkových náplavech malých vodních toků a rozlivů prameništních stružek v lučních komplexech, na narušovaných lučních prameništích, podél polních a málo zastíněných lesních cest, na dlouhodobě obnažených rybničních dnech s proudící vodou a ve výtopách rybníků. Voda pomalu nebo rychle proudí, vzácněji stagnuje a dosahuje hloubky 3–8 cm (Valachovič in Valachovič 2001: 128–147). Většina fytocenologických snímků z České republiky pochází z území s vápnitým podložím, podobně jako je tomu na Slovensku (Valachovič in Valachovič 2001: 128–147) a v Polsku (Matuszkiewicz 2007).

Nomen mutatum propositum

Orig. (Kulczyński 1928): Glycerietum plicatae .Glyceria plicata = G. notata)

Syn.: Catabroso-Glycerietum plicatae Br.-Bl. 1949, Glycerietum plicatae Oberdorfer 1957, Catabrosetum aquaticae sensu auct. non Kaiser 1926 (pseudonym), Glycerio-Sparganietum neglecti sensu auct. non Koch 1926 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Glyceria notata, Veronica beccabunga

Konstantní druhy: Glyceria notata, Ranunculus repens

Dominantní druhy: Glyceria notata

Formální definice: Glyceria notata pokr. > 25 %

Zdroj: Hájek M. (2011): MCE02 Glycerietum notatae Kulczyński 1928. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 503-505.