Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCG04
Comaro palustris-Caricetum cespitosae (Dagys 1932) Balátová-Tuláčková 1978
Vegetace oligotrofních a mezotrofních stojatých vod s ostřicí trsnatou

Comaro palustris-Caricetum cespitosae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Ostřice trsnatá (Carex cespitosa) udává vzhled a strukturu porostů. Mezi jejími vysokými trsy většinou vytvářejí nižší vrstvu bylinného patra Menyanthes trifoliata a Potentilla palustris. Pravidelně se vyskytují také Carex canescens. C. rostrata. Equisetum fluviatile. Eriophorum angustifolium a Galium palustre agg. Luční i některé slatinné druhy, kterým vadí zaplavení, nacházejí útočiště na vyvýšených trsech ostřice trsnaté (např. Agrostis canina. Cardamine pratensis. Epilobium palustre. Poa trivialis a Valeriana.dioica). Porosty této asociace mohou být proto o něco bohatší než u předchozích asociací a zpravidla obsahují 15–25 druhů cévnatých rostlin na ploše 10–16 m². Mechové patro je podobně jako u ostatních asociací svazu Magno-Caricion elatae vyvinuto slabě nebo chybí.

Společenstvo osídluje zaplavená stanoviště, nejčastěji litorály oligotrofních rybníků. Hladina vody mezi bulty Carex cespitosa bývá ve vegetačním období 3–16 cm nad povrchem půdy (Balátová-Tuláčková 1978). Tím se také Comaro-Caricetum cespitosae liší od asociace Caricetum cespitosae ze svazu Calthion palustris, kde voda během vegetačního období výrazně poklesá. Půdy jsou jílovité, ale Balátová-Tuláčková (1978) uvádí relativně velký podíl organické složky (okolo 50 %) v horních 10 cm půdního profilu, což je typické i pro ostatní asociace svazu Magno-Caricion elatae. Půdní reakce je slabě kyselá až neutrální. Lokality této asociace u nás leží v suprakolinním až submontánním stupni v nadmořských výškách 500–700 m.

Orig. (Balátová-Tuláčková 1978): Comaro-Caricetum caespitosae (Dagys 1932) Bal.-Tul. nom. nov. (Comarum palustre = Potentilla palustris)

Syn.: Caricetum cespitosae sensu Dagys 1932 non Steffen 1931 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Agrostis stolonifera. Cardamine pratensis, Carex canescens, C. cespitosa, C. diandra, C. rostrata. Epilobium palustre. Equisetum fluviatile. Eriophorum angustifolium. Galium palustre agg., Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris, Stellaria palustris, Veronica scutellata

Konstantní druhy: Agrostis canina. A. stolonifera. Caltha palustris. Cardamine pratensis, Carex canescens, C. cespitosa, C. diandra. C. nigra, C. rostrata, Epilobium palustre, Equisetum fluviatile, Eriophorum angustifolium, Festuca rubra agg., Galium palustre agg., G. uliginosum. Juncus filiformis. Lycopus europaeus. Menyanthes trifoliata. Poa trivialis, Potentilla palustris, Ranunculus repens. Scutellaria galericulata. Stellaria palustris. Valeriana dioica. Veronica scutellata. Climacium dendroides

Dominantní druhy: Carex cespitosa, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris

Formální definice: Carex cespitosa pokr. > 50 % AND (skup. Carex acuta OR skup. Carex rostrata) NOT skup. Caltha palustris NOT skup. Lychnis flos-cuculi

Zdroj: Hájková P. (2011): MCG04 Comaro palustris-Caricetum cespitosae (Dagys 1932) Balátová-Tuláčková 1978. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 537-538.